----- Original Message -----

*From:* Ing.Ferdinand Němec <mailto:ferda.nemec@volny.cz>

*To:* Krajský soud v Praze <mailto:posta@ksoud.pha.justice.cz> ;

Nejvyšší soud ČR <mailto:mbox@nsoud.cz> ; Nejvyšší správní soud

<mailto:podatelna@nssoud.cz> ;

*Sent:* Tuesday, April 10, 2007 7:18 AM

*Subject:* Usnesení 16 C 175/2006-47 - vyjádření navrhovatele.


*Okresní soud v Kladně *

*Nám. Ed. Beneše 1997*

*Kladno.*

**

**

*Sp. zn. : 16 C 175/2006-47.*

**

**

* *Vážení,

byl jsem vyzván, abych do 5 dnů (kopie usnesení přiložena) doplnil

skutková tvrzení, z nichž dovozuji nárok na náhradu škody proti

žalovanému *Finančnímu úřadu ve Slaném.*

* * Soudím, že mnou vznesený nárok vůči FÚ Slaný může mít jediný důvod

a tím je *nezákonný* *postup FÚ Slaný při vymáhání daně.*

* *Zákony by měli soudci rozhodně znát lépe než já a tak snad nemusím

soud přesvědčovat, že pokud zákon ukládá vymáhat daň od plátce

daně, nemůže se FÚ svévolně rozhodnout vymáhat dluh na ručiteli.

Vymáhá-li FÚ jednu a tutéž částku od dvou plátců, jde o zcela jasné

porušení zákona a nejspíše o trestný čin zneužití pravomoci úředního

činitele (§ 158). Okolnosti jsou dostatečně popsané a doložené v žalobě

a tak nechápu, co není soudu jasné.

Pro rekapitulaci uvádím, že soud již podání jednou zastavil (kopii

přikládám) a to způsobem, který ve mně vzbudil dojem, že jde o jinou -

podstatně dříve podanou žalobu (domníval jsem se, že soud při

projednávání jednotlivých podání respektuje také nějakou časovou

posloupnost -

"stáří podání" a možná i věcnou důležitost).

Proti usnesení jsem se odvolal (přiloženo) a v odvolání jsem

vyjádřil i své výhrady ke způsobu jednání Okresního soudu v Kladně,

především pak jsem se pozastavil nad skutečností, že Okresní soud v

Kladně zcela ignoruje má, Listinou základních práv a svobod

zaručená, občanská práva.

Krajský soud v Praze svým usnesením *24 Co 522/2006 *(přiloženo)

mému odvolání částečně vyhověl a rozhodl o opakovaném projednání žaloby

Okresním soudem v Kladně.

Soud ode mne nyní opětovně žádá, abych žalobu doplnil o jakási

"skutková tvrzení", já mám ale pocit, že jsem již ve věci natolik popsal

všechny své důvody a okolnosti vztahu mezi FÚ Slaný (který podle mne byl

jen "nástrojem" prosazování ryze osobních zájmů svého bývalého ředitele

- Ing. Jaromíra Matějky) a mou osobou, že to lépe nedovedu.

Soud také opakovaně nerespektuje mé právo na právní zastoupení

(LZPS, článek 37, odst. (2)) a tím mne poškozuje. Za těchto okolností se

nemohu zbavit pocitu, že je záměrem soudu vyhnout se řádnému projednání

postupu FÚ Slaný v žalované záležitosti.

Souhlasím s panem presidentem ČR Václavem Klausem, že se snaží

jmenovat takové soudce, kteří kromě své vysoké odbornosti budou také

vyzrálými osobnostmi, protože správné a zákonné rozhodování

soudů takové lidi potřebuje. Kladu si pouze otázku, kam se tito lidé z

justice vytrácí, nebo proč se mění v necitlivé, zkostnatělé byrokraty,

kteří nedokáží nic jiného, než se držet bezvýznamných formalit a o

žalobách nerozhodovat, ale bez jejich řádného posouzení je odkládat.

S

pozdravem

Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.