Okresní soud v Kladně

Nám. E. Beneše 1997

272 55 Kladno
Žalobce : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.


Žalovaný : Česká republika.
Žaloba proti porušování občanských práv a diskriminaci občanů ČR v důsledku přijímání a uplatňování zákonů, které jsou v rozporu s Listinou

základních práv a svobod.Před několika lety byl na mé podnikání ale především na můj majetek (o ten nepochybně šlo především) prohlášen konkurz. Podle mého názoru, opřeného o zjištěné a snadno prokazatelné skutečnosti šlo o typický „zmanipulovaný konkurz“, kdy několik státních úředníků zneužilo svého postavení a za pomocí několika velice zjevných podvodů, v rozporu se zákony a díky zneužití svých státem svěřených kompetencí ze mne „vyrobili“ úpadce, přestože jsem byl až do té doby největším distributorem drogistického zboží v ČR.

Je velice příznačné pro situaci v „postkomunistické ČR“, že aktivní roli v celém procesu mé majetkové likvidace a následného dlouhodobého osobního šikanování sehráli bývalí „nomenklaturní kádři“ a jejich známí, kteří díky naší „polistopadové politické reprezentaci“ razící heslo „NEJSME JAKO ONI“ zůstali ve strategických pozicích jak ve všech státních institucích, tak i v orgánech činných v trestním řízení a v justici.

Nebudu se snažit vylíčit všechny problémy, které jsem měl a s nimiž se stále setkávám při své snaze prokázat nezákonnost postupu státních institucí a jejich úředníků. Zájemci se mohou alespoň o některých dočíst na www.zakony-online.cz , nebo www.vzhuru-obcane.cz . Za opravdu kuriózní ale považuji situaci, proti které směřuje tato žaloba.

Po proběhnutí konkurzu (Krajský soud v Praze, JUDr. Naděžda Křivánková, sp. zn. 38K 19/99 ) jsem zjistil, že díky činnosti SKP – JUDr. Pavla Pikoly, který ode mne převzatá aktiva v rozsahu cca 200 mil. Kč (podle jeho vlastního ocenění) zřejmě namísto jejich řádného zpeněžení použil pro „charitativní účely“ (zákon o konkurzu ale takové použití nezná) a který mi v rozporu se skutečností a převzatým seznamem mých věřitelů a závazků „navýšil dluhy“ o cca 100 mil. Kč, mi po konkurzu díky této „bohulibé“ a konkurzním soudem, přes řadu i laikovi zřejmých nezákonných kroků, bezvýhradně tolerované činnosti SKP, zůstaly závazky několikanásobně vyšší, než jsem měl před zahájením konkurzu, majetek mi ale nezbyl žádný.

Přesto jsem to ale já, který by ze zákona měl zbytek konkurzem nevyrovnaných závazků dlužníkům doplatit.

Za velice podivný považuji závazek ve výši cca 10 mil. Kč vůči FÚ Slaný, „podložený“ dvěma falešnými daňovými přiznáními, která se zcela jistě v seznamu mých – JUDr. Pikolovi předaných závazků, nevyskytovala. Navzdory tomu je JUDr. Pikola uznal jako oprávněné a já se již několik let (od okamžiku, kdy jsem se o jejich existenci dozvěděl) bezvýsledně domáhám soudního přezkoumání jejich oprávněnosti.

Díky všem těmto „podivnostem“ mi po „konkurzu v režii JUDr. Pikoly“ zůstaly neuhrazené závazky ve výši cca 155 mil. Kč. Všechno to byly závazky (čímž neuznávám jejich oprávněnost) související s podnikáním. Ani jeden z nich jsem si neudělal jako soukromá osoba a chci tvrdit, že bych se bez podnikání nikdy nezadlužil, natož v tak značném rozsahu. Snad je soud natolik soudný, aby to připustil.

Tak velký závazek ale není možné ze zaměstnaneckého příjmu a tím méně pak z důchodu (jsem starobní důchodce) uhradit. Je to patrné i ze skutečnosti, že jediný závazek, který „vyrovnávám“ a kterým je výše uvedená, na falešných daňových přiznáních postavená a nikdy neprokázaná daňová povinnost (FÚ Slaný vydal na můj důchod „exekuční příkaz“) tj. DPH v původní výši cca 10 mil. Kč, se mi po několikaletém splácení zvýšila na cca 15 mil. Kč. Za této situace by asi bylo ode mne moudré a zodpovědné vůči svým potomkům, urychleně zemřít.

Já se ale nic podobného nechystám udělat. Naopak. Život se mi líbí, cítím se v dobré kondici a chtěl bych prožít ještě řadu plnohodnotných let a tak jsem se rozhodl své dluhy zaplatit. Hledal jsem proto a nalezl činnost, která mi takovou možnost reálně dává a to je aktivita ve finanční sféře, nikoliv ovšem v pozici zaměstnance, ale jako podnikatel.

K tomu nezbytně potřebuji živnostenské oprávnění a proto jsem si o jeho vydání byl požádat na živnostenském odboru Městského úřadu Slaný. Protože od ukončení konkurzu na můj majetek uplynuly 3 roky (doba zákazu podnikání) již v květnu 2005, nepředpokládal jsem potíže. Realita ale byla jiná, jak je zřejmé ze zaslaných příloh (přikládám pouze zamítnutí).

Stát, který ode mne požaduje, abych po konkurzu vyrovnal své konkurzem nevyrovnané závazky mi zároveň brání v jediné reálné možnosti získat potřebné příjmy.

Vnímám takový postup jako „právní schizofrenii“. Jsem státem a zákony pokud jde o mé povinnosti a dluhy i nadále považován za podnikatele, jestliže ale chci tento statut opravdu využít a navíc v zájmu státu, pak se dozvídám, že podnikatelem nejsem a ani být nesmím.

Cítím se tímto přístupem státu v ČR diskriminován a to jednak vůči spoluobčanům, kteří své podnikání „zamaskovali mimikrem s.r.o.“ a dále pak i jako občan EU, protože je mi známo, že podobná úprava Insolvenčního zákona je „českou raritou“ a že v zemích, jejichž právní systém není odvozen od „totalitního práva“ jako v ČR je konkurz i na fyzické osoby ukončen tak, že po jeho uzavření jsou všechny závazky úpadce považovány za vyrovnané. Nevidím důvod, proč bych se měl v Evropě stát „druhořadým občanem“ pouze proto, že jsem se narodil a roky žil v této zemi.

Žádám proto, aby soud rozhodl, že současné znění Zákona o konkurzu a vyrovnání je svým odlišným uspořádáním pro OSVČ v rozporu s Listinou základních práv a svobod a že tato pasáž musí být ze zákona vyjmuta. Dále žádám, aby soud rozhodl, že je diskriminační i odmítnutí živnostenského odboru MÚ Slaný vydat mi oprávnění k živnostenskému podnikání a že jsem tímto jednáním poškozován.


Po dosavadních zkušenostech s postupem Okresního soudu v Kladně při posuzování a projednávání mých podání žádám soud, aby nejprve a bez zbytečných odkladů posoudil, zda je OS v Kladně oprávněný se tímto podáním zabývat a pokud dojde k závěru, že nikoliv, pak aby žalobu bez zbytečných prodlev postoupil příslušnému soudu (nikoliv po několika letech, jako v případu mých podání týkajících se jiných záležitostí). Jestliže zákon neumožňuje takové postoupení, pak prosím o vyrozumění, na kterou složku soudní struktury se mám se svou žalobou obrátit.

Současně žádám soud, aby mě osvobodil od soudních poplatků a přidělil mi v zájmu kvalifikované obhajoby mých práv právní zastoupení ex offo. Můj právní zástupce jistě bude schopen odstranit všechny formální závady této žaloby.

Prosím, aby mi nebyli ustavováni právníci, jejichž zastoupení jsem již v minulosti odmítl a nebo ti, kteří naopak odmítli zastupovat mne. Jsou to : JUDr. Josef Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová, JUDr. Jiráková, JUDr. Richtr. Jejich případné pověření by jen situaci komplikovalo a řízení zbytečně protahovalo.

Skutečnost, že splňuji podmínky, aby Okresní soud v Kladně mohl mé žádosti vyhovět dokládám přiloženým potvrzením o své osobní, finanční a majetkové situaci.

Ve Slaném 2.1. 2007
Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, 274 01 SlanýPřílohy : podle seznamu v e-mailu.
Podání je elektronicky podepsáno.