JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti.
Vážený pane ministře,obracím se na Vás osobně a jestliže jsem se rozhodl zvolit takovouto mimořádnou formu řešení, vede mě k tomu řada důvodů, z nichž některé se pokusím uvést a vysvětlit.

Prvním a velice vážným důvodem je okolnost, že řádné opravné prostředky nejsou občanovi jako jsem já, podle mého názoru a bohužel i zkušeností podložených několikaletým a zcela marným úsilím dosáhnout jejich prostřednictvím nápravy, nic platné.

Celá státní správa je nikoliv prorostlá organizovaným zločinem, jak se snaží tvrdit někteří optimisté, ona je se zločinem přímo bytostně srostlá, což v plné míře platí i pro Vámi řízený resort. Snažit se najít mezi pracovníky Ministerstva spravedlnosti někoho opravdu solidního, korektního, „spravedlivého“ a nebo alespoň respektujícího zákony státu a práva občanů je jako pověstné „hledání jehly v kupce sena“.

S potěšením a zadostiučiněním jsem přijal jeden z příslibů současné vlády a sice že každoročně sníží počty státních úředníků o 3%. Trnu pouze trochu v obavách, aby se finální efekt nakonec nepodobal tomu „sociálně-demokratickému“, za jejichž vlády se počty úředníků výrazně zvýšili, ačkoliv měly podle příslibu také o 2% každoročně klesat. Ironií by bylo, kdyby nakonec i bilance této vlády skončila nárůstem úředníků a to ještě dynamičtějším (aby tu byla nějaká „úměra“ mezi slibem a jeho realizací).

Doporučoval bych Vám soustředit se také na otázku „kvality“ pracovníků ministerstva. Pokud jako občan občas vidím na televizní obrazovce jménem ministerstva hovořit lidi zcela evidentně důchodového věku a slyším jejich názory, jsem přesvědčen, že tito lidé na ministerstvu (ale i kdekoliv jinde ve státní správě) už nejméně 17 let přesluhují a brání tam v obvykle vysokých a významných pozicích nejen nástupu nové generace pracovníků, ale především novým přístupům a myšlenkám.

Další důvod, proč se obracím přímo na Vás bych nazval důvodem „politickým“. Mé problémy byly „odstartovány“ v době sociálně-demokratické vlády a nejspíš tu nebyla v té době politická vůle je (opozice často kritizovala špičky ČSSD za jejich „nadstandardní“ vazby na zločinecké kruhy včetně bývalých příslušníků bývalé StB).

Předpokládám, že máte opravdový a upřímný zájem, aby se poměry na ministerstvu pod Vaším vedením významně a pro občany viditelně změnily. V tom Vám, ale i občanům ČR, přeji mnoho úspěchů.

Můj problém, o jehož řešení usiluji, byl „odstartován“ nezákonným postupem pracovníků FÚ Slaný při vyměření DPH jak mně, jako fyzické osobě, tak i mnou založené společnosti TEMPO Slaný, a.s.. O nápravu jsem se nejprve snažil po „finanční linii“ (stížnost Finančnímu ředitelství Praha a později MF), když jsem pochopil, že touto cestou se v současné ČR nelze ničeho dovolat, obrátil jsem se na soud, jako instituci, která by měla ve sporu občana a státu rozhodnout, na čí straně je pravda a zákon.

Žaloba již několik let leží u soudu neřešena a tak, přestože všichni právníci i daňoví odborníci s nimiž jsem situaci konzultoval kvalifikovali postup FÚ Slaný jako zákonu odporující, není zřejmě možné dosáhnout nápravy.

Protože se celá záležitost „vleče“ již několik let, žádám Vás, aby jste se zasadil o její urychlené a spravedlivé projednání.Více informací ve věci lze získat na www.zakony-online.cz, nebo www.vzhuru-obcane.cz ,

případně www.volny.cz/ferda.nemec/.S pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.