Okresní soud v Kladně

Nám. E. Beneše 1997

272 55 Kladno
Žalobce : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.


Žalovaný : Finanční úřad Slaný (Česká republika).
Žaloba proti nečinnosti ze strany FÚ Slaný ve věci zpracování a odevzdání mimořádné účetní uzávěrky a s ní spojeného daňového přiznání k termínu prohlášení konkurzu na podnikání a majetek žalobce, dále proti nečinnosti při ověření reálnosti a věcné oprávněnosti daně předepsané žalobci na základě falešných, jím nepodaných přiznání k DPH , nečinnosti ve věci opakovaných výzev a žádostí žalobce, aby FÚ Slaný provedl daňovou kontrolu správnosti daňových přiznání za období konkurzu na jeho majetek a o náhradu škody, která žalobci nečinností FÚ Slaný, v souladu se zákonem

82/1998 Sb. tímto postupem vznikla.Na žalobce byl usnesením Krajského soudu v Praze sp. zn. 38K 19/99 prohlášen konkurz. Konkurzním správcem byl ustaven JUDr. Pavel Pikola, který byl ze zákona povinen k termínu prohlášení konkurzu zpracovat mimořádnou účetní uzávěrku a na jejím základě sestavit a odevzdat na FÚ daňové přiznání.

SKP si pro tuto potřebu vyžádal od úpadce součinnost, která mu byla poskytnuta (přikládám kopie předávacích protokolů). Přestože tedy JUDr. Pikola měl prokazatelně všechny podklady nutné pro zpracování a podání mimořádného daňového přiznání a měl i možnost si v případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí vyžádat součinnost úpadce, nebo pracovníků jeho účtárny, daňové přiznání nezpracoval a finančnímu úřadu neodevzdal (jako důkaz přikládám kopii protokolu z 25.9.2006).

FÚ Slaný od něho ale takové přiznání ani nevyžadoval, ačkoliv mu bylo známo, že na mne byl konkurz prohlášen (viz seznam věřitelů, do kterého FÚ pohledávky za žalobcem přihlásil). Učinil tak teprve v r. 2002 (dopis nepřikládám, je v evidenci FÚ Slaný). Na jeho upomínku reagoval SKP nepravdivým tvrzením, že mu podklady pro zpracování mimořádné účetní uzávěrky a daňového přiznání úpadcem nebyly poskytnuty (kopii dopisu přikládám).

SKP – JUDr. Pavel Pikola zatajil zpracování mimořádné účetní uzávěrky úpadce k termínu 10/99 také v konkurzním řízení 38K 19/99 , což vedlo k tomu, že ani soud, ani členové věřitelského výboru neměli možnost kontrolovat, zda rozsah správcem uznaných závazků odpovídá údaji z Rozvahy 10/99 a je reálný. Za této situace SKP uznal o cca 80 milionů Kč vyšší závazky, než odpovídaly skutečnému stavu a dopustil se i řady dalších pochybení.

Žalobce na tyto skutečnosti (mj. i na uznání neexistující daňové povinnosti na základě falešných daňových přiznání) opakovaně FÚ Slaný upozorňoval a požadoval, aby FÚ provedl důkladnou daňovou kontrolu (několik výzev připojuji). FÚ Slaný ale na výzvy nikdy žádnou kontrolou nereagoval.

Žalobce se nemůže ubránit dojmu, že důvodem nečinnosti FÚ Slaný je snaha nevytvořit situaci, která by vyvolávala tlak na vrácení podnikatelské evidence žalobce, kterou měl SKP pro potřeby konkurzu k dispozici, pro jejíž další zadržování ale již neexistuje právní podklad a přes to ji SKP – JUDr. Pavel Pikola ani 4 roky po uzavření konkurzu žalobci nevrátil, stejně tak, jako mu nepředal evidenci, kterou byl povinen za úpadce o průběhu konkurzu zajišťovat on. Evidence by totiž usvědčovala z porušování zákona nejen SKP – JUDr. Pavla Pikolu, ale také FÚ Slaný.

Žalobce se odvolává na rozhodnutí Ústavního soudu ČR (bylo publikováno v tisku), podle něhož může státní instituce občana poškodit nejen svým chybným rozhodnutím, ale také nečinností a je přesvědčen, že nečinnost FÚ Slaný jak při kontrole působení SKP, tak i v dalších záležitostech (falešná daňová přiznání a pod.) je právě takový případ. Pro stanovení škody žádá o přizvání soudního znalce.

Navrhuje, aby soud v tomto smyslu rozhodl.

Žalobce žádá dále soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právníka ex offo. Potvrzení o majetkových poměrech je přiloženo.

Dále žalobce žádá, aby všechny formální nedostatky této žaloby, její upřesnění, doplnění důkazů atp. mohl odstranit až přidělený právník (ne JUDr. Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová, JUDr. Jiráková a JUDr. Richtr) .

Žádá dále, aby byl soudem informován, jaká spisová značka byla podání přidělena a není-li to tajné, kdo se bude případem zabývat.


Ve Slaném 18.10.2006


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, 274 01 Slaný


Přílohy : Uvedeny v seznamu.


Podání je elektronicky podepsáno.