Finanční úřad ve Slaném

Pod Horou 332

274 01  Slaný.

 

 

 Č.j.  4511/07/031960/4684.

 

 

 

     Vážení,

 

     v uplynulých dnech mi byla doručena výzva k úhradě daňového nedoplatku ve výši 53.180,-Kč (kopii přikládám) na

dani z nemovitosti. Já ale žádné nemovitosti nevlastním a nevlastnil jsem je ani v r. 1999, k němuž se zřejmě zaslaný

výměr vztahuje. Z toho důvodu chci velice zřetelně a jednoznačně konstatovat, že pokud mi byla taková povinnost 

FÚ Slaný vyměřena, došlo k tomu v rozporu se skutečností a tedy také se zákonem.

    Protože nejde o jediný případ neoprávněně vyměřené daně, ale pouze o jeden z celé řady, jsem přesvědčen, že

jde a od samotného počátku šlo o domluvené jednání tehdejšího ředitele FÚ Slaný - Ing. Jaromíra Matějky s JUDr.

Pavlem Pikolou - konkurzním správcem.

    Ing. Matějka se mne, jako úspěšného konkurenta jím spoluvlastněné společnosti KOSTA s.r.o. měl zájem zbavit

a zneužil k tomu možností a pravomocí, které mu poskytovala funkce ředitele Finančního úřadu Slaný. V rozporu

se zákonem o správě daní (337/1992 Sb.) předepsal FÚ Slaný ničím nepodložené daňové povinnosti jak mně, jako

fyzické osobě, tak také mnou založené a vlastněné společnosti TEMPO Slaný, a.s.. Dále využil okolnosti, že

stížnost proti postupu FÚ nemá odkladný účinek a zatímco byly z mé strany i ze strany akciové společnosti

stížnosti podávány a podnikány i další právní kroky, FÚ Slaný ve prospěch nezákonně vyměřené daně obstavil

majetek můj i majetek společnosti a zablokoval příjmy (obstavil pohledávky). Tím dostal mne i společnost do

platební neschopnosti, v jejímž důsledku pak mohl být prohlášen konkurz.

    Uvedeným postupem FÚ Slaný tak byla připravena situace pro vstup a působení konkurzního správce - JUDr. Pavla

Pikoly (Ve Skalách 2, Praha 6), který sice sepsal a do konkurzní podstaty zařadil a převzal majetek jím samotným

oceněný na cca 200 mil. Kč, nakonec ho ale "zpeněžil" za cca 6,5 mil. Kč (tj. za 3-3,5% jeho reálné hodnoty).

Dopustil se při tom řady nezákonností a zcela zřejmých podvodů. Na podvody v konkurzu jsem opakovaně

upozorňoval orgány činné v trestním řízení a podal i několik soudních žalob. 

    Dosavadní výsledky a okolnosti mě vedou k přesvědčení, že jde o zcela zřejmý a typicky probíhající

"zmanipulovaný konkurz", na němž se podílí řada lidí (včetně soudkyně KS v Praze, která konkurz prohlásila

a v jeho průběhu akceptovala ze strany SKP opakované porušování zákona) a pracovníků orgánů činných

v trestním řízení, kteří před všemi podvody JUDr. Pavla Pikoly doslova zavírali oči, ale bez jediného

konkrétního důvodu se již sedm let pokouší "kriminalizovat" mou osobu a mé jednání.   

    Veškerá má obviňování a nepodložené a tedy i neoprávněné finanční výměry ze strany FÚ Slaný jsou

při tom možné jen proto, že mi JUDr. Pavel Pikola nevrátil mou podnikatelskou evidenci a že se proti

nim proto nemohu účinně bránit a ze své evidence prokázat jejich nepodloženost.

    Přestože jsem již několikrát FÚ Slaný (obracel jsem se ale i na Finanční ředitelství v Praze a

Ministerstvo financí ČR) žádal o provedení kontroly oprávněnosti předepsané DPH, nebylo mi vyhověno.

Doložil jsem, že JUDr. Pavel Pikola protokolárně převzal jak podklady pro zpracování mimořádné

finanční uzávěrky k datumu prohlášení konkurzu, tak přijaté a vystavené faktury za r. 1999 (kopii

předávacího protokolu z 15.10.1999 přikládám).

    Přesto FÚ Slaný stále akceptuje jak skutečnost, že se JUDr. Pikola nezákonně vyhnul

zpracování mimořádného daňového přiznání k termínu prohlášení konkurzu, tak i jeho

"vysvětlení" (kopii přikládám), že jsem to způsobil já, protože jsem mu nepředal evidenci.

    FÚ Slaný si také zcela zřejmě nemá v úmyslu vyžádat JUDr. Pikolou protokolárně

převzaté faktury z r. 1999, tak aby se ukázalo, komu a jaké zboží jsem prodal v r. 1999

a zda mi cca 10 mil. Kč DPH předepsal FÚ Slaný oprávněně, či neoprávněně.

    Namísto toho mě ale stále obtěžuje dalšími výměry a podobnými akty.

    V souvislosti s poslední výzvou Č.j. 4511/07/031960/4684 mi, prosím, sdělte, za jakou

nemovitost jsem byl povinen platit daň a společně s pověřenými pracovníky FÚ Slaný

prověřme oprávněnost požadované daně ( jako plátce daně mám právo se účastnit).

    Zrovna tak žádám, aby byla za mé osobní účasti provedena důkladná a důsledná kontrola

mé podnikatelské evidence, kterou si FÚ Slaný buď od JUDr. Pavla Pikoly vyžádá, nebo

provede kontrolu, samozřejmě také za mé osobní účasti, na místě jejího údajného uložení.

   Zcela jednoznačně požaduji předložení evidence o průběhu konkurzu a její kontrolu.

   Nedovedu si vysvětlit, že lze "nedopatřením", nebo "přehlédnutím úředníka FÚ Slaný"

nevidět, že JUDr. Pikola nesplnil zákonnou povinnost a neodevzdal mimořádné daňové

přiznání k termínu prohlášení konkurzu a že následným tvrzením o nepředání faktur a 

dalších podkladů ( i po mém výslovném upozornění na opak ) se dopustil podvodu.

   Postup FÚ Slaný (ale i Finančního ředitelství v Praze a pracovníků Ministerstva financí)

proto považuji za vědomou a záměrnou snahu obhajovat a legalizovat podvodné a nezákonné

jednání JUDr. Pavla Pikoly, ale i své vlastní.

    Protože se na současném stavu podílí přinejmenším svou nečinností i orgány činné

v trestním řízení, jsem přesvědčen, že je tak naplněna skutková podstata trestného činu

"zločinného spiknutí" a to státních úředníků proti občanům ČR.

    Na tyto skutečnosti Vás upozorňuji a žádám o jejich důsledné vyšetření a postih všech

nezákonných kroků ze strany státních úředníků.

  

                S pozdravem                        Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.       

  

 

Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno    

     

                  Prosím o založení ke sp. zn. :  7 Nc 7703/2005.

 

     Děkuji a přeji hezký den       Němec.

 

Podání je elektronicky podepsáno.