npor. Ing. Voráček

policejní rada

Polici ČR

156 00 Praha 5 – Zbraslav
ČVS:KVSC-2048/2000
Vážený pane vyšetřovateli,přečetl jsem si v klidu zápis pořízený dne 30.4.2003 a mám k němu jednu zásadní výhradu. Týká se problematiky přizvání soudního znalce. Tady došlo ke zcela zásadnímu „komunikačnímu šumu“. Nikdy jsem nepožadoval soudního znalce v oboru psychiatrie. To je člověk, který se zabývá jinými problémy, než psycholog. Já jsem požadoval znalce, který je schopen posuzovat jednání lidí. Policie nepochybně takové odborníky ve svých řadách má a nebo s nimi spolupracuje. Jde o člověka, který v případě páchání nějaké trestné činnosti je schopen kvalifikovaně předvídat, jak si bude pachatel počínat dál, protože zná „modelová chování“ lidí „normálních“ i pachatelů. V tom smyslu moji výpověď změňte. Bude-li někdo přizván, nechť je to psycholog a ne psychiatr.

Slíbil jsem Vám zaslat kopie dokladů o komunikaci mezi mnou a JUDr. Pikolou, které mám a ve Vaší evidenci nejsou. Přikládám první dopis od JUDr. Pikoly, po jehož obdržení jsem považoval za nutné osobně a za účasti svého právníka JUDr. Pikolu navštívit, abych mu podal informaci o rozsahu evidence a dalších okolnostech, které si zřejmě nedokázal reálně představit. Poté následovala série návštěv JUDr. Pikoly ve Slaném. Povšimněte si laskavě na předávacím protokolu z 15.10.1999 konstatování, že ze strany úpadce bylo správci předáno vše o co bylo požádáno. Ve stejném duchu proběhla i všechna další předání. Kdyby byl správce přijel s několika kamiony, nikdo by mu v nejmenším nebránil, aby si celou evidenci odvezl. Jakékoliv tvrzení opaku je tvrzením účelovým a zcela zřejmě nepravdivým. Můj dopis správci ze 22.11.1999 považujte za nepřímý důkaz toho, že si JUDr. Pikola bral i podklady, které nebyl oprávněn přebírat a že se ani neobtěžoval o tom pořídit za mojí účastí nějaký zápis. Domníváte se, že tak má probíhat předání ?(Tuto otázku, prosím, považujte za „básnickou“. Vaší odpověď neočekávám.).

Konfrontace mezi tím, jak líčil mé chování při předávání evidence JUDr. Pikola a jaká byla skutečnost mě vede k tomu, abych oznámení na nezákonnosti ze strany JUDr. Pikoly rozšířil o „křivé obvinění“, kterého se JUDr. Pikola zcela nepochybně vůči mé osobě dopustil.

Rád bych se ještě několika slovy vrátil k „našemu“ výslechu 30.4.2003. Poněkud jste mě „zaskočil“ Vaší informací, že jsem obviněn především proto, že jsem chtěl přesunout aktiva do akciové společnosti a pasiva jsem měl v úmyslu si ponechat jako fyzická osoba. Já jsem k tomu vypověděl, že jsme volili postup uložený zákonem. Rád bych dodal. Domnívám se (a věřím, že Vy rovněž) že podstata trestného činu by byla naplněna právě opačným postupem, tj. kdybych si chtěl přivlastnit aktiva a závazky se snažil přesunout na někoho jiného. Pokud se mýlím, gratuluji objeviteli tohoto podivuhodného pojetí poškozování „sebe sama“.

Velmi pozitivně jsem vnímal Vaše ujištění, že se pokoušíte jen objektivně zjistit podíl jednotlivých „účastníků procesů spojených s konkurzem“ a že chcete odkrýt každou nezákonnost a usilovat o její potrestání podle principu „padni komu padni“. Cítím se povinen být Vám v tomto snažení maximálně užitečný a tak bych rád vnesl poněkud více jasna do problému prodeje akcií TEMPA Slaný, a.s.. V této záležitosti jsem Vaším prostřednictvím již vznesl obvinění proti společnosti EZOP Conzult. Zasílám Vám kopii notářského zápisu NZ 674/99 a N 708/99. Na něm se vyskytují jména osob, které v podvodném jednání hrály významné úlohy. Věřím, že Vaší pozornosti neunikne Miroslav Sluka, který se neoprávněně vydával za jediného akcionáře společnosti TEMPO Slaný, a.s., stejně tak, jako další. Nepochybně si povšimnete i toho, že pan Sluka, ačkoliv se prezentoval jako zástupce GMS, s.r.o., „jmenoval“ do statutárních orgánů TEMPA Slaný lidí, kteří již před datem Notářského zápisu jednali za EZOP Conzult. Budete-li mít zájem, najdete většinu z těchto jmen jako jména „spoluúčastníků“ řady „havárií“ různých společnost.

Já osobně se ale domnívám, že zpravidla tato skupina „tunelářů“ použila stejný manévr, jako v případě TEMPA Slaný. Zfalšovala „doklad o nabytí společnost“. S pomocí tohoto dokladu připravila společnost o zpeněžitelná aktiva a pak nechala „zjistit pracoviště obchodního rejstříku, že jejich zápis do rejstříku není možný“. Díky tomu se jejich jména do „oficielní evidence“ nedostala a jejich činnost zůstávala téměř utajena.

Přikládám dopis, kterým jsem se na společnost EZOP Conzult v minulých dnech obrátil.

Na závěr bych rád vznesl dotaz, je-li možné, abych po domluvě s Vámi některý den přijel na Zbraslav, dostal k dispozici „klidný kout“ a celou dosavadní „složku“ s mým obviněním, tak abych si ji mohl v klidu prostudovat. Jsem přesvědčen, že v ní naleznu celou řadu nepravd a polopravd a že teprve ve chvíli, kdy se o nich dozvím jim budu moci čelit.
Srdečně zdravím


Ing. Němec Ferdinand
Slaný 5.5.2003
Na vědomí : JUDr. Jiří Beneš

(přílohy jsou k dispozici ve spisu).