----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní soud v Kladně


Sent: Monday, March 05, 2007 8:59 AM

Subject: Fw: vyjádření k žádosti z 19/2/2007


Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

 

Věc :                                      Odvolání proti rozhodnutí.

 

 

     Vážení,

 

     před několika lety byl na mé podnikání a můj majetek díky nezákonnému postupu FÚ Slaný

prohlášen konkurz, v jehož průběhu byl majetek zařazený konkurzním správcem - JUDr.

Pavlem Pikolou do konkurzní podstaty a jím samotným oceněný na cca 150-200 milionů Kč

namísto řádného zpeněžení ve prospěch mých věřitelů správcem doslova  "rozdán". Získaný

výtěžek ve výši cca 4% z reálné hodnoty do konkurzu převzatých aktiv posloužil především k

pokrytí nákladů konkurzu, takže z mých závazků nebylo uhrazeno téměř nic.

      V průběhu konkurzu se přitom SKP dopustil řady nezákonných kroků, jimiž naplnil

skutkovou podstatu několika trestných činů. V souvislosti s konkurzem (prohlášen Krajským

soudem v Praze pod sp. zn. 38K 19/99 ) došlo k pochybením také ze strany dalších státních

úřadů a nebo úředníků (FÚ Slaný, Krajský soud v Praze), kteří se tak dopustili rovněž

trestných činů a to nejméně nedbalostních. 

     Tak jak jsem jednotlivé nezákonnosti v činnosti SKP - JUDr. Pavla Pikoly objevoval,

podával jsem zcela konkrétní trestní oznámení. Ukázalo se ale, že ani Policie ČR ani

Státní zastupitelství se nechtějí mými oznámeními zabývat a hodlají donekonečna

přehlížet i ta nejjasnější a nezpochybnitelná fakta.

     Stejný postoj k mým oznámením nezákonného postupu FÚ Slaný zaujaly rovněž

Finanční ředitelství v Praze a MF ČR.

     Jednání všech těchto institucí probíhalo a probíhá podle společného scénáře. Jedna

složka zcela nehorázně prohlásí, že podání neshledala opodstatněným a všichni další se

pak na onoho "prvního popírače reality" odvolávají. Prohlašují, že jeho postup prověřili a

nenalezli na něm žádné pochybení. Navíc se pokouší stěžovatele odradit konstatováním,

že další jeho stížnosti již budou bez projednání odkládány.

    V současné ČR zřejmě stačí k "opatření" beztrestnosti a nepostižitelnosti, když si

pachatel zajistí přízeň úředníků, kteří se budou případnou stížností poškozeného zabývat.

Jestliže jsou pachatelé sami současně státními úředníky, je to neobyčejně snadné.

Proto se také o ČR začíná hovořit jako o "zemi korupčně zaslíbené" a už i na "domácí

půdě" se objevují alarmující názory o "prorůstání organizovaného zločinu do státní sféry".

Já osobně se ale domnívám, že nejde o "prorůstání". Jsem přesvědčen, že v ČR je 

státní aparát se zločinem srostlý a v řadě případů je přímo jeho nositelem.

     Když jsem zjistil, že jako občan nemám žádnou reálnou možnost přimět výše

uvedené státní instituce (FÚ, MF ČR, Policii ČR, Státní zastupitelství atp.), aby se

mými oznámeními, podněty a stížnostmi solidně zabývaly, obrátil jsem se na

soud, jako "poslední instanci" a instituci, která je podle Listiny základních práv

a svobod povinna se mým podáním zabývat a posoudit je z pohledu jejich

skutkové podstaty a při respektování smyslu zákona (LZPS,odst. 4 čl.(4)).

      I tady se ale situace s malými odlišnostmi opakovala. Ačkoliv jsem zpravidla

na soudu požadoval, aby se zabýval posouzením nějaké zcela konkrétní situace a

rozhodl, zda proběhla v souladu se zákonem, nebo v rozporu s ním, nedočkal

jsem se doposud ani v jediném případu toho, aby soud takto postupoval. Bez 

výjimky soud vytýkal mým podáním různé formální nedostatky, odmítal mi k 

jejich odstranění ustavit právníka a pak má podání odkládal, zamítal či jinak

se jimi odmítal zabývat.

     Až to vzbuzuje dojem, jako by smyslem různých formálních podmínek

požadovaných na občanovi při podání žaloby bylo právě nalezení důvodu 

(či spíše záminky) pro to, aby se soud jeho podáním nemusel zabývat a

posuzovat jeho oprávněnost. To je ovšem v rozporu se základními články

LZPS a proto to nemůže být pravda.

     Pak je ale možný jen jeden závěr a sice že soudy, jejichž společenským

posláním a současně důvodem pro jejich existenci je dohled nad tím, aby byli

všemi fyzickými i právnickými subjekty zákony dodržovány, se sami těmito  zákony

ve své činnosti neřídí. O společenských dopadech takového stavu by bylo možné

hluboce filozofovat, což není mým úmyslem.

    Nad důvody takového přístupu soudů jsem se ale zamýšlel a jsem přesvědčen,

že jsou velmi prosté a že spočívají především v tom, že většina soudců (stejně jako

státních zástupců, policistů a ministerských úředníků) je ve svých funkcích ještě

z doby před r. 1989, že všichni tito lidé byli velmi dobře "prokádrováni" a že byli

s totalitním režimem plně solidární.

     Ačkoliv naše společnost zločiny komunizmu a KSČ odsoudila, učinila

to tak nedůsledně a formálně, že i dnes bývalí členové KSČ, LM, StB a pracovníci

dalších institucí a mocenských nástrojů "totality" ( SNB, prokuratura a státní správa,

sdělovací prostředky) zastávají ve společnosti důležité funkce a výrazně její život ovlivňují.

     Přitom je nesporné, že zločiny neprováděl jakýsi imaginární systém, ale konkrétní

osoby. Tito lidé se ale po listopadu 1989 "nemetamorfovali" v demokraty. Zůstali stejní,

jako byli před r. 1989, pouze se navenek tváří jako demokraté. Jejich názory, představy

a přístupy k problémům a občanům se nezměnily.

     Nejde při tom, podle mého názoru, jen o minulost. Tito lidé si udrželi i po r. 1989

pocit sounáležitosti a do současné doby využívají svých funkcí k různým formám

parazitování na společnosti, nezákonnému osobnímu obohacování ale především 

k vzájemnému zajišťování nepostižitelnosti a beztrestnosti.   

    Jsem přesvědčen, že tento stav panuje i u soudů a v plné míře to platí také pro

soudce .

    Proto jsem se obrátil na předsedkyni Okresního soudu v Kladně se žádostí

o informaci, kteří soudci tohoto soudu byli členy KSČ (kopii přikládám). 

    Má žádost (odmítnutí přiloženo) byla zamítnuta s poučením, že se mohu

odvolat k Ministerstvu spravedlnosti, což činím.

    Pro omezenou možnost uvést v jediném dopisu všechna fakta odkazuji na

www.ley.cz/nemec, kde je informací více.  

    

              S pozdravem              Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

Elektronicky podepsáno.

 

 ----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní soud v Kladně


Sent: Sunday, February 18, 2007 4:37 PM

Subject: Dotaz na předsedkyni Okresního soudu v Kladně.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

 

JUDr. Renáta Kuncová

předsedkyně OS v Kladně.

 

 

      Vážená paní předsedkyně,

 

       v uplynulých dnech jsem se na internetu seznámil s žádostí pana Peciny (přiložena),

adresovanou na ministra spravedlnosti ČR.

      Nepochybuji o tom, že pan Pecina požaduje od pana ministra informace, na které má

právo se nejen dotazovat, ale kde je také podloženo zákonem jeho právo dostat odpověď a

znát fakta o minulosti soudců. Věřím, že toto právo nemá pouze on, ale všichni občané ČR.

      I mne již delší dobu trápí otázka, na čem je založeno podivné rozhodování soudců

Okresního soudu v Kladně a jedno z možných vysvětlení bylo, že je to právě "solidarita"

založená na společném členství těchto lidí v KSČ, SSM a dalších organizacích (milice, StB

a pod.) totalitního režimu před rokem 1989.

      Jako právní laik jsem ale o zákonu 106/1999 Sb. nevěděl.

      Teď bych se Vás ale chtěl zeptat, kteří ze současných soudců Okresního soudu v Kladně

byli členy KSČ a požádat Vás o jejich písemný seznam.

      Věřím, že se nebudete odvolávat na "soudcovskou nezávislost" a doporučovat mi s tímto

"zaklínadlem", abych se se svým dotazem obracel na každého ze soudců jednotlivě.

 

         Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den

 

                                                                Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568? Slaný.

 

Elektronicky podepsáno.

 

 

 

TOMÁŠ PECINA

SLEZSKÁ 56 • 120 00 PRAHA 2 • ČESKÁ REPUBLIKA

TEL. 724029083, 222211784 • FAX 222211785 • E-MAIL tomas@pecina.cz

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 426/16

128 10 Praha 2

V Praze dne 14. února 2007

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání seznamu všech soudců působících u obecných soudů České republiky, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany Československa.

Pokud jde o možné námitky odkazem na ustanovení § 8a InfZ, uvádím, že informace o tom, že ústavní činitel byl v minulosti členem organisace, jež byla platným právem označena za zločinnou a zavrženíhodnou (cf. § 2 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu), nemůže být podřazena ochraně poskytované jinak obdobným informacím ustanovením § 9 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, neboť zájem takového subjektu údajů musí ustoupit veřejnému zájmu na zveřejnění skutečnosti, že tímto ústavním činitelem je osoba, jejíž osobní historie je spojena s členstvím ve zločinné organisaci; na tom nic nezmění ani fakt, že stát a jeho orgány této osobě výkon ústavní funkce umožnily, když v uvedené skutečnosti neshledaly překážku výkonu této funkce.

Požadované informace mi, je-li to možné, zašlete nejraději elektronicky na e-mailovou adresu tomas@pecina.cz.

Děkuji,

s pozdravem

Tomáš Pecina

Podepsáno elektronicky