----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Mgr. Lenka Kolačkovská

Cc: Krajský soud v Praze ; 03, 2007 9:34 AM

Subject: Dopis panu Hrubému ve věci neoprávněného zadržování evidence SKP - JUDr. Pavlem Pikolou, sp. zn. 9 Nc 7743/2004.


Mgr. Lenka Kolačkovská                            Okresní soud v Kladně

Třebízského 180                                          Nám. Ed. Beneše 1997

Slaný.                                                          Kladno

 

                                                                   Prosím založit do spisů :

                                                                   1/  9 Nc 7743/2004,

                                                                    2/ 3 T 56/2006-6900.    

 

                                                                                                        Děkuji......FN.

 

    Vážená paní advokátko,

 

    na základě naší včerejší domluvy jsem oslovil doporučeným dopisem, jehož kopie je

přiložena, pana Hrubého. Jde o druhý dopis obdobného charakteru (přiložil jsem i ten první).

    Je ale otázka, jak on bude reagovat. Já ho sotva mohu k něčemu přinutit, takové kompetence

nemám. Soud je ale oprávněn od něho požadovat jak doklady, tak i případnou součinnost.

Domnívám se, že bychom měli požádat, aby si soud, bude-li mít nějaké pochybnosti o

všech námi tvrzených skutečnostech, vyžádal svědectví, nebo vyjádření pana Hrubého.

   Pokud jde o rozsah škody, která mi byla způsobena, považuji ho za značný a vidím ho

především v následujících oblastech :

- evidence obsahuje moje životní zkušenosti (odborně se tomu říká tuším "know-how"), chyby

  kterých jsem se dopustil a jak jsem je řešil a také databázi cca 450 partnerů z dodavatelské

  a cca 7000 partnerů z odběratelské sféry. Tuto ztrátu neumím vyjádřit, znalci to ale dokáží a

  tak doporučuji, aby soud přizval pro posouzení znalce,

- JUDr. Pikola mi uznal neoprávněně závazky v rozsahu cca 80-100 mil. Kč. V současné době

  po mně někteří z neoprávněně uznaných věřitelů požadují úhradu těchto částek a já se nemohu

  efektivně bránit, protože nemám k dispozici ani evidenci o přijatých fakturách, ani evidenci o

  prováděných platbách,

- to v plném rozsahu platí pro instituce typu FÚ, VZP, ČSSZ, které ode mne mohou nejen evidenci

  požadovat, ale mají oprávnění mi za její nepředložení předepisovat až miliónové sankce,

- JUDr. Pikola aktiva v rozsahu cca 200 miliónů Kč zpeněžil za pouhých 6 mil Kč (3% jejich reálné

  ceny) a některá aktiva nezpeněžil vůbec. To plně platí pro mé pohledávky, za něž JUDr. Pikola

  získal pouhých 629 tis. Kč, ačkoliv jejich nominální hodnota činila cca 42 mil. Kč (jde o pouhé 1,5%

  z jejich výše) a byla podle smluv (i ty potřebuji) při nezaplacení v termínu sankcionována minimálně

  v rozsahu 0,1% denně, takže jejich aktuální hodnota je dnes cca 150 mil. Kč. Od JUDr. Pikoly jsem 

  ale nedostal žádnou informaci o tom, kdo z mých dlužníků svůj závazek a v jakém rozsahu zaplatil,

  kdo nikoliv, takže je nemohu vymáhat dál. Pohledávky se ale týkaly období do konce r. 1998,

  takže možnost jejich efektivního vymáhání bude brzo zcela promlčena.

   

     Se svou evidencí kromě toho snadno prokáži, že konkurz proběhl s tak hrubými nedostatky a v

takovém rozporu se zákonem, že by měl být zrušen a škoda se v tom případě bude pohybovat v řádu

stovek milionů Kč.

   

    Každopádně nelze prohlásit, že jde o bagatelní částky a natolik nevýznamné problémy, že se jimi

není potřeba ani zabývat.

 

             S pozdravem                   Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.  

 

P.S. Rodné číslo JUDr. Pavla Pikoly je 600603/0723, datum narození by tedy mělo být 3.6.1960.