----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: uooz@mvcr.cz


Sent: Thursday, February 08, 2007 5:24 PM

Subject: Oznámení.


Policie ČR

ÚOOZ SKPV PČR.

 

    Vážení,

 

    již několik let se snažím upozorňovat Policii ČR na činnost JUDr. Pavla Pikoly,

který se v pozici správce konkurzních podstat namísto zákonem předepsaného postupu

dopouští rozsáhlé trestné činnosti. 

   Pokud porovnám počet konkurzů JUDr. Pavla Pikoly (Ve Skalkách 2, Praha 6) s počtem

konkurzů svěřených mediálně známému SKP - Mgr. Thonatovi (kauza "BERKA"), je tento

správce ve srovnání s JUDr. Pikolou pouhý "troškař". Jsem přesvědčen, že úměrný počtu

svěřených konkurzů je i rozsah správcem způsobených škod.

   S řadou úpadců, jejichž konkurz byl svěřen JUDr. Pavlu Pikolovi jsem byl a jsem v

osobním kontaktu a vím od nich, že si na nezákonné praktiky JUDr. Pavla Pikoly stěžovali

a podávali trestní oznámení. Já sám jsem Policii ČR již upozornil na řadu zcela konkrétních

a snadno prokazatelných trestných činů. Většinu z nich jsem současně s oznámením

doložil i důkazy, přesto se jimi policie nikdy solidně nezabývala a vždy je bez řádného

prošetření odložila.

    Několikrát jsem také požadoval, aby byla všechna má obvinění proti JUDr. Pikolovi

soustředěna a vyšetřována spolu s obviněními dalších úpadců, tak aby byla zřejmá

jejich systematičnost, soustavnost a aby se také ukázalo, kteří další lidé s JUDr. Pikolou

v jeho případech spolupracovali.

    Považuji totiž za vyloučené, aby bylo možné tak rozsáhlou trestnou činnost páchat

bez podpory a spolupráce dalších lidí v orgánech činných v trestním řízení a u soudů

a bez jejich součinnosti a vysoké úrovně organizovanosti.

    Také z hlediska promlčitelnosti trestné činnosti jde o dva zcela odlišné pohledy.

Zatímco pokud bude posuzován každý jednotlivý konkurz JUDr. Pavla Pikoly jako

samostatný případ, pak se na něj a jeho postižitelnost vztahují promlčecí lhůty,

které zbavují viníka nebezpečí postihu. Jestliže se ale ukáže, že jde o činnost

opakovanou a stále trvající, potom by neměly být promlčeny ani ty případy,

ke kterým došlo již dříve.  

   Moje snaha stále vyznívala "do ztracena" a tak si kladu otázku, zda na tom nemám

podíl i já a sice tím, že jsem se obracel na nesprávné složky Policie ČR. 

    Rád bych svá pochybení napravil a proto oslovuji útvar, který vznikl právě pro

potírání organizovaného zločinu a podobných forem trestné činnosti. V případu

zmanipulovaných konkurzů jde o zločinnost organizovanou a o to společensky

nebezpečnější, že ji páchají státní úředníci a zneužívají k tomu možností a

pravomocí, které jim dává jejich postavení veřejného činitele.

    Jen k mému konkurzu je již značná část dokumentace k dispozici na

www.zakony-online.cz . Výrazně větší rozsah podkladů ale dosud na webu

umístěn není, je ale buď v mém držení, nebo je součástí oficielních spisů

( Středočeská policie - spis ČTS : KVSC - 2048/2000, Krajský soud v Praze -

spis 38K 19/99 ).

    Rozhodující důkazy o nezákonných krocích JUDr. Pavla Pikoly lze nalézt

v mé podnikatelské evidenci a v evidenci o průběhu konkurzu, které JUDr. Pavel

Pikola po ukončení konkurzu v r. 2002 již déle než čtyři roky zadržuje (pokud

ji již nezničil). Upozorňuji na tuto okolnost a žádám současně policii, aby tuto

evidenci jako důkazní materiál zajistila.

     Několik dalších zmanipulovaných konkurzů je ve formě volného popisu

průběhu konkurzu zachyceno na www.volny.cz/ferda.nemec/. Uvedení úpadci

budou na objasnění nezákonností JUDr. Pikoly v jejich konkurzech jistě s policií

konstruktivně spolupracovat.

    Jen pro ilustraci přikládám kopii žaloby, kterou jsem se již v r. 2005 obrátil

na Okresní soud v Kladně (dosud nebyla projednávána). V tomto konkrétním

případu poskytl svým nezákonným postupem záminku k prohlášení konkurzu

FÚ Slaný, "ústřední postavou" byl a je nepochybně ale JUDr. Pavel Pikola (proti

kterému je podána řada samostatných oznámení a žalob).

     Věřím, že to vyšetřování ÚOOZ SKPV PČR plně potvrdí. 

 

 

     S pozdravem                       Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.