----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Policie ČR Správa středočeského kraje ;

Sent: Monday, February 12, 2007 12:04 PM

Subject: Trestní oznámení.


Orgány činné v trestním řízení.

ÚOOZ  PČR.

 

 

 

                  Trestní  oznámení pro podezření ze zneužívání pravomocí veřejného činitele (§ 158 tr.z.), porušování povinností

         při správě cizího majetku ( § 255 tr.z) a poškozování věřitelů ( § 256 tr. zák.) JUDr. Pavlem Pikolou, Ve Skalkách 2, Praha 6.

 

 

     JUDr. Pavel Pikola převzal v konkurzu prohlášeném Krajským soudem v Praze na můj majetek mj. pohledávky v nominální výši  41,806.195,- Kč (40,911.567,-Kč za odběrateli a  894.628,-Kč pohl. za zaměstnanci). Důkaz : str. 6 z jím zpracovaného soupisu aktiv (celý soupis je součástí spisu KS v Praze 38K 19/99 ).

     V odhadu jejich reálné hodnoty si ponechal značnou rezervu - odhadoval ji na 7,560.178,- Kč (viz tatáž str. 6 soupisu).

     Do závěrečné správy z konkurzu ale uvedl celkem příjem za pohledávky ve výši  641.016,40Kč, což je pouze 8,5% z jeho původního odhadu a

jen 1,5% z nominální hodnoty pohledávek. Konkurzní soud, který měl ve spisu tyto informace k dispozici se ale nepozastavil nad dramatickým rozdílem mezi nominální hodnotou pohledávek a jejich zpeněžením, ani nad rovněž značným rozdílem mezi původně deklarovanou bonitou pohledávek a v závěrečné zprávě uváděným příjmem.

     Pracovník, který jezdil pohledávky do konkurzní podstaty z pověření JUDr. Pavla Pikoly vymáhat ale tvrdí, že dovezl podstatně více peněz (hovoří o cca 6-7 milionech Kč), při čemž řada dlužníků své pohledávky zaplatila bankovním převodem.

     Poté, co jsem policii na zjevný rozpor mezi "oficielním" a skutečným příjmem za pohledávky upozornil, nepokusili se policejní vyšetřovatelé

podle původního seznamu mých dlužníků zjistit, kteří z nich dluh zaplatili, aby prověřili, do jaké míry je či není správný oficielně v ZS udávaný příjem za pohledávky, nevyslechli ani vymahače pohledávek pro JUDr. Pavla Pikolu, ale mé oznámení odložili.

     Policii jsem dále upozornil, že seznam pohledávek, který JUDr. Pikola založil do konkurzního spisu 38K 19/99 je neúplný (viz str. 101 seznamu), že původní rozsah pohledávek byl z cca 41 mil. Kč zredukován na pouhých cca 19 mil. Kč a že seznam byl v r. 2000 několika  bývalými pracovnicemi účtárny na základě pokynů JUDr. Pavla Pikoly upravován. Seznam dále obsahuje ve značném rozsahu pohledávky (viz str. 101, pohledávka za drogerií "U Froldy" z 11.6.1999, tedy z doby, kdy jsem já jako OSVČ již 1/2 roku nepodnikal a nic neprodával), které nemohly být mými pohledávkami a podle mého názoru z něj naopak byly odstraněny pohledávky, které byly dlužníky vyrovnány a měly se stát příjmem do konkurzní podstaty.

     Důvod této úpravy je zcela zřejmý a je to podle mého názoru snaha zabránit zjištění dlužníků a následně ověření, kdo z nich svůj dluh zaplatil. Stejný důvod má i protiprávní zadržování mé evidence JUDr. Pavlem Pikolou již pátý rok po uzavření konkurzu. Z této evidence by totiž bylo možné stav pohledávek a kontaktní adresy na dlužníky zjistit.

     Žádným z uvedených podnětů se ale Policie ČR nezabývala. Namísto prošetření činnosti JUDr. Pikoly se mu velice aktivně pokusila poskytnout pomoc. Policejním znalcem nechala pohledávky ocenit na pouhých cca 120 tisíc Kč (odhad je součástí spisu ČTS : KVSC - 2048/2000) a tvrdila, že je vlastně JUDr. Pavel Pikola zpeněžil velmi úspěšně.

     Za této situace jsem upozornil Policii ČR na okolnost, že řada pohledávek byla žalována a že pouhé zpětvzetí žalob (namísto jejich vymáhání) by na vrácených soudních poplatcích přineslo větší výnos, než jaký přiznal JUDr. Pikola a podstatně větší, než na kolik je ocenil soudní znalec. Trestní oznámení jsem rozšířil i na onoho "soudního znalce". Samozřejmě se nestalo nic.

     Jediné, čemu se policie soustavně a svědomitě věnuje je moje obviňování. Rozhodující argument v žalobě vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 3 T 56/2006-6900 je právě rozdíl cca 40 mil Kč mezi nominální hodnotou pohledávek a jejich hodnotou podle soudního znalce. Zcela zřejmě je mi kladeno za vinu a kvalifikováno jako trestný čin, že jsem se stal obětí dílem svých neplatičů a dílem podvodů SKP - JUDr. Pavla Pikoly.

     Jako poslední doklad je přiloženo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 čj. 31 E 587/2005-35. Chci na něm ilustrovat, že JUDr. Pikola, ani nikdo jiný, nevymáhal řádně mé soudně potvrzené pohledávky (obdobných situací mohu poskytnout celou řadu). Porušil při tom ustanovení i smysl Zákona o konkurzu a vyrovnání, kterým je správci konkurzní podstaty stanovena povinnost zpeněžit aktiva konkurzní podstaty ve prospěch uspokojení věřitelů co nejlépe. V tomto a dalších případech je nezpeněžil JUDr. Pikola nejen co nejlépe, ale nezpeněžil je vůbec. Tím porušil zákon a jak je zřejmé, zmařil vymožení pohledávek. V době trvání konkurzu (1999-2002) totiž většina dlužníků podnikala a měla majetek, který mohl být ve prospěch úhrady dluhů použit. V současné době se další vymáhání dluhů jeví jako neefektivní, protože většina dlužníků je buď nedosažitelná, nebo je nedosažitelný jejich majetek, který zpravidla přesunuly na někoho jiného. Umožnila jim to nečinnost JUDr. Pavla Pikoly.

     JUDr. Pikola v postavení SKP ale neměl a nemá právo nerespektovat zákon a dopouštět se podvodů. Jestliže takto jednal a bylo mu to jak ze strany konkurzního soudce, tak i orgány činnými v trestním řízení soustavně tolerováno, šlo nepochybně o spoluúčast a podporu trestného konání ze strany těchto lidí a není důležité, zda to bylo jednání předem dohodnuté (o čemž jsem osobně přesvědčen), nebo jen důsledek špatné práce a neplnění povinností.

     Oznámení posílám proto také pro podezření ze zločinného spolčení na ÚOOZ PČR.

 

 

                 S pozdravem                           Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

    Prosím o založení ke spisům :  9 Nc 7743/2004,

                                                  19 Nc 7702/2005,

                                                  7 Nc 7703/2005,

                                                  3 T 56/2006-6900.

 

         Děkuji a přeji hezký den...........Němec.