Okresní soud v Kladně

Nám. E. Beneše 1997

272 55 KladnoŽalobce : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.


Žalovaný : JUDr. Pikola Pavel, Ve Skalách 2, 164 00 Praha 6.
Žaloba proti pomluvám a nepravdivým tvrzením ze strany JUDr. Pavla Pikoly,

kterými se snažil žalobce v rámci konkurzu prohlášeného Krajským soudem v Praze

pod sp. zn. 38K 19/99 prezentovat jako nesolidní osobu dopouštějící se podvodů a

neplnící své povinnosti a o náhradu škody, kterou tím žalobci způsobil.


Dne 17.9.1999 byl Krajským soudem Praha pod sp. zn. 38 K 19/99-64 prohlášen konkurz na mé podnikání a můj majetek. Konkurzním správcem byl ustaven JUDr. Pavel Pikola (Ve Skalách 2, Praha 6). Tento člověk během konkurzu soustavně překračoval platné zákony. Jedním z mála lidí, kteří mohli jeho nezákonné jednání v průběhu konkurzu postřehnout a upozornit na něj jsem byl nepochybně já – úpadce a současně osoba, která byla nepoměrně lépe informovaná o všech okolnostech mých podnikatelských aktivit, než další zákonní účastníci konkurzu (členové věřitelského výboru a konkurzní soudce). Toho si byl nepochybně JUDr. Pikola dobře vědom a představa, že bych nějak do průběhu konkurzu zasahoval se mu zřejmě zdála nežádoucí. Využil své právnické kvalifikace a nesrovnatelně lepší orientace v problematice konkurzů (v té době jich měl absolvováno již cca 20), aby mne držel zcela mimo dění v konkurzu.

Prvním prokazatelným krokem, který v této záležitosti podnikl bylo, že ještě než se mohl seznámit s mým podnikáním a tudíž bez jakýchkoliv konkrétních poznatků a důvodů na mě podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů poškozování věřitele a podvodu, které bylo později rozšířeno o trestný čin maření výkonu funkce SKP (správce konkurzní podstaty). Toto oznámení (ze 27.10.1999) je součástí vyšetřovacího spisu vedeného Policií ČR – Středočeského kraje ve Zbraslavi pod sp. zn. ČVS:KVSC-2048/2000 a já se tuto skutečnost nepokusím doložit, lze si jí snadno ověřit a navíc jde o velmi rozsáhlý materiál. Po mém několikaletém vyšetřování (které bylo několikrát jako nedůvodné odloženo, vždy se ale našel někdo, kdo dal opětovně „impuls“ k jeho obnově) jsem jako poslední doklad obdržel vyrozumění o podání žaloby od Okresního státního zastupitelství Kladno. Má sice jiné spisové číslo, nejsem si ale vědom, že bych byl policií šetřen ještě jinak, než v souvislosti se spisem ČVS:KVSC-2048/2000. Rovněž z okolnosti, že jsem obviňován z trestného činu porušení povinnosti v řízení o konkurzu a že je o tomto rozhodnutí současně uvědomován i JUDr. Jiří Beneš, který mi byl ustaven pro obhajobu mých zájmů ve věci ČVS:KVSC-2048/2000 soudím, že jde o stále stejnou a o tuto záležitost (kopii oznámení přikládám).

Jedním ze základních a zdůrazňuji, že nepravdivých tvrzení o něž se mé obvinění JUDr. Pavlem Pikolou z maření činnosti SKP opírá je právě opakované prohlašování JUDr. Pikoly, že jsem mu mj. nepředal svou podnikatelskou evidenci. V tomto smyslu se vyjádřil jak v mém zmiňovaném obvinění (šetřeno policií pod ČVS:KVSC-2048/2000, viz výše), tak i v jednáních v rámci konkurzu 38K 19/99 a tímto argumentem zdůvodnil i FÚ Slaný skutečnost, že mým jménem nepodal při zahájení konkurzu mimořádné daňové přiznání, jak to předepisuje zákon (kopii dopisu přikládám).

Velice často ve své korespondenci JUDr. Pavel Pikola také tvrdil, že s ním v průběhu konkurzu nespolupracuji a mařím jeho činnost. Tato svá tvrzení nikdy ničím nedoložil. Nikde není jediný doklad o tom, že JUDr. Pavel Pikola mě, jako úpadce k nějaké spolupráci vybídl, či ji ode mne v jakékoliv souvislosti vyžadoval a já že jsem jeho žádost odmítl, nebo ignoroval. V přiložených dokladech (viz předávací protokol z 15.10.1999) se naopak konstatuje, že JUDr. Pikola obdržel všechny požadované doklady i informace. V protokolu z 15.10.2006 SKP výslovně potvrzuje převzetí účetních výkazů mimořádné uzávěrky k termínu prohlášení konkurzu, jejichž vlastnictví pak ale soustavně a nepravdivě popírá.

Dost dobře nikde takový doklad ani být nemůže, protože k podobné situaci nikdy nedošlo. Pokud ode mne JUDr. Pavel Pikola cokoliv kdykoliv požadoval, vždy jsem mu v plném rozsahu a bez jakýchkoliv „úhybných snah“ vyhověl.

Jak jsem dodatečně zjistil, nebyl jsem to já, kdo neplnil v konkurzu své povinnosti a nespolupracoval, ale naopak JUDr. Pavel Pikola, který ode mne za celou dobu trvání konkurzu nejen žádnou součinnost nevyžadoval, ale naprostým „informačním embargem“ o průběhu konkurzu mi fakticky znemožnil se k čemukoliv vyjádřit.

Pokud jsem se tedy začal proti nařčením z maření práce SKP ohrazovat dodatečně, stalo se to především proto, že jsem o nepravdách, které JUDr. Pavel Pikola v této věci uváděl nevěděl a zjišťoval jsem je až se značným časovým odstupem.

První institucí, kde jsem tato nařčení vyvracel byla Policie ČR. Vyšetřovateli jsem poskytl kopie předávacích protokolů (přikládám je i tomuto podání a obzvláště upozorňuji, že JUDr. Pikola měl k dispozici přesný soupis mých závazků – viz protokol z 21.10.1999, který ale nerespektoval) a informaci, že JUDr. Pikola převzal celou evidenci uloženou v archivu, včetně klíčů od archivu (kam od převzetí kromě něho, nebo jím pověřené osoby neměl nikdo jiný přístup) a slíbil převzetí podepsat po ověření úplnosti dokladů podle rovněž převzaté archivní knihy. Ačkoliv mou informaci policejnímu vyšetřovateli potvrdila vedoucí evidence (která fakticky evidenci předávala), tvrdil i v této chvíli JUDr. Pavel Pikola, že evidenci „de iure“ nepřevzal.

Co to je za jednání od zástupce státu, který je státem zmocněn, aby zajišťoval naplnění zákona a on se ve své činnosti dopouští tak nekorektního jednání jako je lhaní a podvody. Jak může stát takovým lidem dávat sou důvěru a pokud dává, co je to vlastně za stát ?

Ani na chvíli nevěřím, že JUDr. Pavel Pikola prostě jen „zapomněl“, jak to vlastně bylo. Když měl totiž po nějaké době vysvětlit, jaké mé doklady a kde tedy vlastně nechal za nezanedbatelnou částku 580.000,-Kč archivovat, najednou si vzpomněl (přikládám kopii dopisu P. Hrubého včetně seznamu dosud ještě archivovaných dokladů a současně upozorňuji, že v Obchodním registru nelze IČO „živnosti“ pana Hrubého nalézt). Nejen to, JUDr. Pikola se „probudil“ tak dokonale, že začal vydávat protiprávní pokyny ke skartaci mé evidence. Proč asi ? Určitě ne proto, aby do ní bylo možné kdykoliv nahlédnout a zjistit, co v ní je uvedeno a co nikoliv.

Na lživé tvrzení JUDr. Pavla Pikoly a sice, že nepřevzal žádné mé faktury a nedostal podklady (kopie dopisu FÚ Slaný přiložena - objevil jsem ji ve své daňové složce náhodou a až potom jsem na ni mohl reagovat – dříve těžko) jsem upozornil rovněž FÚ Slaný a další instituce „finanční vertikály“, které jsem opakovaně upozorňoval také na další možné negativní daňové důsledky nezákonných kroků JUDr. Pavla Pikoly v konkurzu 38K 19/99. Žádal jsem současně o kontrolu průběhu konkurzu. Zbytečně (jeden z mnoha dokladů přikládám „ilustračně“ k žalobě).

Od 20.12.2004 leží u Okresního soudu v Kladně neřešená má žaloba na vrácení evidence, kterou mi JUDr. Pikola od r. 2002 protiprávně zadržuje.

Přes všechna uváděná a dokládaná fakta se všechny instituce státu, na které jsem se v minulosti obracel tváří, jako by se zadržování mé podnikatelské evidence JUDr. Pavlem Pikolou dělo v souladu se zákonem.

Žádám proto soud, aby ve věci rozhodl a potvrdil, že JUDr. Pavel Pikola jednal v rozporu se zákonem, když nevrátil doklady mně, ale nechal je za úplatu uložit u třetí osoby, že šlo o jednání vědomé (JUDr. Pikola se nikdy nepokusil mi po ukončení konkurzu doklady vrátit, ale dávno před tímto datem je uložil u p. Hrubého – resp. jeho předchůdce – pana Lovase), že tímto jednáním mne a mé věřitele JUDr. Pavel Pikola poškodil o částku minimálně 580.000,-Kč, kterou vyplatil za archivaci dokladů.

Doklady jsem si vždy skladoval ve vlastních prostorách a bezúplatně, což bych zajistil i nadále, takže uvedený výdaj byl zcela zbytečný.

Žádám Okresní soud v Kladně, aby bezodkladně rozhodl, zda je k projednání mé žaloby kompetentní. Pokud ne, prosím o předání žaloby soudu příslušnému.

Soud, který bude ve věci jednat žádám o osvobození od soudních poplatků a přidělení právníka v zájmu kvalifikované obhajoby mých práv. Můj právní zástupce jistě bude schopen odstranit všechny formální závady této žaloby.

Bude-li to OS v Kladně, prosím, aby mi nebyli ustavováni právníci, jejichž zastoupení jsem již v minulosti odmítl a nebo ti, kteří naopak odmítli zastupovat mne. Jsou to : JUDr. Josef Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová, JUDr. Jiráková, JUDr. Richtr a jejichž pověření by jen situaci komplikovalo a řízení zbytečně protahovalo.

Skutečnost, že splňuji podmínky, aby soud mohl mé žádosti vyhovět dokládám přiloženým potvrzením o své osobní, finanční a majetkové situaci.

Ve Slaném 17.9.2006
Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, 274 01 SlanýPřílohy : podle seznamu v e-mailu.Elektronicky podepsáno.