JUDr. Renáta Vesecká,

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4

Brno


  Vážení paní doktorko,

  

   především dovolte, abych Vám a to i přesto, že se neznáme, poblahopřál k Vašemu jmenování a ujistil Vás, že ve mně máte příznivce, který Vám drží palce, aby Vaše definitivní jmenování proběhlo co nejdříve. Ujišťuji vás současně, že mé přání není rozhodně pouhou společenskou formalitou, ale je myšleno vážně a upřímně. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nechali někdejšími halasnými prohlášeními bývalé nejvyšší státní zástupkyně paní Benešové inspirovat k přesvědčení, že právě ona je tou spravedlivou a že když se jí svěřím s nezákonnostmi, kterých se vůči mně dopustili státní úředníci, nemůže se stát, že by věc bez řádného prověření vyhodila do koše. Jistě již v této chvíli a bohužel i správně, tušíte, že všechno bylo jinak. Nemohu tvrdit, že bych byl formálně odmítnut ve stylu "občane neomrzuj se svými malichernostmi, my máme důležitější starosti". Formálně proběhla celá záležitost velice korektně. Byl jsem vyrozuměn, že můj podnět byl přijat a postoupen k vyřízení, což se zpravidla opakovalo z několika úrovní, až mi nakonec z té úrovně, která už se nemohla vydávat za "nepříslušnou k řešení" někdo vyrozuměl, že "záležitost byla prošetřena a v postupu složky na kterou si stěžujete nebylo shledáno žádné pochybení".

   Někdy to bylo až neuvěřitelné, co všechno je možné kvalifikovat jako správný postup.

   Nechci zabíhat do podrobností, chtěl bych Vám jen nějakou paralelou současný stav svého problému přiblížit. Pokusím se osvětlit situaci srovnáním s případem který dobře znáte a v němž jste se sama angažovala - sérií vražd manželů Stodolových. I tady policie některá úmrtí původně kvalifikovala jako sebevraždy a tak je i uzavřela, aniž by někoho chtěla ze smrti obvinit a stíhat. Stejně postupuje i v konkurzech. Ačkoliv dostala nejen ode mne, ale i od dalších úpadců řadu trestních oznámení na činnost správce JUDr. Pikoly a to i v tom smyslu, že už i vyhlášení konkurzu bylo nezákonné, stále se tváří, že jde o procesy v mezích zákona (abychom se drželi manželů Stodolových, jde o přirozenou smrt, nebo sebevraždu obětí).

    Situace je přitom v jistém smyslu daleko jednodušší. Zatímco manželé Stodolovi nezanechávali na místech činů své vizitky a snažili se vraždu zakrýt a inscenovat do podoby sebevraždy, nebo nešťastné náhody, ví se velmi přesně, s kterými konkurzy měl JUDr. Pikola dočinění. Přestože i on se snažil organizovat své podvody tak, aby vzbuzovaly dojem legálního postupu, ani zdaleka se mu to vždycky nepodařilo. Dokonce to vypadá, že po určité době úspěšného rozkrádání cizího majetku si začal být natolik jistý svou nepostižitelností a nejspíš i genialitou, že už se ani příliš nesnažil své nezákonné postupy zakrývat.

    Zcela určitě si JUDr. Pikola ale od samého počátku svého konkurzního podnikání byl dobře vědom toho, že musí mít solidní zázemí, nechce-li "narazit" a to si také vybudoval. Ani se tím netajil, naopak na tuto skutečnost upozorňoval a zřejmě se tak pokoušel, většinou i úspěšně, své oběti zastrašovat a vydírat. Hned při našem prvním setkání mě on sám informoval, že pro zdárný výkon své činnosti potřebuje mít dobré zázemí na policii a u soudů a ujistil mne, že jako bývalý pracovník policie a ještě před tím bývalé StB  takové zázemí má. Upozornil mě rovněž, že mě, nebudu-li vůči němu zcela vstřícný, zajistí dlouhodobý pobyt ve vyšetřovací vazbě. 

   Podobné argumenty použil i u dalších úpadců a v jednom případu dokonce skutečně trávil jeden z "klientů JUDr. Pikoly", který si dovolil proti němu od samého začátku tvrdě postupovat, řadu týdnů ve vazbě. Všechny tyto skutečnosti jsem, samozřejmě nevěděl v době, kdy byl na mé podnikání a především na můj majetek konkurz prohlášen. Zjistil jsem je až poté, kdy jsem se zkontaktoval s několika dalšími úpadci a vyměnili jsme si zkušenosti. V tom je také jedna z odlišností proti případu Stodolových. Oběti podvodů JUDr. Pikoly (alespoň ty, které podnikali jako fyzické osoby) dosud žijí a kromě toho, že by mohli, tak navíc i chtějí ve věcech svědčit. Policie je ale nechce slyšet a především zřejmě nechce přistoupit na takovou filozofii, že by se jednalo o jeden případ - "podvodné jednání JUDr. Pikoly", který měl jen řadu zdánlivě samostatných akcí. Asi jako kdyby někdo trval na tom že případ manželů Stodolových není jeden případ, v němž pachatelé 8x opakovali stejný trestný čin, ale že se jedná o osm samostatných případů s pouze náhodou totožnými pachateli.

   Nepochybně má takový postoj i své praktické a řekl bych, že pro pachatele výhodné dopady a důsledky. Jeden každý případ je po určité době promlčen a i v případě nějakého šetření může být považován za ojedinělé pochybení. Rovněž finanční parametry v nichž se úroveň nezákonných praktik pohybuje je u jednotlivých případů relativně nízká.                  

    Když se podívám na situaci z tohoto pohledu, jeví se asi následovně. Jen v konkurzu na můj majetek získal JUDr. Pikola aktiva, která on sám ohodnotil na cca 175 milionů Kč (a Vy nepochybně víte, že zákon o konkurzu a vyrovnání ukládá, aby ocenění bylo  provedeno podle mezinárodních standardů, takže se nemůže jednat o nereálný výmysl). Jak jsem již uvedl, oslovil jsem  i další úpadce, kteří měli tu čest, že byl jejich majetek svěřen v zájmu jeho co nejvýhodnějšího zpeněžení a následně co možná nejvyššího uspokojení věřitelů JUDr. Pavlu Pikolovi. Ozvalo se jich několik (pro případ, že bude mít někdo zájem si má tvrzení ověřit to jsou úpadci, kteří jsou v internetovém seznamu konkurzů JUDr. Pikoly vedeni jako : Jaroslav Lupínek - LAS, IČO 15066312, Miroslav Svoboda, IČO 45937974, Jan Macho, IČO 15114465, Jan Morys, IČO 14475197 a Marta Prášková, IČO 11334878).

    Dohromady majetek, který měl JUDr. Pikola v těchto konkurzech (jde o cca 10% konkurzů JUDr. Pikoly) k dispozici se pohybuje v úrovni cca 500 milionů Kč. Pokud se budeme považovat za "průměrný vzorek" ze souboru konkurzů JUDr. Pikoly, pak se hodnota aktiv, která byla JUDr. Pikolovi svěřena pohybuje někde v úrovni 5 miliard Kč.  To už je snad dostatečný finanční rozsah, aby nebylo vhodné považovat jeho (byť ne 100%ní) zcizení za akt charakteru pouhého přestupku (nebo jak přesně se věci "mizejícího zájmu" ze zákona nazývají).   

     Jak jsem již konstatoval, několikrát jsme se sešli, informovali o osobních zkušenostech s konkurzem "pod taktovkou" JUDr. Pikoly a o krocích, které jsme už ve snaze domoci se toho, aby JUDr. Pikola respektoval zákon jeden každý z nás podnikli (a nebo spíš, aby se někdo kompetentní zabýval tím, že JUDr. Pikola ve své činnosti SKP zákon nerespektoval a nerespektuje). Snažíme se také o nějaké společné aktivity, protože jsme dospěli k názoru, že se JUDr. Pikola z pozice správce konkurzní podstaty dopouští dlouhodobé trestné činnosti a že je třeba jeho působení hodnotit z pohledu všech konkurzů, které mu byly svěřeny. Teprve pak bude zcela zřejmé, že šlo o činnost soustavnou a dlouhodobou a tedy také vědomou, nikoliv jen o nahodilá pochybení v jednotlivých konkurzech.

    Jestliže byl JUDr. Pikolovi jenom v těchto několika konkurzech svěřen do péče majetek v prokazatelné hodnotě cca 500 milionů Kč, který JUDr. Pikola nejspíš rozdal (soudě podle částek, které zpeněžením získal - konkrétně za má aktiva oceněná jím osobně na již uvedených 175 milionů Kč získal cca 6,3 mil. Kč). Zpeněžit něco za cca 3,5% reálné hodnoty je podle našeho mínění opravdu kuriózní. My, úpadci, kteří bychom měli teď špatné zpeněžení aktiv správcem doplatit (současná verze konkurzního zákona s takovým "pokračováním" počítá) jsme přesvědčeni, že to není v pořádku. Soudci, kteří JUDr. Pikolu konkurzy přímo "zahrnovali" ho ale zřejmě z nějakého pro nás obtížně pochopitelného důvodu považovali za velmi úspěšného SKP.

    Ani dosavadní prakticky zanedbatelné výsledky našeho snažení pro nás nejsou důvodem k rezignaci a rozhodně budeme ve svých snahách o potrestání podvodníka a nápravu škod, které způsobil pokračovat. Domníváme se, že by nám v tom měl stát se svými institucemi pomoci, protože stát to byl, kdo tomuto člověku propůjčil pravomoci, které on zneužíval a stát to byl, kdo mu to nedůsledným a nebo vůbec neprováděným dozorem nad jeho činností umožnil.

    Máme pocit, že se společenské klima v ČR přece jen mění a že roste zájem a vůle tyto dlouho přehlížené nešvary začít řešit. I v odchodu paní Benešové a Vašem nástupu do funkce vidíme pozitivní posun a příslib. Samozřejmě chápeme, že se nemůžete a nebudete této kauze věnovat osobně. Budeme spokojeni, pokud dáte impuls k důslednému a řádnému prošetření činnosti JUDr. Pikoly, protože jsme přesvědčeni, že jde o kauzu zmanipulovaných konkurzů obdobnou případu "BERKA" s podobným rozsahem škody, se stejně velkou provázaností a podporou složek, které by měly ze zákona proti podobným nešvarům naopak bojovat a proto i se stejně velkou společenskou nebezpečností.   

 

 

            Srdečně Vás zdravím, přeji pevné nervy a hodně úspěchů ve Vaší činnosti

 

                                                                                        Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný