----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Obvodní soud pro Prahu 2


Sent: Friday, March 16, 2007 12:27 PM

Subject: Vyjádření ve věci 20C 22/2007.


Obvodní soud pro Prahu 2

Francouzská 19

120 00   Praha 2.

 

Jednací číslo : 20C 22/2007.

 

 

    Vážení,

 

    ve výše uvedené záležitosti jsem dostal od soudu dopis, na který bych chtěl reagovat. Především bych chtěl zdůraznit, že se celá záležitost s podivným zápisem na OR doslova táhne již od r. 1999, kdy byla "odstartována" zcela evidentním podvodem. Tehdy se podvodníci nechali zapsat jako oprávnění zástupci společnosti TEMPO Slaný, a.s. a díky tomu pak ze společnosti "vytunelovali" aktiva v řádu mnoha miliónů Kč. 

    Jejich postupu dodala zdání legality svým "chybným zápisem" právě JUDr. Milada Mašínová. Já jsem se, jako oběť podvodu, o celé situaci dozvěděl se značným odstupem a neprodleně jsem začal podnikat kroky k nápravě tohoto pochybení.

    Domníval jsem se zpočátku, že pokud věrohodně doložím, že žadatelé o zápis nebyli vlastníky akcií TEMPA Slaný, a.s. (za něž se vydávali) a neměli proto žádnou legitimitu něco podobného požadovat, připustí Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze své pochybení a podvodně docílený zápis zruší.

    Byl jsem přesvědčen, že Městský soud v Praze si je vědom toho, že OR je jedním z pracovišť, které leží v ohnisku zájmů podvodníků, protože

zde je možné (za úplatu) dosáhnout urychlení, či naopak zpomalení zápisu, že odtud záhadně mizí jedny doklady a objevují se jiné atp. a že bude mít sám zájem nositele těchto "nestandardností" odhalovat a zbavovat se jich. To se, bohužel, nepotvrdilo. Městský soud v Praze nebyl ochoten připustit nějaké pochybení u svých pracovníků, ani jakýkoliv podíl na dalších, tímto pochybením umožněných podvodech.

    Solidarita je hezká věc. V případu solidarity s podvodníkem či zlodějem se jí ale říká spoluvina a zákon takovou solidaritu kvalifikuje jako trestnou činnost. Nebo je snad pro soudy a jejich pracovníky stanovena nějaká výjimka?

    Protože jsem ale po dlouhém a marném snažení dosáhnout tímto způsobem nápravu dospěl k názoru, že musím podniknout jiné kroky, podal jsem k Okresnímu soudu Kladno jako svému místně příslušnému soudu žalobu (kopie přiložena), v níž jsem žádal, aby soud rozhodl, zda byli a jsou po právu členy statutárních orgánů společnosti ti lidé, kteří tam byli v souladu se zákonem ustaveni, nebo ti lidé, kteří byli jmenováni podvodně a zapsáni díky "chybě" JUDr. Milady Mašínové.

    Okresní soud v Kladně se ale prohlásil nepříslušným tuto žalobu posuzovat a přesunul ji k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, jako soudu příslušnému. Teď se ovšem dozvídám, že ani Obvodní soud pro Prahu 2, není příslušný a že žalobu postoupí Krajskému soudu v Praze (kopie přiložena).

    Na postupu soudu se mi nelíbí, že mne stále nutí, abych ve věci jednal sám. Stalo se mi již, že moje žaloba v jiné záležitosti byla sice kvalifikována jako věcně oprávněná, ale zamítnuta z důvodu promlčené lhůty. Když jsem argumentoval, že jsem se přece ozval včas, dostalo se

mi vysvětlení, že jsem měl podat jinou formu žaloby, což jsem, jako laik, samozřejmě, nevěděl. 

   Obávám se, že v tak složité "právní džungli", která je charakteristická pro současnou ČR se občan-laik vždycky dopustí nějakého formálního pochybení, pro které pak jeho podání mohou soudy "v souladu se zákony" odmítat, zamítat či odkládat. 

   Jsem ale přesvědčen, že by to tak být nemělo a že zárukou toho by pro občana mělo být mj. ustanovení Listiny základních práv a svobod, které jednoznačně říká (čl. 37, odst.(2)), že má občan při jednání u soudu právo na právní pomoc a to od počátku řízení. 

   Jako laik a ve snaze, abych "nekázal bludy" jsem se několika právníků ptal, co se rozumí termínem "počátek řízení". všichni byli přesvědčeni, že to je přijetí mého podání soudem.

   V tom případě bych měl mít nárok na ustavení právníka již Okresním soudem v Kladně. Ten by pak nejspíš byl schopen sám posoudit, zda se obracím na správný soud a zda jsem zvolil takovou formu podání, která odpovídá situaci a může být úspěšná. Jestliže mi soud doposud právníka neustavil, cítím to jako poškození mých zájmů a opětovně o ustavení právníka Obvodní soud pro Prahu 2 žádám.

 

                  S pozdravem                                                           Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Žádám Okresní soud v Kladně o založení do spisu 3 T 56/2006-6900.  (prosím o potvrzení příjmu....Němec) a orgány činné v trestním řízení,

aby tento dopis považovaly za oznámení podezření ze spoluviny na ty instituce a jejich pracovníky, kteří mnou již byli dostatečně jasně upozorněni na trestný čin ve věci nezákonné změny statutárních orgánů TEMPA Slaný, a.s. a následné trestné majetkové činnosti a v rozporu se zákonem neučinili nic pro odhalení a potrestání těchto trestných činů, přestože to bylo v jejich pravomoci. 

 

Elektronicky podepsáno.