-------- Original Message --------

Subject: Re: Žádost o prodloužení lhůty

Date: Tue, 10 Apr 2007 15:59:02 +0200

From: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

Reply-To: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

To: Lenka Kolačkovská <mgr.lenka@kolackovska.cz>Mgr. Lenka Kolačkovská.

Vážená paní magistro,

svou korespondenci s panem Hrubým Vám průběžně zasílám. Pošlu Vám

také jeho reakci na možný termín návštěvy v jeho soukromém archivu dne

19.4.2007. Jak jste mi ale vysvětlila při našem posledním jednání,

nebude soud rozhodovat v tom smyslu, že mi je povinnen vrátit evidenci

JUDr. Pavel Pikola, jestliže ji tento nemá (protože ji uložil v archivu)

a pokud nebudu přesně specifikovat o jakou evidenci jde. Kladu si

otázku, zda bych za tohoto stavu věcí neměl zažalovat o vrácení evidence

pana Hrubého, aby soud žalobu proti JUDr. Pikolovi nezamítl

pro zmatečnost, nejasnost či z jiných podobných důvodů a od JUDr. Pikoly

požadovat pouze vrácení té části evidence, jejíž převzetí protokolárně

potvrdil a samozřejmě té, kterou byl povinnen vést o průběhu konkurzu on

sám.

Přečetl jsem si také trestní zákon a zjistil jsem, že zákon zná

trestní čin nevedení či zničení účetní evidence ze strany úpadce.

Domnívám se a předpokládám, že podle stejného § by měla být posuzována i

obrácená varianta a sice případ, kdy evidenci nevrátí, zničí, nebo z ní

odstraní některé doklady, které by ho usvědčovaly z nezákoného jednání v

průběhu konkurzu správce konkurzní podstaty a tak bych rád znal Váš

názor na to, zda by nemělo být na JUDr. Pikolu podáno trestní oznámení,

tak aby se jeho postupem soud nezabýval pouze jako s civilní žalobou?

Rád si přečtu Váš názor k tomuto postupu.

Srdečně

zdravím Ing. Ferdinand

Němec, Vítězná 1568, Slaný.


----- Original Message -----

*From:* Lenka Kolačkovská <mailto:mgr.lenka@kolackovska.cz>

*To:* ferda.nemec@volny.cz <mailto:ferda.nemec@volny.cz>

*Sent:* Tuesday, April 10, 2007 8:56 AM

*Subject:* Žádost o prodloužení lhůty
Vážený pane inženýre,


níže připojuji návrh soudu - žádost o prodloužení lhůty k

vyjádření. Prosím sdělte mi, zda je reálné prodloužení o 30 dnů (

toto bych navrhovala soudu ), abyste se ubezpečil, zda listiny v

archivu jsou či nikoli, aby podle toho mohla být žaloba upravena.

Pokud by soud žádosti o prodloužení lhůty nevyhověl, podám doplnění

tak, jak jsme se dohodli ( listiny předané JUDr. Pikolovi dne

21.10.1999, dne 15.10.1999 vyjma živnostenských oprávnění + účetní

evidence za období od 7.10.1999 do 12.3.2002 ).

Děkuji za zprávu

S pozdravem

Kolačkovská***Okresní soud v Kladně*


*nám. E. Beneše 1997*


*272 00 Kladno*Č.J. 9 Nc 7743/2004
ve Slaném dne 10.dubna 2007
*Žalobce : Ing. Ferdinand Němec, *nar. 29.8.1941, bytem Slaný,

Vítězná 1568,*zastoupen Mgr. Lenkou Kolačkovskou, advokátkou*


AK VI. 175, Vinařice u Kladna,273 07, pob.

Slaný, Třebízského 180 bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu

124995484/0300


*Žalovaný : JUDr. Pavel Pikola, *nar. 3.6.1960, r.č. 600603/0723,

bytem Praha 6, Ve Skalkách č.p. 2


**O VYDÁNÍ VĚCI


*ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY*Ve shora uvedené věci, jako právní zástupce žalobce sděluji, že při

jednání se žalobcem dne 2.dubna 2007 bylo zjištěno, že žalobce

požaduje vydání listin ( zejména z oblasti účetní evidence ), které

nezbytně potřebuje pro vedení sporů. K vymáhání svých pohledávek,

pro obranu vůči věřitelům, kteří se domáhají vůči žalobci plnění,

ale i na podporu svých tvrzení v rámci řízení trestního.Žalobce i jeho právní zástupce jsou si vědomi skutečnosti, že věci (

listiny ) je nutné individualizovat, označit, že žaloba na vydání

věci směřuje k ochraně vlastnického práva v případě protiprávního

zadržování věcí jiným. Žalobce nyní po konzultaci s právním

zástupcem činí kroky nutné ke zjištění, kdo má požadované listiny u

sebe. Žalobce i vyzval k vydání listin pana Pavla Hrubého, Černilov

– Újezd 21, Hradec Králové ( soukromý archiv ) a sám žalobce pojede

zjišťovat na místo samé, kde se požadované listiny nacházejí, a to

dne 19.4.2007.S ohledem na výše uvedené *žádám za žalobce o prodloužení 20-ti

denní lhůty k odstranění vad, dané soudem ve smyslu usnesení č.j. 9

Nc 7743/2004-200 ze dne 16.března 2007. Žalobce navrhuje prodloužit

lhůtu o ….... dnů.*Pokud by žalobce požadované listiny u pana Pavla Hrubého, Černilov –

Újezd 21, Hradec Králové ( soukromý archiv ) dohledal, a následně by

mu byly předány do jeho dispozice, je i možné, že žalobce vezme svůj

návrh zpět.Mgr. Lenka Kolačkovská


advokát

Přílohy : korespondence žalobce s P. Hrubým, Černilov – Újezd 21,

Hradec Králové