Okresní soud v Kladně

Nám. E. Beneše 1997

272 55 Kladno

Žalobce : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný


Žalovaný : Česká republikaŽaloba proti postupu FÚ Slaný při vymáhání nedoložené daňové povinnosti a postupu dalších státních institucí a to Policie České republiky (při prověření oprávněnosti trestního oznámení z  10.4.2003 rozšiřujícího oznámení evidované policií pod ČTS : ORKD 302/OHK-2003) a Okresního soudu v Kladně při posuzování žaloby proti postupu FÚ Slaný (jmenovitě odmítnutí žádosti žalobce o zastavení prováděných srážek do doby soudního rozhodnutí ve věci), které vedou žalobce k přesvědčení, že naplňují skutkovou podstatu spolčení pracovníků státních institucí proti občanovi a jeho snaze dovolat se dodržování zákonů ze strany státních institucí a žaloba o náhradu škody, která byla žalobci těmito přístupy státních institucí podle zákona 82/1998 Sb.způsobena.Dne 24.2.2003 jsem podal na Policii České republiky oznámení pro podezření z trestného činu (kopie oznámení i protokolu o jeho přijetí přiloženy). Krátce na to jsem byl vyzván Finančním úřadem ve Slaném (proti kterému bylo oznámení směrováno) k zaplacení daňového nedoplatku ve výši 9, 097.068,45 Kč (kopie přiložena). Došlo k tomu po několika letech, během nichž jsem nebyl Finančním úřadem ve Slaném oslovován, což samo o sobě vzbuzuje dojem, že mezi oběma událostmi je příčinná souvislost.

Už výše požadované částky byla zcela nereálná a vedla mne k žádosti o poskytnutí kopií dokladů, z kterých se celková suma skládá. Po jejich získání jsem byl značně překvapen, protože se ukázalo, že se v mé daňové složce nacházejí přiznání, která jsem nikdy nepodával a k jejichž podání jsem ani neměl žádný reálný důvod (kopie přiznání přikládám).

Po tomto zjištění jsem 10.4.2003 (kopie přiložena) původní oznámení rozšířil o podezření z padělání dokladů. Předpokládal jsem, že se vyšetřovatel Policie České republiky bude zabývat problémem jak se mohly doklady, které jsem já jako daňový plátce nepodal do mé složky dostat a že bude také prověřovat, zda pro jejich podání byl nějaký důvod.

Byl jsem velmi zklamán, když mi přišlo vyrozumění, že má podání byla jako nedůvodná odložena (kopii oznámení ze 30.7.2003 přikládám, je velmi špatně čitelná, pro potřeby jednání soudu lze nepochybně získat z evidence policie čitelnější verzi). Ještě absurdnější mi připadlo zdůvodnění, které se opíralo o skutečnost, že jsem policií vyšetřován pro podezření z trestného činu a jako takový jsem tudíž nevěrohodný a mé oznámení není nutné „brát vážně“.

Nevyužil jsem možnosti se proti tomuto usnesení do 3 dnů odvolat. Přístup vyšetřovatele mi připadal tak podivný a nelogický, že jsem nepředpokládal, že by tento člověk měl zájem něco objektivně prověřit a tak jsem se obrátil na Okresní státní zastupitelství Kladno s žádostí o prošetření postupu vyšetřovatele, které si na vyšetřovateli vyžádalo doplnění.

Aby se vyšetřovatel mohl seznámit s okolnostmi, zprostil jsem FÚ Slaný pro potřeby dalšího šetření mlčenlivosti. Jediným výsledkem ale bylo, že se vyšetřovatel osobně přesvědčil, že daňová přiznání, která jsem označil jako falešná a vystavená bez reálného důvodu se v evidenci FÚ Slaný skutečně nalézají a z toho usoudil, že jsem je musel podat.

Připadá mi zcela nelogické a nesmyslné, je-li důvod mého trestního oznámení (pochybné a mnou nepodané daňové přiznání) policejním vyšetřovatelem označen jako důkaz oprávněnosti tohoto podání.

I další argumenty z usnesení jsou spekulativní a vyšetřovatel se opět nezabýval otázkou, jak se mnou zpochybněné přiznání do evidence FÚ Slaný dostalo a zda jsem vůbec měl nějakou daňovou povinnost a tedy důvod nějaké přiznání dělat.

Jak je patrné z přiložených přiznání, daňová povinnost mi podle nich vznikla prodejem zboží za 59 mil.Kč. Takové tvrzení je zcela absurdní, protože jsem celý zbytek své původní zásoby zboží (který ani zdaleka neměl takový rozsah) ke 31.12.1998 prodal nástupnické organizaci – TEMPU Slaný a.s. a v roce 1999 jsem už žádné zboží neměl a neprodával.

Souběžně s těmito procesy uplatnil FÚ Slaný exekuční příkaz na můj důchod a na jeho základu mi počínaje červencem 2003 jsou prováděny srážky z důchodu (kopii oznámení o provádění srážek přikládám). Jsem přesvědčen, že k tomuto stavu podivný postup policejního vyšetřovatele přispěl.

Listina základních práv a svobod každému občanovi zaručuje, že mu budou vyměřeny daně a poplatky jen v souladu se zákonem (článek 11). V tomto případu mi byla vyměřena a je mi srážena daň neoprávněně. Finanční úřad Slaný nikdy neprovedl kontrolu, která by ověřila reálnost mnou zpochybněného daňového přiznání, což je jednoznačně patrné i z onoho problematického přiznání (viz kolonku „vyplní finanční úřad“, kde jsou vyplněny pouze údaje „vyměřil“ a „předepsal“, nikoliv však údaj „přezkoušel“) a i přes mnou podané trestní oznámení se oprávněností stanovené daně nezabývala ani policie.

Také tvrzení, že jsem byl seznámen s penalizačními výměry opírajícími se o uvedená daňová přiznání není pravdivé. Ty převzal JUDr. Pikola, jak je zřejmé z přiložených kopií.

Tímto postupem FÚ Slaný a Policie ČR jsem byl značně poškozen a protože za škody způsobené chybnými rozhodnutími státních institucí a jejich pracovníků odpovídá podle zákona 82/1998 Sb. stát a institucí, která je oprávněna ve věci rozhodnout je soud, obrátil jsem se na Okresní soud v Kladně s žalobou na nezákonnost postupu obou institucí a požadavkem, aby mi byla způsobená škoda v celém rozsahu nahrazena.

Současně jsem soud požádal, aby jako předběžné opatření zastavil provádění srážek z mého důchodu a zabránil tak mému dalšímu poškozování (kopii žaloby přikládám).

Soud můj návrh usnesením 14NC 7732/2004-20 zamítl z důvodu nejasnosti podání (kopii přikládám) a to i přes to, že jsem požadoval ustavení právníka (tak jak mi to zaručuje Listina základních práv a svobod), který by zcela nepochybně všechny nejasnosti podání odstranil.

Také takovým postupem, kdy rozhodování soudu není podloženo zjištěním skutkové podstaty, ale opírá se jen o formální důvody a je mi odepřena možnost kvalifikované obhajoby se cítím být poškozen.

Jako občan velice často slyším formulaci (kterou soudci znají lépe než já) o presumpci neviny, podle které pochybnosti svědčí ve prospěch obviněného. Zdá se, že soud neměl žádné pochybnosti o tom, že mi byla daň Finančním úřadem vyměřena oprávněně.

Všechny uvedené okolnosti mě vedou k přesvědčení, že státní instituce si v tomto konkrétním případu počínaly tak viditelně stranicky a to ve prospěch bezvýhradné podpory správnosti postupu FÚ Slaný, že jde o záměr vytvářet atmosféru bezchybnosti a nezpochybnitelnosti rozhodnutí státních institucí a případ zcela zjevné diskriminace občana, kterému je systematicky bráněno v jeho snaze dovolat se zákona a dosáhnout „spravedlnosti“.

K uvedenému přesvědčení mě vede i skutečnost, že rozhodně nejde o jev ojedinělý, ale záležitost, která je stejným způsobem vnímána a kritizována i širokou veřejností.

Žádám proto, aby soud rozhodl, že postup institucí, které jsem oslovil s požadavkem o přešetření a nápravu postupu FÚ Slaný při neoprávněném vyměření DPH byl tendenční a v rozporu se zákonem, že zjevně stranil postupu FÚ Slaný a proto ho soud ruší a nařizuje, aby mi byla nahrazena vzniklá škoda.

Současně žádám soud o zproštění povinnosti uhradit soudní poplatky a vzhledem k nesporné složitosti problému o ustavení právního zástupce k ochraně mých zájmů (nikoliv JUDr. Josefa Holuba).

Podklady o své současné osobní, majetkové a finanční situaci jsem zasílal v posledních měsících soudu několikrát a prohlašuji, že se na ní nic významného nezměnilo, v případě potřeby je na vyžádání soudu zašlu opakovaně.

Má-li tato žaloba formální vady, chci soud požádat o možnost odstranit všechny vady až s pomocí ustaveného právního zástupce.Ve Slaném 5.6.2005 Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, 274 01 Slaný
Přílohy : Kopie oznámení podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Kopie protokolu o trestním oznámení.

Kopie výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.

Kopie rozšíření trestního oznámení z 10.4.2003.

Kopie mnou nepodaného Dodatečného přiznání ze 16.4.1999.

Kopie mnou nepodaného přiznání z 25.6.1999.

Kopie oznámení o provádění srážek z důchodu.

Kopie platebních výměrů 990004121 a 990004125.

Kopie usnesení o odložení trestního oznámení ze 30.7.2003.

Kopie žaloby proti postupu policie z 5.1.2004.

Kopie usnesení 14NC 7732/2004-20.