Nejvyšší soud ČR

Burešova  20

657 37   Brno

              

                                   D  O  V O  L  Á  N  Í .

   Prostřednictvím Okresního soudu v Praze se dovolávám spravedlnosti a dodržování zákonů ve věci  řešené Okresním soudem v Kladně pod sp. zn. 10 C 147/2005  a  Krajským soudem v Praze jako soudem odvolacím pod sp. zn. 25 Co 101/2006.

   Dovolání podávám touto formou i s vědomím, že nemá potřebné právní náležitosti. Vycházím při tom ze současné právní úpravy, která jako podmínku pro dovolání k Nejvyššímu soudu ČR stanoví, aby toto bylo zpracováno právníkem. Protože na právní služby nemám prostředky, žádám o ustavení právníka v režimu ex offo (Potvrzení o osobní a finanční situaci přikládám, žádám, aby mi nebyli přidělováni právníci : JUDr. Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová, JUDr. Jiráková a JUDr. Richter - přidělení by bylo z některé strany odmítnuto).

   Předpokládám, že mi bude právník v souladu s Listinou základních práv a svobod (článek 37, odst. 2) ustaven a že zpracuje dovolání takovým způsobem, aby nemělo žádné formální vady a mohlo být Nejvyšším soudem ČR řádně projednáno. Dnešním podáním chci tedy pouze splnit další podmínku pro dovolání a to 60ti denní lhůtu. Žádám Nejvyšší soud, aby tato lhůta začala běžet teprve od ustavení právníka (respektive od nabytí právní moci tohoto ustavení).

   Protože definitivní podobu mému dovolání dá až soudem ustavený právník, považuji za zbytečné reagovat na argumenty, které byly ze strany OS v Kladně a KS v Praze vzneseny na podporu oprávněnosti rozhodnutí soudu či jeho potvrzení.

   Jeden a sice ten základní důvod opomenout nechci. Tím jsou falešná daňová přiznání, na jejichž podkladu mi byla neoprávněně ze strany FÚ Slaný vyměřena daň ve výši 10 mil. Kč. Přestože jsem na  podvod upozorňoval jak orgány činné v trestním řízení, tak i FÚ Slaný a MF ČR, nikdo neprojevil snahu prověřit, zda mě opravdu nějaká daňová povinnost vznikla a všichni se při tom odvolávali na různé formální důvody. Listina základních práv a svobod v čl. 11, odst. (5) při tom říká (cituji) : Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

   Za vygradování této situace považuji postoj soudu. Okresní soud v Kladně (samosoudkyně JUDr. Eva Kučerová) mi ve svém „rozsudku“ m.j. sdělila, že pokud se stalo rozhodnutí FÚ Slaný o vyměření daně a posléze pak i Policie ČR o odložení mého trestního podání pravomocné, nemá soud důvod se jím zabývat a možnost ho měnit.

   Proti nepravomocnému rozhodnutí bych se ale já neměl důvod a nejspíš ani možnost obracet na soud. Pokud jsem takový postup zvolil, pak právě proto, že šlo o rozhodnutí pravomocné, které považuji za nezákonné a kterým se cítím poškozen. Jestliže se ale soud odmítne s odvoláním na „pravomocnost“ rozhodnutí jiné státní instituce (ať již FÚ, nebo policie) zabývat problémem, je-li takové rozhodnutí správné a v souladu se zákonem, nebo naopak v rozporu s ním, fakticky mi tak upírá reálné naplnění práv zaručených Listinou základních práv a svobod. Na jakou instituci se tedy pak mám obracet, cítím-li se jednáním státních úřadů a jejich úředníků poškozen ?

     S pozdravem                                             

                                                        Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.