Okresní soud v Kladně

Nám. E. Beneše  1997

272 55  Kladno  

Žalobce     :   Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568,  274 01  Slaný

Žalovaný   :   Česká republika

                       

 

Žaloba proti postupu Policie České republiky při prověření oprávněnosti trestního oznámení z  10.4.2003 rozšiřujícího oznámení evidované policií pod ČTS : ORKD 302/OHK-2003 a o náhradu škody způsobené tímto postupem žalobci podle §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3 a 4  zákona  82/1998  Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                            

                                                     

   Dne 24.2.2003 jsem podal na Policii České republiky oznámení pro podezření z trestného činu (kopie oznámení i protokolu o jeho přijetí přiloženy). Krátce na to jsem byl vyzván Finančním úřadem ve Slaném (proti kterému bylo oznámení směrováno) k zaplacení daňového nedoplatku ve výši 9, 097.068,45 Kč (kopie přiložena).

 Už samotná výše této částky byla nereálná a vedla mne k žádosti o poskytnutí kopií dokladů, z kterých se celková suma skládá. Byl jsem značně překvapen, když jsem zjistil, že se v mé daňové složce nacházejí přiznání, která jsem nikdy nepodával a k jejichž podání nebyl ani žádný reálný důvod. Po tomto zjištění jsem 10.4.2003 (kopie přiložena) původní oznámení rozšířil o podezření z padělání dokladů. Předpokládal jsem, že se vyšetřovatel Policie České republiky bude zabývat problémem jak se mohly doklady, které jsem já jako daňový plátce nepodal do mé složky dostat a že bude také prověřovat, zda pro jejich podání byl nějaký důvod. Byl jsem velmi zklamán, když mi přišlo vyrozumění, že má podání byla jako nedůvodná odložena ( oznámení nepřikládám, lze ho pro potřeby jednání soudu získat z evidence policie ). Ještě absurdnější mi připadlo zdůvodnění, které se opíralo o skutečnost, že jsem policií vyšetřován pro podezření z trestného činu a jako takový jsem tudíž nevěrohodný a mé oznámení není nutné „brát vážně“.

  Nevyužil jsem možnosti se proti tomuto usnesení do 3 dnů odvolat. Přístup vyšetřovatele mi připadal tak podivný a nelogický, že jsem nepředpokládal, že by tento člověk měl zájem něco objektivně prověřit a tak jsem se dopisem z 25.6.2003 obrátil na Okresní státní zastupitelství Kladno s žádostí o prošetření postupu vyšetřovatele  (kopie dopisu přiložena). Prakticky současně s odpovědí na tento dopis jsem dostal usnesení, kterým Okresní státní zastupitelství Kladno kvalifikovalo postup vyšetřovatele jako nezákonný a neodůvodněný a odložení vyšetřování policií  zrušilo( kopie obou dopisů přiloženy).

  Po několika dnech jsem byl vyšetřovatelem vyzván, abych zprostil FÚ Slaný pro potřeby dalšího šetření mlčenlivosti. To jsem učinil 29.7.2003 (kopie přiložena). Už pouhý den nato ale vyšetřovatel své šetření opět ukončil a trestní oznámení jako nedůvodné odložil. Jeho zdůvodnění (kopii usnesení přikládám) se opírá mj. o skutečnost, že daňové přiznání, o kterém jsem prohlásil, že mnou podáno nebylo a které bylo mnou označeno jako falešné a vystavené neoprávněně se v evidenci FÚ Slaný nalézá. Připadá mi zcela nelogické a nesmyslné, je-li důvod mého trestního oznámení (pochybné a mnou nepodané daňové přiznání) policejním vyšetřovatelem označen jako důkaz správnosti tohoto podání. I další argumenty z usnesení jsou spekulativní a vyšetřovatel se opět nezabýval otázkou, jak se podivné přiznání do evidence FÚ Slaný dostalo a zda a jaký byl věcný důvod k jeho podání.   K tomu, aby mi vznikla daňová povinnost ve výši cca 10 mil Kč bych musel prodat zboží za cca 50 mil Kč. Protože jsem ale celý zbytek své původní zásoby zboží (který ani celý nebyl v takovém rozsahu) ke 31.12.1998 prodal nástupnické organizaci - TEMPU Slaný a.s., je taková situace zcela vyloučená.

   Souběžně s těmito procesy uplatnil FÚ Slaný exekuční příkaz na můj důchod a na jeho základu mi počínaje červencem 2003 jsou prováděny srážky z důchodu (kopii oznámení o provádění srážek přikládám). Jsem přesvědčen, že k tomu podivný postup policejního vyšetřovatele přispěl.

  Listina základních práv a svobod každému občanovi zaručuje, že mu budou vyměřeny daně a poplatky jen v souladu se zákonem (článek 11). V tomto případu mi byla vyměřena a je mi srážena daň neoprávněně. Finanční úřad Slaný nikdy neprovedl kontrolu, která by ověřila reálnost mnou zpochybněného daňového přiznání a i přes mnou podané trestní oznámení se oprávněností stanovené daně nezabývala ani policie. Tímto postupem jsem byl značně poškozen. Protože za škody způsobené chybnými rozhodnutími státních institucí a jejich pracovníků odpovídá podle zákona 82/1998 Sb. stát, žádám, aby mi byla způsobená škoda v celém rozsahu nahrazena.

  Současně žádám soud, aby jako předběžné opatření zastavil provádění srážek z mého důchodu a zabránil tak mému dalšímu poškozování.

  Vzhledem  ke značné složitosti daňové problematiky považuji za potřebné, aby byl k určení postupu FÚ Slaný ustaven  soudní znalec.

   Protože jsem nemajetný a můj příjem je na úrovni životního minima, žádám soud o zproštění povinnosti uhradit soudní poplatky a ustavení právního zástupce, tak jak to vyplývá z článků 36,37 a 38  Listiny základních lidských práv a svobod.

   Podklady o mé současné finanční situaci jsem zasílal v posledních měsících již několikrát a  soud je má k dispozici ve spisech 12 Nc 257/2003, 12 Nc 258/2003 a 7C  203/2003-98 . Věřím, že je lze využít. Prohlašuji, že se na mé osobní situaci nic nezměnilo.   

   Má-li tato žaloba formální vady,  chci soud požádat o možnost odstranit všechny vady až s pomocí ustaveného právního zástupce.

Ve Slaném 5.1.2004                                                                Ing. Němec Ferdinand

                                                                                                 Vítězná 1568, 274 01 Slaný

Přílohy  :   Kopie oznámení podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

                 Kopie protokolu o trestním oznámení.

                 Kopie výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.

      Kopie rozšíření trestního oznámení z 10.4.2003.

      Kopie dopisu Okresnímu státnímu zastupitelství Kladno z 25.6.2003.

      Kopie usnesení 2 Zn 477/2003.

                 Kopie dopisu od Okresního státního zastupitelství Kladno.

                 Kopie „zproštění mlčenlivosti“ ze 29.7.2003.

      Kopie usnesení policie  ČTS : ORKD-302/OHK-2003.

                 Kopie oznámení o provádění srážek z důchodu.