JUDr. Josef Holub

Kleinerova 24

Kladno

 

    Vážený pane doktore,

 

    především děkuji za zaslané odvolání ve věci 14 C 213/2005 k němuž bych pouze rád podotknul, že nedostatečně akcentuje skutečnost, že se jednatelé společnosti ENERGOCENTRUM s.r.o. pokusili o převod společnosti v době, kdy to ze Zákona o konkurzu a vyrovnání nebylo možné, protože společnost byla zařazena jako aktivum do konkurzní podstaty v konkurzu na můj majetek, prohlášeném Krajským soudem v Praze pod č.j.  38K 19/99. Věřím ale, že tento argument bude ještě možné v dalším jednání soudu uplatnit.

    Velice rád bych zcela jednoznačně a nezpochybnitelně doložil, že jsem za společnost řádně zaplatil. K tomu bych ovšem potřeboval svou podnikatelskou evidenci a to konkrétně bankovní výpisy. Jak je Vám i OS v Kladně (spis 9 Nc 7743/2004 - Žaloba na vydání evidence) dobře známo, tu mi bývalý SKP - JUDr. Pavel Pikola do dnešního dne protiprávně zadržuje. Chci Vás proto požádat, aby jste mým jménem tuto evidenci

požadoval jako důkazní materiál a aby soud přikázal JUDr. Pikolovi mi celou evidenci neprodleně vydat.

    Zadržováním mé evidence se JUDr. Pikola, podle mého názoru, dopouští minimálně trestného činu podle § 209 - Poškozování cizích práv, ale i řady dalších a jsem přesvědčen, že za situace, kdy jsem ho opakovaně o evidenci žádal jde o trestný čin úmyslný.

    Závěrem ještě omluvte, že kopii naší korespondence zašlu i Okresnímu soudu v Kladně s prosbou o založení do spisu 9 Nc 7743/2004, dále pak Orgánům činným v trestním řízení, k trestnímu oznámení na JUDr. Pavla Pikolu jako další k několika již dříve zaslaným důkazům, že svou evidenci naléhavě potřebuji a že mně jejím zadržováním JUDr. Pavel Pikola působí značné morální a materiální škody i dalším institucím a adresátům jako informaci a pro ilustraci poměrů a problémů s nimiž se setkává občan při obhajobě svých legitimních zájmů a práv ze strany pracovníků státní správy.    

 

                   S pozdravem                                                    Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

----- Original Message -----

From: JUDr. Josef Holub

To: Ing.Ferdinand Němec

Sent: Thursday, January 04, 2007 11:57 AM

Subject: Re: Odvolání proti rozsudku ze dne 15.11.2006 ve věcií 14 C 213/2005.Vážený pane inženýre,

                na základě Vašeho emailu ze dne 27.12.2006 obsahujícího odvolání do rozsudku

OS v Kladně ve věci 213/2005 a na základě znalosti spisu jsem sepsal doplnění odvolání a toto jsem odeslal soudu. Pro Vaši informaci zasílám doplnění odvolání v příloze. Současně Vás žádám o zaslání důkazu prokazujícího zaplacení obchodních podílů společnosti Energocentrum Slaný s.r.o., pokud takový důkaz máte.  Pokud se vám podaří takový důkaz dohledat, považuji za vhodné přiložit ho dodatečně jako přílohu k odvolání.

               

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Miroslav Jirák

i.s. JUDr. Josefa Holuba