Mgr. Miroslav Jirák.

 

    Vážený pane magistře,

 

     chci Vás především i v této souvislost upozornit na zcela klíčový význam okolnosti, že mi JUDr. Pavel Pikola

nevrátil mou podnikatelskou evidenci. Každý můj krok s nějakým ekonomickým, právním a nebo i jiným reálným

dopadem byl totiž řádně zdokumentován a dokumenty byly podle předpisu založeny.

    Připadá mi opravdu absurdní, jestliže ode mne soud, jako státní instituce, vyžaduje předložení dokladů  a protože

je nemám, tak mě soustavně trestá (už tím, že rozhoduje v můj neprospěch) a to všechno za situace, kdy jsem

státem určenému zástupci v souladu se zákonem svou evidenci předal a on mi ji v rozporu se zákonem

nevrátil.

    Jak je možné, že všichni státní úředníci, které dlouhodobě na podvody v souvislost s konkurzem  38K 19/99 upozorňuji

se chovají jako slepci a "selektivní neslyšící". Zcela jistě jsem již několikrát uvedl, že jsem v r. 1997 od společností

RACEK s.r.o. a ČKD Slaný odkoupil a řádně zaplatil za jejich podíly 3 společnosti a sice O.K. Slaný s.r.o., Strojírny Slaný s.r.o.

a ENERGOCENTRUM(dále jen EC) Slaný s.r.o.  

      Tato transakce proběhla současně u stejného notáře a návrh na zápis změn v OR byl podán také současně a sice JUDr. Květou Vaňkovou,

která to již ve své výpovědi potvrdila. U společností O.K. Slaný s.r.o. a Strojírna Slaný, s.r.o jsem byl jako vlastník zapsán (podívejte se, prosím

na zápis do www.justice.cz) ve svazku společnosti EC  se žádný návrh na můj zápis jako vlastníka společnosti vůbec nenalézá. Je to proto, že byl někým ze spisu vyjmut. Došlo tu ke zcela zjevnému podvodu, na což chci opakovaně upozornit všechny adresáty a především soudkyni Okresního soudu v Kladně JUDr. Evženii Vodovou a dále pak JUDr. Jana Sváčka, předsedu Městského soudu v Praze, tak aby věděl o tom, že u soudu který spravuje dochází z podvodům, na nichž se zcela zřejmě podílejí (nejméně svou špatnou prací) i pracovníci soudu.

     Ujišťuji Vás, že já jsem se na "vypaření žádosti o zápis" společnosti EC,s.r.o. z evidence OR při MS v Praze nijak nepodílel. Obvykle se orgány, které hledají odpovědi na podobné problémy táží  KDO  ZÍSKAL  Z  UDÁLOSTI  PROSPĚCH . 

     V tomto případu zcela nepochybně pánové Krejza a Bureš a nejspíš i jiní. 

     Již několikrát jsem vysvětloval, že u smlouvy ze 22.6.1999 šlo o smlouvu druhou (společnost jsem v té době již cca 2 roky vlastnil). Tento postup mi doporučili právníci jako reakci na skutečnost, že v důsledku průtahů s původním zápisem EC došlo mezi tím k prohlášení konkurzu na ČKD Slaný,  a jeho podíl (který jsem ale také již vlastnil od r. 1997) byl prohlášen "volným". Právní názor tehdy vyzněl tak, že nejjednodušší cesta

jak zajistit soulad mezi reálným stavem a jeho zápisem na OR bude formálně celý akt opakovat (včetně "volného" podílu) a podat pak nový

návrh na zápis. Toto všechno ale bylo velmi dobře známo i pánům Krejzovi a Burešovi, kteří se účastnili jak valné hromady 22.6.1999, tak i té první

v r. 1997.

      Vážený pane magistře, věřím, že všechny kroky které podniknete budou správné a povedou k odmítnutí takové anomálie, jakou je "soudní potvrzení legálnosti krádeží v ČR".  Držím Vám i sobě palce.

       Pro operativní domluvu jsem k dispozici na čísle  606 646 852.

 

 

                S pozdravem Němec.

 

    Okresní soud v Kladně

    Nám. Ed. Beneše 1997

    Kladno.

 

      Vážení, prosím o založení 1 kopie do spisu 14 C 213/2005 a 1 kopie do spisu 9 Nc 7743/2004 (žaloba proti JUDr. Pavlovi Pikolovi

na vrácení evidence).

                                                           S pozdravem                Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

 

----- Original Message -----

From: JUDr. Josef Holub
To: Ing.Ferdinand Němec
Sent: Wednesday, January 17, 2007 4:43 PM
Subject: 14 C 213/2005


Vážený pane inženýre,

ve věci vedené u OS Kladno pod sp. zn. 213/2005 doplním odvolání dle Vaší žádosti ještě návrhem

na vydání Vaší podnikatelské evidence, konkrétně bankovních výpisů, JUDr. Pavlem Pikolou. 

Současně se na Vás obracím s dotazem, kdy došlo z Vaší strany k zaplacení obchodních podílů ve společnosti ENERGOCENTRUM. Ve svém odvolání uvádíte, že jste společnost získal již v roce 1997. Z listin, které jsou založeny   ve spisu, však vyplývá, že smlouvy o převodu obchodního podílu na Vaší osobu byly podepsány 22.6.1999, což jsme tvrdili i řízení před soudem 1. stupně.

Pro rychlejší řešení podobných nejasností bych Vás chtěl požádat o sdělení Vašeho telefonního  čísla. Na číslo 312 526 916 se nemohu dovolat.

Děkuji a jsem s pozdravem.

Mgr. Miroslav Jirák

i.s. JUDr. Josefa  Holuba