-------- Original Message --------

Subject: Výzva k řešení nezákonností souvisejících s konkurzy a

působením "konkurzní mafie" v ČR.

Date: Tue, 10 Apr 2007 07:12:13 +0200

From: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

Reply-To: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

To: Úřad vlády ČR <posta@vlada.cz>, Senát ČR <webmaster@senat.cz>,

President republiky <posta@hrad.cz>, Poslanecká sněmovna <posta@psp.cz>,

MPSV ČR <posta@mpsv.cz>, Ministerstvo vnitra ČR e-podatelna

<posta@mvcr.cz>, Ministerstvo spravedlnosti ČR <ot@msp.justice.cz>,


Vážení,


oslovuji Vás jako instituce, nebo osoby, kterým není a nebo by

vzhledem k jejich postavení ve společnosti nemělo být lhostejné, že se

společnost nachází ve stavu hluboké právní a mravní krize a to do značné

míry díky skutečnosti, že zajišťování dodržování zákonů, práva a

spravedlnosti bylo svěřeno, či (přesněji řečeno) zůstalo v rukou lidí,

kteří před r. 1989 patřili k "pilířům" prosazování nezákonností a

totalitních praktik zločineckého režimu. *

Chci adresáty upozornit na jednu skupinu těchto lidí, kteří jen

pokračují v tom, co byli zvyklí praktikovat před r. 1989 tj. zneužívají

svého postavení a svých pravomocí a na metody, jakými obcházejí a

porušují platné zákony.*


S

pozdravem

Ing.

Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.
Jsou státní úředníci také občané povinní respektovat zákony státu, nebo jde o „lidi zvláštního ražení“, pro které zákony neplatí ???


Jakkoliv by se podobná otázka mohla občanovi, který nebyl nucen vést se státními institucemi žádná složitá, či dlouhodobá jednání mohla zdát značně zdramatizovaná, vychází, bohužel, z osobně prožívané reality a získaných zkušeností. Přestože jsem přesvědčen, že moje osobní poznatky mají obecnou platnost, budu je ilustrovat na zcela konkrétním případu, takže si každý bude moci ověřit jejich pravdivost.

V r. 1999 na mne byl Krajským soudem v Praze pod sp. značkou 38K 19/99 prohlášen konkurz. Správcem konkurzní podstaty byl ustaven JUDr. Pavel Pikola a protože ho prostřednictvím soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Naděždy Křivánkové jmenoval stát, považuji za nesporné, že JUDr. Pikola neměl v tomto konkurzu (ale ani jiní SKP v jiných konkurzech) statut soukromé osoby, ale zcela nepochybně byl ve smyslu zákona o odpovědnosti státu za škody způsobené občanům chybnými rozhodnutími státních pracovníků ( zákon 82/1998 Sb.) onou osobou, za jejíž jednání stát zodpovídá.

Nechci v této chvíli řešit ani podivné okolnosti, za nichž byl konkurz prohlášen, ani upozorňovat na nezákonné kroky JUDr. Pavla Pikoly, neplnění dohledu nad zákonností průběhu konkurzu ze strany konkurzního soudu a neuvěřitelné pochopení spojené s tolerancí přecházející až v aktivní podporu nezákonných praktik JUDr. Pavla Pikoly (bývalého pracovníka StB a do r. 1993 i Policie ČR) ze strany orgánů činných v trestním řízení (zájemci mohou nalézt popis konkurzu na www.volny.cz/ferda.nemec/ a více informací – asi 1/3 z dokumentace na www.ley.cz/nemec/ event. www.ley.cz/macho/ ).

Chci upozornit na jedinou okolnost, která má ale, podle mého názoru, značný dopad na politicko-společenské, právní i ekonomické klima v ČR.

Zákon o konkurzu a vyrovnání říká hned v úvodu (§ 3), že je povinností neúspěšného podnikatele (u právnických osob mají tuto povinnost statutární zástupci) podat na sebe v případě předlužení návrh na konkurz.

Také z trestního zákona (§ 126, odst. (2)) vyplývá, že je nesplnění této povinnosti považováno za trestní čin a že dalším pokračováním v neefektivní činnosti může být naplněna skutková podstata trestného činu „předlužení“ (§ 256c).

Trestní zákon má také ustanovení, podle něhož se občan sám může dopustit trestního činu,

dozví-li se o trestném činu jiného občana a neohlásí tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení (§§ 166-168).

Z okruhu pachatelů tohoto trestného činu jsou vyňaty pouze osoby pachateli trestného činu blízké a advokát, který se o trestném činu dozví v rámci obhajoby pachatele.

Ze 60ti konkurzů evidovaných pod jménem SKP – JUDr. Pavla Pikoly bylo 23 konkurzů, tj. celých 38% zrušeno pro nedostatečný majetek úpadce. Jak je to možné ?? Cožpak není povinností soudu zjišťovat ještě před prohlášením konkurzu, zda je majetek úpadce dostatečný na to, aby pokryl nejen náklady konkurzu, ale přinesl i, byť ne úplné, pak tedy alespoň částečné uspokojení věřitelů? Tak je alespoň definován smysl konkurzu, který by měl ze zákona spočívat v maximálním uspokojení věřitelů úpadce. Nikde jsem se v zákonu nedočetl, že smyslem konkurzů je zajišťovat dostatek dobře zaplacené práce pro správce konkurzních podstat.

Ještě jsem se také nesetkal s jediným případem, že by konkurzní soudce, poté kdy se ukáže, že majetek úpadce nebude postačovat na krytí nákladu konkurzu, podal na úpadce (nebo jeho statutární zástupce v případě právnické osoby) trestní oznámení pro nesplnění povinnosti navrhnout sám na sebe konkurz pro předlužení. Při tom je zcela zjevné, že se úpadce i ve smyslu ustanovení trestního zákona dopustil trestného činu a soudce o tom ví. Znamená to snad, že na soudce se také vztahuje nějaká výjimka a nemusejí proto trestný čin o němž se dozvědí oznamovat ? Pokud ano, proč to není v zákoně uvedeno? Nebo je to tak, že soudci v podobných případech trestné jednání úpadců oznamují, že však orgány činné v trestním řízení všechna oznámení jako neopodstatněná odkládají?

Nebudu spekulovat o tom, proč neudělal stejné trestní oznámení SKP, jestliže zjistil, že majetek úpadce nebude postačovat na krytí nákladů konkurzu. I ten by tak měl postupovat, protože ani on není oprávněn zatajit trestný čin úpadce, nebo jeho statutárních zástupců.

Vyjdu z předpokladu, že v době prohlášení konkurzu byl majetek úpadce ještě postačující. Většina konkurzů JUDr. Pavla Pikoly, které byly ukončeny pro nedostatečný majetek úpadce, byla ukončena až po několika letech (lze si to ověřit v evidenci úpadců na www.justice.cz ) a já se nedomnívám, že by se několik let JUDr. Pikola nezajímal o majetek úpadce. V mém osobním případu měl JUDr. Pikola zjištěný a sepsaný ( www.ley.cz/nemec/ - SOUPIS KONKURZNÍ PODSTATY) můj majetek ještě před nabytím právní moci usnesení o konkurzu a naším prvním setkáním?? Jak to asi dokázal? Že by nějaká záhadná telepatie? V každém případě ale tento aspekt konkurzu JUDr. Pikola rozhodně nikdy nepovažoval za bezvýznamný.

Pokud tedy neučinil oznámení na úpadce, připadlo mu nejspíš, že je majetek úpadce dostatečný. Teprve po několika měsících, nebo letech jeho činnosti se majetek „umenšil“ natolik, že bylo nutné z důvodu jeho nedostatku konkurz uzavřít. Věřitelé, samozřejmě, nemohli dostat nic, ne tak SKP. Vždyť on měl s konkurzem náklady a jak by k tomu, chudák, přišel, kdyby je nedostal zaplacené.

Velmi rád bych se podíval do složek konkurzů JUDr. Pavla Pikoly a analyzoval je. Bohužel nemám takové kompetence a tak se musím obrátit na orgány činné v trestním řízení (což tímto činím) a požádat je, aby zjistily, jak finančně rozsáhlé byly soupisy konkurzních podstat v oněch 23 případech, které soud ukončil tak, že z nich věřitelé nedostali ani symbolickou 1 Kč???

Chtěl bych se také zeptat pana ministra spravedlnosti, k čemu by mělo v evidenci o konkurzech na www.justice.cz sloužit publikování důležitých rozhodnutí z konkurzu? (viz odvolávka DETAIL). Neměla by tím náhodou být umožněna kontrola průběhu konkurzu také ze strany těch účastníků konkurzu, kteří nejsou jeho aktivními aktéry. Nebo právo na tuto informaci mají jen SKP, konkurzní soudce, věřitelský výbor atp.?? A pokud nejde o záměrně utajovanou informaci (třeba státní tajemství), proč ve většině konkurzů tyto informace chybějí? Proč se prakticky nikde neobjeví informace o rozsahu a ceně aktiv zařazených správcem do konkurzu? Vždyť právě to je informace klíčová, která umožňuje účinnou kontrolu, jak si ten který SKP v konkurzu počínal a zda, či do jaké míry naplnil smysl zákona. Nebo že by šlo právě o to, neposkytnout tyto informace nikomu mimo „okruh vyvolených“? Je snad celá evidence vedena jen proto, aby do ní byly informace vkládány jen když nebudou mít administrativní pracovnice soudu jinou práci a budou si chtít nějak „zkrátit dlouhou chvíli“? a je jen a výhradně na nich, jaké informace o konkurzu se rozhodnou zveřejnit ?

Jsem velmi zvědav (a věřím, že nejen já), co mi k tomuto problému úředníci Ministerstva spravedlnosti ČR napíší. Jejich argumenty jsou vždycky pozoruhodné.

Než se ale k tomu dostanou, napíši Vám svůj názor já (a nejen panu ministrovi spravedlnosti). Jsem přesvědčen, že konkurzy v ČR jsou ve své velké většině docela obyčejnou zlodějnou, které se aktivně účastní řada lidí ze státní správy a že i mezi těmi úředníky a politiky, kteří na konkurzech neprofitují přímo je řada takových, kteří o nezákonnostech v konkurzech vědí a svým mlčením a nečinností se stávají spolupachateli této trestné činnosti.

Přinejmenším pro řadu konkurzních soudců, SKP a lidí z orgánů činných v trestním řízení to platí. Konkurzní soudci velkoryse umožní správci vyčerpat z konkurzu všechny použitelné zdroje a pak konkurz zruší pro nedostatečný majetek úpadce. Orgány činné v trestním řízení tomu přihlížejí ( netvrdím, že nečinně – možná se činí a „vybírají desátky“).

A tak se ptám, jak dlouho ještě bude vláda a politici v této zemi nad „konkurzní kriminalitou“ zavírat oči ???
S pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

(člen Občanského sdružení „Úpadci proti bezpráví a diskriminaci“).


Elektronicky podepsáno.