Policie ČR,

správa Středočeského kraje,

služba kriminální policie a vyšetřování,

odbor hospodářské kriminality,

Na Baních 1304,

156 00 Praha 5 – Zbraslav
Pod ČVS : KVSC – 2048/2000 mi bylo doručeno USNESENÍ, z něhož jsem vyrozuměl, že proti mně bylo zahájeno trestní stíhání. Přiznám se, že důvody tohoto postupu jsem i přes několikastránkové zdůvodnění nepochopil. Věřím však, že budou nejen mně, ale i mému obhájci v dalším jednání náležitě objasněny.

Ve výše uvedeném usnesení bylo však několik konstatování, k nimž bych se rád postupně vyjádřil. Dnes bych chtěl objasnit svůj vztah ke zmiňované společnosti EZOP Conzult, spol. s r.o.(dále jen EZOP). Tuto společnost jsem neznal, neměl jsem a nemám k ní žádné osobní ani finanční vazby. Zástupci této společnosti mě navštívili v době, kdy nově vzniklá společnost TEMPO Slaný, a.s. měla velké problémy se svým řádným chodem a já jako fyzická osoba jsem byl pod značným tlakem svých bývalých dodavatelů, kterým jsem nedokázal vzhledem k druhotné platební neschopnosti uhradit jejich pohledávky. Zástupci společnosti EZOP mě oslovili a učinili mi následující návrh : „Prodejte nám akciovou společnost TEMPO Slaný a pohledávky, které jako fyzická osoba za akciovou společností máte. My máme na rozdíl od vás takové finanční zázemí, že TEMPO Slaný, a.s., kterému k další úspěšné činnosti chybí pouze dostatek prodejného zboží, jsme schopni dál provozovat. Tak zůstane zachováno všechno, co jste léta budoval včetně pracovní příležitosti zaměstnanců a vy získáte prostředky, aby jste mohl vyrovnat své závazky“.

Tato argumentace byla velice lákavá a protože jsem v té době už začínal pochybovat, že je v mým silách ze složité situace společnost TEMPO dostat, nakonec jsem na návrhy společnosti EZOP přistoupil. Popisované události ovšem proběhly ještě před vyhlášením konkurzu na mou osobu. Kdybych byl vlastníkem společnosti EZOP, bylo by možná na místě tvrdit, že jsem se pokusil dostat majetek někam, kam by na něj moji věřitelé nemohli dosáhnout. Možnost, že jsem tento krok udělal proto, abych byl prvním a největším poškozeným já, se mi ale její poněkud „podivná“ a tak chci ještě jednou zdůraznit, že důvodem mého rozhodnutí nebyla snaha se vyrovnání s věřiteli vyhnout, ale naopak snaha prostředky pro vyrovnání s věřiteli získat.

Teprve následně byl prohlášen na mé podnikání a můj majetek konkurz. V jeho rámci jsem byl konkurzním správcem poučen, že nejsem dále oprávněn jakýmkoliv způsobem pokračovat v podnikání a nakládat s majetkem, což jsem důsledně dodržoval. Svá aktiva jsem beze zbytku tj. i s pohledávkami za společností EZOP Conzult správci konkurzní podstaty předal. Domnívám se, že mám plné právo chtít vědět, jak byly v zájmu mých bývalých věřitelů i mém osobním pohledávky za společností EZOP uplatněny a co bylo podniknuto správcem konkurzní podstaty pro to, aby EZOP dlužné částky zaplatil správci a ty pak mohly sloužit k uspokojení věřitelů.

Na tomto místě bych rád učinil prohlášení, že nemám „jasnovidecké“ ani jiné podobné schopnosti, které by mi umožnily kvalifikovaně předvídat, co se stane a tomuto budoucímu dění přizpůsobit svá v reálném čase činěná rozhodnutí. To, co v následujících řádcích uvedu ke společnosti EZOP Conzult jsou tedy okolnosti a závěry, k nimž jsem dospěl a mohl dospět až následně, teprve po zjištění a zhodnocení toho, jak si společnost ve Slaném počínala.

Po příchodu člověka pověřeného společností EZOP řízením TEMPA a.s.(jméno si již nevybavuji, jistě ale nebude obtížné ho zjistit) jsem s tímto člověkem byl v pozici předsedy představenstva TEMPA nějakou dobu v každodenním kontaktu. Tento člověk mi ale někdy na přelomu listopad – prosinec 1999 přinesl k nahlédnutí zápis z valné hromady společnosti konané v Brně, která mě zbavila funkce v představenstvu a dále mi předložil, rovněž pouze k nahlédnutí, kopii žádosti na rejstříkový soud v Brně, z něhož jsem vyrozuměl, že byl soud požádán o změnu v zápisu a kromě nových orgánů společnosti má být také zapsán nový vlastník společnosti – nějaký podnikatelský subjekt ze Slovenské republiky. Současně mi bylo navrženo okamžité ukončení mého zaměstnaneckého poměru v TEMPU, které jsem já akceptoval. Od této události jsem do podnikatelských prostor TEMPA Slaný přestal docházet a stejně tak jsem nikde už za společnost nevystupoval, přestože jsem ještě i dnes tj. 4.2.2003 veden jako její předseda.

S odstupem času je možné konstatovat, že společnost EZOP, ani její případní následníci nikdy nepodnikly žádné kroky, které by TEMPO dostaly z útlumu. Jedinými aktivitami, kterým se věnovali, bylo rozprodávání zbývajícího zboží, prodej osobních automobilů společnosti a rozprodej zařízení skladu. Společnost EZOP nejenže nikdy za aktiva v hodnotě několika desítek milionů Kč nezaplatila mě (a jsem přesvědčen, že ani správci konkurzní podstaty) ani korunu, ale podle mého názoru ani nikdy zaplatit nechtěla. Tím znemožnila uspokojení mých věřitelů ale také naplnila skutkovou podstatu podvodu (možná, že neumím správně jednání společnosti EZOP pojmenovat, věřím ale, že policie najde pojmenování správné). Jsem přesvědčen, že stejným způsobem jako TEMPO Slaný získala společnost EZOP další podnikatelské subjekty a jejich majetek a to jak dříve, tak i později. Žádám policii, aby okolnosti související s činností společnosti EZOP prošetřila a tuto mou výpověď považovala za podmět k šetření pro podezření z trestné činnosti.

Přestože nejsem já osobně schopen svá tvrzení doložit, jsou všechna zachycena písemně a nalézají se v evidenci mého bývalého podnikání pod IČO 14464845, nebo v evidenci TEMPA Slaný, a.s., případně v evidenci společnosti EZOP Conzult , na rejstříkovém soudu v Brně a konečně i u výše zmíněné slovenské firmy, jejíž identitu policie jistě snadno zjistí. Pro policejní orgány bude nepochybně jednoduché všechny potřebné podklady získat.

Ve Slaném 4.2.2003

Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568

274 01 Slaný


Na vědomí : JUDr. Jiří Beneš

advokát

Václavské nám.č. 834/17

110 00 Praha 1