Dopis zaslán na adresy :

Ministr František Bublan JUDr. Pavel Němec

Ministerstvo vnitra Ministr spravedlnosti

Nad štolou 3 Vyšehradská 16

170 00 Praha 7 128 10 Praha 2

Genpor. JUDr. Jiří Kolář JUDr. Marie Benešová

Policejní prezident Nejvyšší státní zástupkyně

Strojnická 27 Jezuitská 4

170 89 Praha 7 660 55 Brno


Vážený pane (paní),


obracím se na Vás osobně, protože jsem přesvědčen, že o nešvarech a praktikách, které se uplatňují na Vám svěřeném úseku orgánů činných v trestném řízení a při zajišťování spravedlnosti v této zemi Vy osobně zřejmě nemáte ani ponětí.

Obávám se současně, že Váš „interní informační systém“ je pod tak silným vlivem pachatelů trestné činnosti a jejich ochránců z řad policie, státních zástupců a soudů, že Vám signály o doslova masivním propojení „sféry zločinu“ se strukturami určenými k jeho potlačování dávat nebudou a že proto musíte tyto informace dostávat zvenku – nejspíše od obětí této činnosti, v lepším případě ne formou osobních dopisů, ale zprostředkovaně přes sdělovací prostředky.

Kdybych měl usuzovat na základě osobních zkušeností, musel bych nutně dojít k závěru, že ve všech uvedených strukturách se slušní lidé vůbec nevyskytují. Zatím jsem na takové nenarazil. Chci ovšem věřit, že jde jen o optický klam – důsledek skutečnosti, že „pátá kolona“ zločinu je jen aktivnější a chce a dovede si všechny „choulostivé situace“ ohlídat.

Poukazoval jsem už na řadu podivností a nezákonností a nechci Vás unavovat nějakým souhrnným přehledem, včetně souvislostí a důsledků. Abych nevypadal jako „abstraktní teoretik“, dovolím si pro ilustraci uvést příklad starý jen několik dnů.

Mám ve svém držení a to nepřetržitě od jejich emise 50% akcií společnosti v nominální hodnotě 28,500.000,-Kč, kde jsem byl také předsedou představenstva. Bez mého vědomí není mj. možná změna ve statutárních orgánech společnosti, protože takový akt může být proveden pouze na základě rozhodnutí většiny akcionářů. Proto, když jsem zjistil, že kdosi navštívil notáře v Brně, prohlásil se jako vlastník 100% akcií této společnosti a v postavení valné hromady odvolal stávající a jmenoval nové statutární organy, věděl jsem , že se zcela nepochybně jedná o podvod.

Učinil jsem proto na policii oznámení trestného činu a doufal, že policie podvodníka odhalí. Aby i policistovi byla situace zřejmá, navštívil jsem notáře, nechal si držení akcií notářsky stvrdit a kopií zápisu jsem své oznámení doložil.

Po nějaké době jsem dostal od policie vyjádření v tom smyslu, že se policista dotázal člověka, který vystupoval z pozice vlastníka 100% akcií a který si již nevzpomněl, zda akcie notáři opravdu předložil, či nikoliv, že se zeptal také onoho notáře, který tvrdil, že mu akcie byly předloženy (do notářského zápisu to ovšem opomněl zapsat) a proto že záležitost odkládá, protože má tři navzájem si odporující tvrzení a není v jeho silách zjistit, kde je pravda.

Na tomto místě si Vás dovolím požádat o krátké zamyšlení. Jak je možné, že policista dává naprosto stejnou váhu tvrzení oznamovatele podvodu, podloženému držením „sporných akcií“ a ničím nedoloženému vyjádření obviněných ? Nemohl si snad policista vyžádat důkazy pro doložení tvrzení obviněných. Akcie se nepochybně nějak pohybovaly. Existují kupní smlouvy, možná i faktury. Akcie byly nabyvatelem placeny a měl by být někde bankovní výpis, nebo útržek složenky event. pokladní doklad. Jestliže někdo tvrdí, že akcie má, měl by být schopen doložit, jak je nabyl ?!?, nebo snad ne ?

Nic z možných „důkazních kroků“ ale policista neučinil. Nechce se mi věřit, že všechny ty vtipy o neschopných policistech jsou smutnou realitou. Jsem přesvědčen, že policista odložil věc ne proto, že by v šetření nedokázal pokračovat, ale proto že věc vyšetřit nechtěl a myslím si, že si také byl naprosto jistý tím, že může vyšetřování bez výsledku odložit, aniž by z toho pro něj vyplynuly jakékoliv problémy či následky.

To se i v plné míře potvrdilo.

Požádal jsem sice Krajské státní zastupitelství o prošetření postupu policejního vyšetřovatele a dozor, nad jeho dalšími kroky (naivně jsem předpokládal, že státní zástupce projeví více pochopení pro realitu), bylo mi však sděleno, že v postupu policejního vyšetřovatele nebyla zjištěna žádná pochybení, že jiný postup zvolen být nemohl, že je prostě všechno O.K.

Já si to ale přesto nemyslím. Nebudu Vám ovšem „podsouvat“ svůj názor a nechám na Vás, jaké závěry si z této „drobné epizodky“ uděláte. Snad jenom podotknu, že nejde rozhodně jen o nějaký vtípek, či recesi (tak jak si „zavtipkovala“ ona pani, kterou videokamera zachytila při krádeži obrazu v galerii), ale o jednání, které následně umožnilo provést nezákonné transakce s majetkem společnosti.

Jsem si vědom rovněž toho, že nemám nejmenší naději nějak ovlivnit, zda se rozhodnete moje sdělení využít pro něco pozitivního ve prospěch společnosti (a konec konců i svůj vlastní), nebo ho prostě necháte „vyšumět“ bez jakéhokoliv efektu.
Každopádně Vám děkuji za přečtení
Ve Slaném 11.11.2004


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568