MINISTERSTVO FINANCÍ

Ústřední finanční a daňové ředitelství.

 

Č.j.: 05/111 449/2005-431.

 

JUDr. Jana Czigle, Ph.D.

ředitelka odboru.

 

    Vážená paní ředitelko,

 

     považoval bych za neslušné Vám na Váš dopis neodpovědět. Jeho kopii připojuji, ani ne tak pro Vás, jako pro další adresáty, na něž se současně s naší korespondencí obracím.

     Není mi známo, jak vypadá interní informační systém MF, zdá se mi ale, že není zdaleka dokonalý. Na MF jsem se obracel se stížnostmi proti postupu FÚ Slaný vůči mně, jako osobě podnikající ve statutu OSVČ a proti postupu FÚ Slaný v záležitostech akciové společnosti TEMPO Slaný, a.s., kterou jsem založil a která byla zapsána Obchodním rejstříkem k 5.1.1999, mnohokrát. Z Vašeho dopisu by měl neinformovaný čtenář pocit, že jsem nedělal dlouhé roky nic a "probudil jsem se" až v r. 2005. Jak jsem přiznal v úvodu tohoto odstavce, neumím posoudit, zda všechny mé pokusy dovolat se nějaké nápravy jsou různě "rozptýleny" po celém ministerstvu a nebo už někde ve sběrných surovinách. Vy o nich ale zřejmě nevíte.

    Je snadno ověřitelnou pravdou, že od 5.1.1999 jsem já jako OSVČ již nepodnikal. Po tomto termínu jsem žádné zboží neměl a neprodal. Nevznikla mi proto žádná daňová povinnost a já jsem nedával na finanční úřad žádné daňové přiznání ani dodatečné, ani řádné. Pokud jsem vedl s finančním úřadem korespondenci, týkala se určitě něčeho jiného. 

     Již v minulém dopisu (nebyl adresován Vám osobně, takže Vy o něm nejspíš nevíte) jsem velice jasně a jednoznačně tvrdil, že oprávněnost těchto falešných daňových přiznání uznal správce konkurzní podstaty  - JUDr. Pavel Pikola a to i přesto, že se žádná taková položka v seznamu mých závazků (který v souvislosti s konkurzem převzal) nevyskytovala a že se spolu s bývalým ředitelem FÚ Slaný - Ing. Jaromírem Matějkou postarali o to, abych se snad o této "podivné dani" náhodou nedozvěděl při přezkumném řízení.

Z FÚ Slaný byl tento nárok "nedopatřením" přihlášen nikoliv u Krajského soudu v Praze, ale byl zaslán ke Krajskému obchodnímu soudu, kde se několik měsíců pozdržel. Každopádně ale tato položka nebyla schvalována na přezkumném řízení, kterého jsem se zúčastnil a já jsem se o ní dozvěděl až po ukončení konkurzu, když mě v r. 2003 FÚ Slaný začal upomínat o doplacení konkurzem nevyrovnané povinnosti.

     Když jsem na FÚ Slaný zjistil co po mně FÚ vlastně požaduje uhradit a především z jakého důvodu, nejednal jsem s FÚ Slaný. S vědomím, že se jedná o zcela jasný podvod, obrátil jsem se nejprve na policii, kterou jsem považoval za oprávněnou a povinnou situaci vyšetřit. Policie se, bohužel, namísto korektního vyšetření, jak se mohlo stát, že v době, kdy jsem byl už několik měsíců zaměstnancem akciové společnosti a jako OSVČ nepodnikal a žádné zboží neměl a tedy ani neprodal, kdosi podal mým jménem daňové přiznání, spokojila tvrzením pana ředitele Matějky, že "..když tam takové daňové přiznání je, musel jsem ho tam dát já a že to pouze zapírám, abych se vyhnul jeho placení". 

     Obrátil jsem se tedy na soud se žalobou proti způsobu vyměření daně a to prakticky okamžitě, jakmile jsem zjistil, že policie věc odložila a že není v mých silách ji jakkoliv přimět k řádnému vyšetření okolností, za jakých se daňové přiznání na FÚ Slaný dostalo. Ačkoliv je to již déle, než dva roky, soud ve věci dosud nejednal. 

     Věřím, že Vy znáte zákony nesrovnatelně lépe než já. I já ale vím (§ 31, Zákon o správě daní), že mi správce daně nemůže vyměřit daň jen proto, že se mu nelíbím a že je na finančním úřadu, aby prokázal, že mi opravdu daňová povinnost vznikla ( Listina základních práv a svobod, § 11).

     Přes všechny tyto skutečnosti se mě tvrdošíjně snažíte odbýt trapnými výmluvami a různými "pseudoargumenty" (nemyslím teď Vás osobně, mám na mysli všechny instituce "finanční sféry").

      Jestliže si něco takového vůči občanovi dovolíte, pak je, podle mého názoru, kromě nechvalně známé "arogance státní moci" důvodem i okolnost, že další státem pověřený úředník, správce konkurzní podstaty -  JUDr. Pavel Pikola mi nevrátil mou podnikatelskou evidenci, kterou měl k dispozici pro potřeby konkurzu a která obsahovala rovněž všechny písemné doklady o mé komunikaci s FÚ Slaný. V tomto státě zřejmě neexistuje síla (a ani zájem), která by přinutila JUDr. Pikolu mi evidenci vydat. Toho jsou si úředníci FÚ Slaný, ale i MF zřejmě dobře vědomi a s tímto vědomím si doslova vymýšlejí argumenty, kterými zdůvodňují správnost svého postupu a "decentně zatajují" všechny okolnosti, které potvrzují oprávněnost a reálnost mých argumentů.       

     V jedné věci jste mě ale potěšila a to tvrzením,  že jsem osobně převzal zajišťovací příkazy, jeden dne 28.4.1999 a druhý 13.5.1999. Oba tyto termíny prokazují, stejně jako zajišťovací příkaz FÚ Slaný podaný na katastr nemovitostí ve Slaném neúčinnost postupu FÚ Slaný. Jsou totiž v rozporu se zákonem o konkurzu, § 14,čl.1,odst f), který říká (cituji): zanikají práva na oddělené uspokojení, která se týkají majetku patřícího do podstaty a věřitelé je získali v posledních dvou měsících před podáním návrhu na prohlášení konkurzu a nebo po podání tohoto návrhu.

     Znění zákona je velice jasné a kdokoliv (především složky orgánů činných v trestním řízení) si může na Katastrálním úřadu Slaný ověřit, kdy a jak podivným způsobem provedl FÚ Slaný blokaci mého rodinného domu, stejně tak jako si ověřit (spis 38K 19/99 u Krajského soudu v Praze), že k zajištění došlo až po podání návrhu na konkurz.

     To samozřejmě nejen mohli, ale ze zákona byli přímo povinni ověřit i správce konkurzní podstaty - JUDr. Pavel Pikola a na konkurz dozorující soud.  Pokud tak neučinili, stalo se to buď zcela vědomě (podle mého názoru tomu řada dalších okolností nasvědčuje) a pak jde o trestný čin podvodu, nebo z nedbalosti, či neschopnosti a pak by nejspíše šlo o trestné činy porušování povinností při správě cizího majetku, nebo poškozování věřitelů a v případu soudu napomáhání trestné činnosti  (nejsem ale ani kriminalista, ani odborník na trestní právo, takže odborná kvalifikace takového jednání bude možná jiná).

     Podobné oznámení bych učinil stejně a to na základě zápisu v katastru nemovitostí. Váš dopis je ale pro příjemce tohoto e-mailu dokladem o tom, že si nevymýšlím, třeba proto, abych na "poctivé, pracovité, svědomité a neúplatné úředníky státní správy"

vrhal špatné světlo.

 

       Se srdečným pozdravem                                                     Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

 P.S.       Prosím, aby tento dopis orgány činné v trestním řízení považovaly za oznámení proti JUDr. Pavlu Pikolovi (ve Skalách 2, 

          Praha  6), Ing. Jaromíru Matějkovi (bývalý ředitel FÚ Slaný, bydliště neznám) a dozorujícímu soudu (Krajský soud v Praze).

               Okresní soud v Kladně žádám o přiložení dopisu jako důkazního materiálu k mému podání ze  16.9.2003 (žaloba proti

          postupu SKP - JUDr. Pikoly, dosud nepřidělena sp.zn.?), ke sp. zn. 14 Nc 7732/2004, sp. zn. 9 Nc 7743/2004 a sp. zn. 19 Nc

          7702/2005. 

                Svým bývalým obchodním partnerům chci tímto způsobem podat informaci, že konkurz proti mně byl "uměle vyvolaný" a

          zmanipulovaný státními úředníky a že se to již dlouho snažím prokázat. Velice bych uvítal, kdyby se kdokoliv z nich rozhodl mě

          v mém snažení podpořit. Nejde jen o finanční újmu, kterou jsme všichni utrpěli. Stejně tak a možná i více jde o to, zda si budou

          moci státní úředníci donekonečna dovolovat porušovat zákony s vědomím, že jim jejich kolegové ve státní správě v případě

          potřeby stejně poskytnou "generální amnestii".

                                                                                                                   Němec.