Krajský soud v Praze

nám. Kinských 5

Praha 5


Odvolání proti usnesení OS Kladno č.j. 7 Nc 7701/2007-27.

Výše uvedeným usnesením Okresní soud v Kladně bez jednání zastavil mou žalobu z 1.1.2007 proti podmínkám, které musí občan splňovat, aby se mohl obrátit na Ústavní soud ČR (kopii přikládám).

Podle mého názoru a mých zkušeností jsou tyto podmínky stanoveny tak, že umožňují obracet se na Ústavní soud ČR pouze úzké skupině občanů, zatímco řadovým občanům takovou možnost fakticky nedávají. Svým charakterem jsou proto už tyto podmínky diskriminační a odporují principu občanské rovnosti a závazku státu, že nebude občany při uplatňování jejich základních právech diskriminovat.

Díky diskriminačně nastaveným pravidlům pro podávání stížností slouží tato instituce pouze špičkovým politikům (presidentovi, členům poslanecké sněmovny a senátu, právníkům (JUDr. Brožová) a z občanů pak pouze těm majetným, kteří si mohou drahé právní služby zaplatit.

Je to nepochybně paradoxní situace, protože právě tito lidé nejsou zpravidla nikým poškozováni. Nezákonnému jednání ze strany státních úředníků a nerespektování jejich občanských práv jsou vystavováni především řadoví občané a právě tito se ve své velké většině a bezprostředně právě v důsledku toho, že nedokáží splnit složité a náročné podmínky

pro stížnost k ÚS ČR obracet nemohou.

Právo občana stěžovat si na porušování svých práv je tak sice formálně deklarováno, fakticky je ale pro většinu občanů ČR nedostupné.

Nemohu se zbavit pocitu, že současné uspořádání situace stále odpovídá poměrům, které panovaly v „socialistické“ ČSSR, která vytvořila jakousi „hierarchii zájmů“, na jejímž vrcholu byl jakýsi fiktivní a těžko definovatelný „celospolečenský zájem“ vyhlašovaný politickými orgány, reprezentovaný a prosazovaný pracovníky státního aparátu a kde zcela dole v této hierarchii byl zájem občana, který byl ale povinen a nucen se se svými osobními zájmy onomu „celospolečenskému zájmu“ bezvýhradně podřídit.

V demokratické společnosti je to ale občan, kdo je tím základním a nejdůležitějším článkem společnosti.

Okresní soud v Kladně mi svým postupem a rozhodnutím fakticky sdělil, že můj požadavek, aby soud rozhodl, že podmínky pro podávání stížností a podnětů občanů k Ústavnímu soudu ČR jsou nastaveny diskriminačně a je nutné je změnit, je nepatřičný, protože já nemám oprávnění a možnost něco takového vůbec požadovat.

Ve sporu o podmínky pro podávání stížností občanů k ÚS ČR zcela zřejmě nevychází Okresní soud v Kladně z předpokladu, že proti sobě stojí dvě strany sporu se stejnými právy a povinnostmi. Ústavní soud ČR je pro něj (viz text zdůvodnění) institucí, která sama rozhoduje o tom, co je a co není správné a možné, já jsem jen nesprávně se chovající, nespokojený občan.

Přestože jsem zřejmě nespokojený (v opačném případu bych se na soud neobracel), není potřeba to nijak brát v úvahu a zabývat se tím. Nedal jsem totiž svou nespokojenost najevo tím správným způsobem (tak aby můj podnět mohl být postoupen k nějakému projednávání).

Jako již mnohokrát, dal soud i tentokrát jasně najevo, že za důležitější považuje formu, než obsah. Nemohu říci, že by mě takový postup překvapil. Na základě svých zkušeností jsem hluboce přesvědčen, že se jedná o oblíbený a velmi frekventovaný způsob, jakým se soudy zbavují žalob a brání tak žalujícím domáhat se svých práv.

Postupem soudu se cítím poškozen a proto žádám a navrhuji, aby Krajský soud v Praze, jako soud odvolací rozhodl, že řízení nebude zastaveno, ale řádně projednáno.

Současně opakovaně žádám (podklady byly zaslány) o prominutí soudních poplatků a přidělení právníka ex offo.

Zdůrazňuji žádost o přidělení právníka, protože tato kauza je nesporně tak složitá a významná, že bez kvalifikované obhajoby bych byl proti žalované straně značně znevýhodněn.

Slaný 19.1.2007

ing. Ferdinand Němec

Vítězná 1568, SlanýOdvolání je elektronicky podepsáno.