Policie ČR

Obvodní oddělení Slaný

Netovická 376


Oznámení nezákonného postupu FÚ Slaný a ředitele FÚ Slaný, Ing. Jaromíra Matějky.
V r. 2003 jsem prostřednictvím Obvodního oddělení policie ČR ve Slaném oznámil, že došlo k podvodu, když někdo neznámý v průběhu roku 1999 podal mým jménem falešná přiznání k DPH v celkovém rozsahu cca 10 mil. Kč.

Policie tehdy po krátkém šetření oznámení odložila a spokojila se s tvrzením ředitele FÚ Slaný – Ing. Jaromíra Matějky, že protože se taková přiznání skutečně v mé daňové složce nacházejí, musel jsem je podat já a že smyslem mého oznámení je zbavit se povinnosti tyto částky zaplatit.

Na žádost policie jsem tehdy dal souhlas k tomu, aby se vyšetřující policista mohl seznámit s mou daňovou složkou a tak podle mého názoru nic nebránilo tomu, aby policista zjistil řadu nezákonných a podivných kroků, kterých se FÚ Slaný dopustil, případně které byly ze strany FÚ proti mně podniknuty.

Bohužel, policie nezjistila nic.

Tehdy jsem předpokládal, že postup FÚ Slaný vůči mně má oporu v zákonech a že také vyšetřující policista je natolik odborně znalý problematiky, aby ji byl schopen fundovaně posoudit. Jediným sporným problémem v postupu policie se mi zdálo být, že se policista nepokusil odpovědět na otázku, jak se mohlo daňové přiznání o němž jsem tvrdil, že jsem ho nepodal já na FÚ Slaný dostat a zda jsem opravdu měl a mohl mít nějakou daňovou povinnost. S výhradami proti tomuto postupu jsem se obrátil na soud, který nepochybně celou záležitost posoudí a rozhodne, zda v postupu policie došlo či nedošlo k pochybení.

V uplynulých dnech jsem si přečetl zákon 337/1992 Sb. a mimo jiné jsem se dočetl, že prokazovat daňovou povinnost je na správci daně a nikoliv tedy plátci, dále pak, že penále za opožděnou platbu lze předepsat nejdéle dva roky po oné opožděné platbě a že lze obnovit daňové řízení (§ 54, odst. b/), jestliže bylo podáno falešné daňové přiznání.

Všechny tyto kroky jsem měl možnost udělat, respektive vyžadovat aby byly provedeny, když jsem dostal v r. 2003 od FÚ Slaný výzvu, abych vyrovnal daňový nedoplatek ve výši cca 9 mil. Kč a když jsem následně zjistil, že tento podivný „dluh“ mi vzniknul díky falešným daňovým přiznáním, která jsem nikdy nepodal a především neměl důvod podávat a jejichž oprávněnost nikdy žádný pracovník FÚ Slaný neověřil.

Bohužel jsem neměl tak nastudovaný zákon 337/1992 Sb., abych si byl již tehdy vědom, že postup FÚ Slaný je se zákonem v rozporu. Jsem ale přesvědčen, že nemám povinnost znát všechny zákony této země, abych okamžitě poznal situace, kdy je se mnou jednáno jinak, než stanoví zákon a abych byl schopen na takovou situaci hned reagovat. V opačném případě bych se byl ozval už tehdy.

Takovou povinnost ale, pokud jde o zákon 337/1992 Sb. zcela nepochybně mají pracovníci finančních úřadů. Jestliže tyto instituce vznikly právě proto, aby zabezpečovaly respektování a dodržování tohoto zákona, mají z pracovního práva nepochybně jejich pracovníci povinnost právě tento zákon znát. Pokud ho neznají a nebo nerespektují, nemohou být v těchto institucích zaměstnáváni. Dbát na to musí určitě MF a nikoliv daňoví plátci. Jestliže jednali tito lidé v rozporu se zákonem, nelze to, podle mého názoru, hodnotit jako omyl, či drobné opomenutí jinak svědomitých a zodpovědných úředníků.

Se zákonem měl být v potřebné míře seznámen i vyšetřující policista a pokud se jednalo o problematiku, pro jejíž posouzení neměl dostatečné odborné předpoklady, měla celé šetření provádět specializovaná složka finanční policie. V dané situaci vyznělo zcela zákonitě celé šetření jako formální a naprosto zbytečné.

Z těchto důvodů žádám, aby bylo obnoveno šetření mého tehdejšího podání a bylo tentokráte provedeno důsledně. Všechny písemné podklady jsou součástí tehdejšího oznámení a pro případ, že bude nutné cokoliv ověřovat v evidenci na FÚ Slaný, dávám k tomu svůj souhlas.

Kromě toho, že jsou ona daňová přiznání falešná, nebyla nikdy ověřena pracovníky FÚ Slaný (v příslušné kolonce daňového přiznání chybí podpis pracovníka FÚ). FÚ Slaný mi dále nezákonně v r. 1999 vyměřil penále za opožděné platby z r. 1993, což je rovněž v rozporu se zákonem.

Jsem přesvědčen, že v okamžiku, kdy jsem vznesl tak závažné obvinění, jako je zfalšování daňového přiznání, měl na ně ředitel FÚ reagovat obnovou daňového řízení, které by jednoznačně prokázalo kde je pravda. To ovšem neudělal a jsem přesvědčen, že především proto, že si byl velmi dobře vědom toho, že mi takovou povinnost FÚ Slaný není schopen prokázat, protože je zcela nesmyslná.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že jednání FÚ Slaný bylo poplatné osobním zájmům ředitele, Ing. Jaromíra Matějky, který zneužil svého postavení k likvidaci konkurence společnosti KOSTA s.r.o. , v níž byl v r. 1999 podílníkem a pokusil se dále mě, jako člověku, který se mu snažil v jeho nezákonnostech zabránit vytvořit tolik problémů, abych se pod nimi psychicky „zhroutil“ a ukončil aktivity směřující proti němu.Ve Slaném 18.8.2005
Ing. Ferdinand Němec

Vítězná 1568