JUDr. Josef Holub Okresní soud v Kladně

Kleinerova 24 Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno. Kladno.Prosím založit ke sp. zn. : 14C 213/2005 a

9 Nc 7743/2004.


Spisová značka : 14C 213/2005-186.
Vážený pane doktore,


reaguji na kopii zaslaného usnesení a Vaší žádost, abych uvedl své důvody, pro které se domnívám, že soudkyně JUDr. Evženie Vodová při projednávání výše uvedené záležitosti není nestranná, ale podjatá.

Pokusím se o to a sice co nejjasněji. Předesílám a zdůrazňuji, že prakticky všechno co dále uvedu již bylo konstatováno a lze to nalézt a ověřit si především v protokolech ze šetření Policie ČR, ve výpovědích svědků a dále v samotné žalobě.

1/Společnost ENERGOCENTRUM s.r.o. jsem na základě nikdy nikým nezpochybněné smlouvy koupil a řádně zaplatil a to současně (všechny akty, tj. valné hromady společností, notářské zápisy z jednání a další kroky) se společnostmi Strojírenství Slaný, s.r.o. a O.K: Slaný, s.r.o.. Zapsání změn na OR Městského soudu v Praze zajišťovala pro všechny společnosti současně JUDr. Květa Vaňková. Zatímco u dalších společností k zápisu došlo, společnost ENERGOCENTRUM s.r.o. zapsána nebyla, proto rozhodla valná hromada společnosti o novém podání návrhu na zápis, jehož zajištěním byl pověřen obviněný Zbyněk Bureš.


2/Nikdy jsem o zajištění zápisu nepožádal JUDr. Vladimíra Marečka, jak tvrdí obvinění jednatelé společnosti, pánové Bureš a Krejza.Už z okolností je to zřejmé. Faktury na které se obvinění Krejza a Bureš odvolávají nebyly vystaveny na moje jméno, ale na společnost Energocentrum s.r.o., jejímž jménem ale byli oprávněni jednat oba obvinění a nikoliv já. Kromě toho je jedna faktura datována ještě před valnou hromadou společnosti a je zcela nelogické, že bych nejprve zajištěním zápisu pověřil JUDr. Marečka a potom ještě pana Zbyňka Bureše, druhá faktura je naopak z doby, kdy oba pánové již byli na OR zapsáni jako spoluvlastníci společnosti a že bych já teprve v té době pověřoval JUDr. Marečka provedením zápisu, nebo ho za zajištění mého zapsání honoroval je opravdu absurdní.


3/ JUDr. Pavel Pikola ale zařadil vypořádací podíl společnosti ENERGOCENTRUM s.r.o do konkurzní podstaty v konkurzu na mne 38K 19/99 a ve zdůvodnění uvedl, že mne našel jako vlastníka společnosti na základě „lustrace záznamů obchodního rejstříku“. Z toho vyplývá, že jsem musel být v té době na OR jako vlastník veden (důkaz : dodatečný soupis aktiv ve spisu 38K 19/99 vedeném u KS v Praze). Doklady o tom, že se na ENERGOCENTRUM, s.r.o po prohlášení konkurzu nejprve obrátil a teprve v r. 2001 navrhl vyřazení z konkurzní podstaty jsou součástí spisu 14C 213/2005.


4/Přesto se dnes v OR vedeném Městským soudem v Praze ve spisu ENERGOCENTRUM s.r.o. nejen můj zápis jako vlastníka, ale ani žádný neprovedený návrh na takový zápis nenalézá. Považuji to za důkaz, že tyto materiály byly ze svazku odstraněny, což se rozhodně nestalo z mé iniciativy. Kladu-li si otázku, kdo z této situace profitoval, pak to byli jednoznačně oba obvinění. Tato skutečnost (že ve spisu žádný návrh na můj zápis není) současně vylučuje, že by takový návrh na OR podal JUDr. Mareček a vzbuzuje podezření, nebyl-li JUDr. Mareček naopak pověřen pány Krejzou a Burešem, aby předchozí návrhy ze spisu odstranil a za to pak také odměněn.


Všechny akty a kroky, které byly v souvislosti s mým vlastnictvím společností (včetně ENERGOCENTRA s.r.o) podniknuty byly konány za účasti a pod odborným dohledem právníků, byly činěny písemně a byly součástí mé podnikatelské evidence, kterou mi nezákonně zadržuje bývalý konkurzní správce – JUDr. Pavel Pikola. Považujte proto tento můj vysvětlující dopis současně za žádost, aby jste mým jménem d ů r a z n ě požadoval vydání mé podnikatelské evidence, tak aby mohla být použita v důkazním řízení.


5/Chci opakovaně upozornit OS v Kladně, že ve zmiňovaném svazku (OR při MS v Praze, oddíl C, vložka 41618) se nenalézá žádná smlouva o převodu 70% podílu společnosti ENERGOCENTRUM s.r.o. uzavřená mezi společností Racek a pány Burešem a Krejzou. Je zde pouze jakýsi „zápis z valné hromady“, která se ovšem nemohla právoplatně konat bez mé účasti a jejíž rozhodnutí tedy nemohou mít platnost.


6/Jsem přesvědčen, že není možné, aby byl podíl ve společnosti prodán dvakrát a pokud by i k tomu došlo, považuji za logické, že by měl být při posuzování situace vzat v úvahu prvek „časové posloupnosti“ a měla by tedy platit smlouva, která byla uzavřena dříve.


7/Byl-li můj podíl ve společnosti (což je dostatečně písemnostmi založenými ve spisu 14C 213/2005 prokázáno) správcem zařazen do konkurzu, pak s ním nebyl oprávněný nakládat nikdo jiný, než SKP. V případu, že by se kdokoliv domníval, že k zařazení společnosti ENERGOCENTRUM s.r.o. do konkurzních aktiv došlo neoprávněně, musel by podat „vylučovací žalobu“, na jejímž základě by o věci rozhodoval soud. Žádná taková žaloba podána nebyla (lze si ověřit ve spisu 38K 19/99), takže ze zákona nebylo možné, aby kdokoliv jiný s podílem nakládal a pokud se tak stalo, musí být takové jednání neplatné, stejně tak, jako jeho důsledky.Když to vím já, jako laik, měla by to tím spíše znát a vědět JUDr. Evženie Vodová, která by se tím ve svém rozhodování měla také řídit.

JUDr. Vodová ale při svém rozhodnutí posuzovala situaci jednostranně. Zcela pominula všechny uváděné skutečnosti, které prokazují či alespoň signalizují, že se pánové Bureš a Krejza vědomě dopustili podvodného jednání a naopak vycházela pouze z jejich ničím nedoložených tvrzení, nebo z těch vyjádření, která bylo možné interpretovat v jejich prospěch.

Jsem přesvědčen, že JUDr. Vodová tímto přístupem hrubě porušila principy „soudní moci“, která by měla brát v úvahu argumenty obou stran a posuzovat jejich oprávněnost, věrohodnost a váhu a teprve pak rozhodovat.

Podle mého názoru JUDr. Vodová byla předem rozhodnuta řízení ukončit usnesením vyznívajícím ve prospěch obviněných a jakékoliv argumenty a důvody pro jiný výrok odmítat.

Takové jednání lze jistě označit jako podjatost. Já nebudu zkoumat, zdali není JUDr. Vodová s někým z pánů nějak spřízněna či jinak spjatá (soudil bych, že to mohlo být v bývalém ČSSM, nebo KSČ) a nebo jí jen oba pánové byli sympatičtější, než já.

Je také možné, že si obvinění její přízeň prostě a jednoduše zaplatili (zisk z nezákonně nabyté společnosti by jim to umožnil) . Taková situace by se ale velmi obtížně prokazovala a je na ní možné zpravidla usuzovat právě na základě rozsahu v rozhodnutí soudkyně nerespektovaných argumentů druhé strany a přehlížených faktů. Věřím, že naše zákony umožňují vyslovit podezření z podjatosti i pro podobné situace.


S pozdravem Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

Dopis zasílám rovněž orgánům činným v trestním řízení. Od trestního oznámení na jednatele společnosti ENERGOCENTRUM s.r.o ze dne 17.3.2003 vyšla najevo řada nových okolností a tak věřím, že Policie ČR věc opakovaně vyšetří a dojde k závěru, že ze strany pánů Bureše a Krejzy byla spáchána trestná činnost.

Němec.