JUDr.JOSEF HOLUB, ADVOKÁT

zapsaný v seznamu advokátů

České advokátní komory pod ev.č. 0171, IČ 66200148


advokátní kancelář: Kladno, Kleinerova 24, PSČ 272 01

tel. 312 247 365, tel./fax/záznam: 312 246 588

e-mail: jos.holub@volny.cz

pobočka: Praha 6, Pod Starou školou 69, PSČ 164 00

tel./fax/záznam: 220 961 833

Okresní soud v Kladně

k č.j. 14 C 213/2005

Nám. Edvarda Beneše 1997

272 55 Kladno

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Datum
14 C 213/2005 5310/9 Mgr.Jirák/Ba 24.1.2007Žalobce :

Ing. Ferdinand Němec, r.č. 410829/064, bytem Slaný, Vítězná 1569, PSČ 274 01


Právně zastoupen :

JUDr. Josefem Holubem, advokátem se sídlem

v Kladně, Kleinerova 24 (jako zástupcem ustanoveným soudem podle § 30 o.s.ř.)Žalovaní :

  1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 10


  1. Zbyněk Bureš, r.č. 581023/0305, bytem Slaný, Na Vinici 446, PSČ 274 01


  1. Stanislav Krejza, r.č. 560114/1062, bytem Slaný, Rabasova 768, PSČ 274 01
o 5.500.000,- Kč s příslušenstvím


Doplnění odvolání žalobce

proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 15.11.2006, č.j. 14 C 213/2005 - 148

ČTyřikrát
Proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 15.11.2006, č.j. 14 C 213/2005 - 148 podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání, které po poradě s právním zástupcem takto


doplňuje :


Žalobce napadá výše uvedený rozsudek v obou jeho výrocích. Důvodem odvolání je skutečnost, že soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, dále dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním (§ 205odst. 2 písm. e) o.s.ř.), a dále rovněž skutečnost, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř.).


Ve vztahu k žalovanému č. 1 soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil, když dospěl k závěru o absenci nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu. Žalobci vznikla škoda jednak v důsledku nezákonných rozhodnutí Policie ČR, Okresní ředitelství Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování Slaný o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu, jednak v důsledku celkového nesprávného úředního postupu, jak vyplývá z podané žaloby. Odůvodnění těchto rozhodnutí, spočívající v tom, že žalobce nikdy nezaplatil za převod obchodního podílu ve společnosti ENERGOCENTRUM Slaný, s.r.o. a že tudíž nedošlo ke škodě v jeho majetkové sféře, je zcela chybné. Žalobce za příslušné obchodní podíly řádně zaplatil. Pokud se jedná o otázku výše vzniklé škody, je zřejmé, že není možné tuto škodu omezit jen na zaplacenou cenu za převody obchodních podílů. Škodu vzniklou žalobci představuje i zisk ušlý žalobci v souvislosti s tím, že mu bylo jednáním 2. a 3. žalovaného znemožněno vykonávat práva plynoucí z jeho členství ve společnosti ENERGOCENTRUM Slaný, s.r.o. I pokud se tedy policejní orgán domníval, že žalobce nezaplatil za obchodní podíly, nepostupoval správně, když rozhodl, že nedošlo k majetkové újmě. Z uvedeného důvodu je zřejmé, že rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci jsou nezákonná, přičemž v daném případě lze přiznat nárok na náhradu škody podle § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., neboť se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. S ohledem na liknavost ze strany Policie ČR, která svým postupem dala jednání 2. a 3. žalovaného zdání legálnosti, se současně jedná o nesprávný úřední postup dle § 13 zákona č. 82/1998 Sb.


V otázce odpovědnosti 2. a 3. žalovaného za škodu způsobenou žalobci soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil, když stejně jako policejní orgán uzavřel, že žalobci nevznikla škoda. Soud prvního stupně opomněl při úvaze o škodě zisk, který žalobci ušel v důsledku nemožnosti vykonávat práva plynoucí z jeho postavení společníka ve společnosti ENERGOCENTRUM Slaný, s.r.o. Žalobci vznikla škoda rovněž v důsledku špatného vedení společnosti žalovaným č. 2 a 3.


Soud prvního stupně nevzal v úvahu výpověď žalobce na Policii ČR ohledně úhrady za společnost ENERGOCENTRUM Slaný, s.r.o. Tímto postupem dospěl soud prvního stupně na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním.


Soud prvního stupně neprovedl důkazy navržené žalobcem, konkrétně výslech svědkyně Ing. Němcové, která by se měla vyjádřit, zda jí žalobce zaplatil za obchodní podíl společnosti ENERGOCENTRUM Slaný, s.r.o., dále účastnický výslech žalobce ohledně jednání s  JUDr. Marečkem, dále znalecký posudek z oboru ekonomika za účelem zjištění výše škody, která žalobci vznikla, a rovněž výslech JUDr. Vaňkové,která by měla být vyslechnuta k tomu, z jakého důvodu podávala návrhy na zápis do Obchodního rejstříku a proč byl o toto následně požádán JUDr. Mareček. Neprovedením těchto důkazů potřebných k prokázání rozhodných skutečností vede k tomu, že skutkový stav zjištěný soudem prvního stupně je neúplný.


Ze shora uvedených důvodů žalobce


navrhuje,

aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení a aby žalovaní uhradili žalobci společně a nerozdílně náhradu nákladů odvolacího řízení.

Ing. Ferdinand Němec