----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze ;

Sent: Wednesday, March 07, 2007 10:48 AM

Subject: Fw: Podklady.


Orgánům činným v trestním řízení.

 

 

    Vážení,

 

     zasílám Vám kopii vysvětlujícího dopisu svému ustavenému právníkovi včetně příloh a žádám, aby jste ho, vzhledem k tomu, že obsahuje informace, které svědčí o porušení zákona a spáchání trestných činů (a to nejméně nedbalostních) považovaly za   trestní   oznámení.

     Pro orgány činné v trestním řízení ještě dodávám a prosím, aby si ověřily ve spisu Krajského soudu v Praze č.j. 38K 19/99 (moje doklady

k prohlášení konkurzu spolu s celou mou podnikatelskou evidencí stále protiprávně zadržuje JUDr. Pavel Pikola, Ve Skalách 2, Praha 6 a dopouští se tím trestného činu zpronevěry - § 248 ), že návrh na konkurz proti mne podala společnost ASTRID Praha, s.r.o.  a soud ji zaevidoval s datem 22.4.1999.    

     FÚ Slaný uplatnil zástavní právo dne 10.5.1999, tedy zcela nepochybně až po datu podání návrhu (viz příloha "Katastr-nárok FÚ). Zákon o Konkurzu a vyrovnání v § 14, odst.f/ (text nepřikládám, protože jde o veřejně přístupnou listinu) však říká, že prohlášením konkurzu zaniká právo na oddělené uspokojení, které bylo uplatněno později, než nejpozději 2 měsíce před podáním návrhu na konkurz.

     Opožděně uplatněnému nároku  FÚ Slaný proto ze zákona nemohl být přiznán statup přednostní pohledávky. Přesto se to stalo (doloženo 1. stranou usnesení 38K 19/99-490).  

    Zcela nepochybně tím FÚ Slaný získal neoprávněný prospěch a protože se to stalo na úkor ostatních věřitelů, došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu Poškozování věřitelů (§ 256), stejně jako Zvýhodnění věřitele (§ 257).

    Těchto trestných činů se nepochybně dopustil rovněž SKP - JUDr. Pavel Pikola, který pohledávku uznal jako přednostní, aniž si řádně

ověřil, zda tento postup není v rozporu se zákonem. V jeho případu došlo také k Porušení povinností při správě cizího majetku (§ 255).

    Ani Krajský soud v Praze ( konkrétně dozorující konkurzní soudkyně JUDr. Naděžda Křivánková) nesplnila řádně svou povinnost,

kterou je dbát o zákonný průběh konkurzu a také ona zcela mimo jakoukoliv pochybnost nezjistila, že uznání Finančním úřadem přihlášené pohledávky jako přednostní zákonu odporuje. Na popsaných skutcích má tedy nesporně podíl (§ 251).

    Po letmém prohlédnutí Trestního zákona jsem dospěl k názoru, že nelze vyloučit ani porušení dalších ustanovení zákona, ale věřím, že

to kvalifikovaněji než já dokáží pracovníci orgánů činných v trestním řízení.

 

             S pozdravem                      Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

    

Pro Okresní soud v Kladně : prosím přiložit ke sp. zn.  1/ 19 C 218/2006,

                                                                                     2/ 9 Nc 7743/2004,

                                                                                     3/ 7 Nc 7703/2005 a

                                                                                     4/ 3 T 56/2006-6900.

 

    Podání je elektronicky podepsáno.

 

 

----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: JUDr. Opatrný Miroslav

Sent: Tuesday, March 06, 2007 9:18 PM

Subject: Podklady.


JUDr. Miroslav Opatrný.

 

   Vážený pane doktore,

 

    zasílám ona dvě přiznání, která jsem nepodával já a pro jejichž podání jsem neměl žádný důvod.

 Omlouvám kvalitu "Dodatečného přiznání". Je pořízeno z kopie v konkurzním spisu a je na něm zajímavé,

že bylo pořízeno již tři dny po rozhodnutí o konkurzu - nebo možná i dřív (Krajským soudem v Praze byl

konkurz pod sp. zn. 38K 19/99 prohlášen k 17.9.1999), ale cca 14 dnů před nabytím právní moci tohoto

rozhodnutí.

    Právě tak zajímavé je, že přihláška pohledávky do konkurzu byla zaslána nikoliv Krajskému soudu

v Praze, ale Krajskému obchodnímu soudu v Praze. Možná se to jeví jako maličkost, mělo to ale ten

praktický dopad, že jsem se o těchto podivných výměrech nedozvěděl při přezkumném řízení, ale až

po několika letech.

    Zasílám Vám rovněž Rozhodnutí o vymezení zástavního práva z 10.5.1999, tedy aktu ze zákona 

neplatném ( Zákon o konkurzu a vyrovnání § 14, odst.f/) a kladu si současně otázku, jak je možné, že

v něm FÚ nevycházel z onoho "Dodatečného přiznání k DPH", které již týden měl?

    Všimněte si, prosím, rovněž, že oprávněnost vyměřené daně nebyla nikým z FÚ zkontrolována.

    Přiložil jsem Vám také stanovisko, které jsem před časem zpracovával pro JUDr. Petra Knapa a 

které je jakýmsi chronologickým popisem událostí z mého pohledu.

    Chci Vás ještě opakovaně ujistit, že jsem žádné z těchto podání na FÚ Slaný nedal já a že ho tam

nedala ani má bývalá žena a tehdejší ekonomka, která mne 23.3.1999 (tedy před datem podání) i s dcerou

opustila a několik měsíců žila v Kostelci nad Orlicí. V případě potřeby si lze vyžádat její vyjádření, stejně

jako vyjádření bývalé vedoucí účtárny - paní Jitky Habadové, která také žádné z obou daňových přiznání

nepodala.

     V naší diskusi jsme zmínili rovněž otázku mého podpisu na daňových přiznáních. Domnívám se,

že to není významný prvek. Nemyslím si, že bych si byl, jako plátce, oprávněn předepisovat sám

daň. Kdyby tomu tak bylo, asi by zela státní kasa stále prázdnotou. Tuto kompetenci má výhradně

správce daně, právě tak jako v případu nesrovnalostí je na něm a nikoliv na plátci prokazovat

oprávněnost předepsané daňové povinnosti.

    Ani můj podpis nelze, podle mého názoru považovat za důkaz (jak se stále pokouší FÚ Slaný

tvrdit), že mi byla daň vyměřena oprávněně.

    V době svého podnikání jsem byl často mimo organizaci a to mnohdy dlouhodobě, včetně různých

zahraničních zájezdů. Protože vůči mně FÚ Slaný vždy uplatňoval velmi důsledný přístup, nechtěl 

jsem mít s daněmi žádné problémy a tak pro situace mé nepřítomnosti bylo připraveno několik 

bianko podepsaných daňových přiznání, která mohl někdo zneužít.   

    Věřím, že Vám podané informace umožní udělat si o situaci dostatečnou představu a lépe

pak odstranit současné závady mého laického podání.

 

          S pozdravem                        Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

 P.S. Podklady zasílám rovněž Okresnímu soudu v Kladně do spisu  19 C 218/2006.