----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: TC Moje banka

Cc: KB a.s. Oddělení vymáhání.

Sent: Tuesday, February 20, 2007 12:11 PM

Subject: Žádost o zaslání dokumentů.


KB, a.s.

kontrolní oddělení

Na Příkopě 33

Praha 1

 

 

 

     Vážení,

 

      bohužel se mi na webových stránkách KB, a.s. nepodařilo objevit e-mailovou adresu

na nějaké oddělení banky, které se zabývá kontrolou vnitřní činnosti banky a jejich

pracovníků, takže se obracím se svým problémem na pracoviště pro styk s klienty, které

současně žádám, aby tento dopis předali příslušnému útvaru.

      Věřím, že je možné, abych další komunikaci vedl s pracovníky kontrolního útvaru.

      Pro představu o jaký problém mi jde pouze krátce uvádím. Provozoval jsem největší

velkoobchod s drogerií v ČR s obratem 1,3miliardy Kč (v r. 1997). V r. 1998 jsem se rozhodl

ukončit činnost jako OSVČ a dát jí statut akciové společnosti. Změna byla připravena a

provedena k 31.12.1998 (společnost TEMPO Slaný, a.s. byla zapsána v OR 5.1. 1999).

      Do společnosti jsem převedl všechna svá aktiva a požádal své věřitele, aby dali souhlas

také k převodu svých pohledávek za mnou. Oslovil jsem je 11.1.1999 a kromě dopisu jsem

jim zaslal rovněž mnou podepsaný návrh tohoto souhlasu a podepsanou smlouvu mezi

mnou a TEMPEM Slaný, a.s., kde se akciová společnost zavazovala, že mé závazky

převezme a řádně uhradí.

     Tuto smlouvu tedy dostali všichni mí partneři, včetně KB, a.s. a to bez ohledu na to,

zda později dali, či nedali souhlas k převodu svých pohledávek. Platnost smlouvy byla

ale tímto souhlasem podmíněna a tak smlouva byla především pro mé partnery zárukou,

že se nemůže stát, aby svůj souhlas k převodu dali a akciová společnost pak odmítla

závazky převzít.

    KB, a.s. (prostřednictvím pobočky Kladno) svůj souhlas k převodu dala a prokazatelně

ho považovala za platný (v další korespondenci se již obracela na TEMPO Slaný, a.s.,

jako na dlužníka - nikoliv na mne).

    Velice mě proto překvapilo, když se ukázalo, že navzdory této skutečnosti přihlásila 

KB, a.s. pohledávky do konkurzu na mne, jako OSVČ a že její pohledávku SKP - JUDr.

Pavel Pikola uznal (konkurz byl prohlášen Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 38K 19/99),

přestože měl k dispozici seznam mých závazků v němž KB, a.s. rozhodně uvedena

nebyla, měl rovněž k dispozici mojí úplnou podnikatelskou evidenci a v případě jakýchkoliv

nejasností či pochybností mohl situaci konzultovat se mnou a pracovníky účtárny. 

    Protože JUDr. Pavel Pikola v rozporu se skutečností a tedy neoprávněně uznal i další

závazky v celkové výši cca 80-100 mil. Kč, jsem přesvědčen, že nemohlo jít o nějakou

náhodu, či drobné přehlédnutí, ale že šlo o záměr, který měl mj. podporu od některých

pracovníků KB, a.s. a společnosti KONPO spol. s r.o. a že v rámci těchto vztahů

nejspíš docházelo k obchodování s "podivně vzniklými" pohledávkami i v jiných

konkurzech JUDr. Pavla Pikoly.

    Když jsem tyto skutečnosti, které přede mnou byly v "reálném čase" utajeny začal

s velkým odstupem zjišťovat, obrátil jsem se na KB, a.s. s dotazem, jak je možné, že 

její pracovníci postupovali v rozporu s podepsaným souhlasem, který mj. výslovně

vylučoval zpětné uplatnění pohledávky za mnou? Byl jsem přesvědčen, že i KB, a.s. bude

odpověď na tuto otázku zajímat, protože zatímco částka cca 8 mil. Kč je pro ní naprosto

zanedbatelná, není a nemůže jí být lhostejná její pověst, ani pověst jejich pracovníků. Věřil

jsem, že KB, a.s. sama bude mít zájem zjistit, kdy, kdo, jak a proč způsobil, že ze strany 

KB, a.s. došlo k porušení zákona a že z toho vyvodí patřičné závěry.

   Zmýlil jsem se ale. Na mé upozornění reagovala KB, a.s. tvrzením, že nemá smlouvu

mezi mnou jako OSVČ a TEMPEM Slaný, a.s. a že bez této smlouvy považuje svůj

souhlas k převodu pohledávky za neplatný a rozpor mezi mým závazkem a rozsahem

součtu přihlášek KB,a.s. a KONPA spol. s r.o. (na níž měla být má pohledávka částečně

převedena) vysvětlila tak, že do konkurzu přihlásila dále mojí směnku vystavenou

společnosti ANDR ČR, spol. s r.o..

    Ani s jedním tvrzením ale nemohu souhlasit. Smlouvu mezi mnou jako OSVČ a TEMPEM

Slaný, a.s. totiž KB Kladno měla už dlouho před podpisem souhlasu a pokud se v evidenci

KB, a.s. v současné době nenalézá, musel ji někdo odstranit.

    Částka 3,806.602,67 v konkurzu za mnou sp. zn 38K 19/99 (z titulu směnky pro společnost

ANDR  ČR, spol. s r.o.) je přihlášena dvakrát. Kromě konkurzu 38K 19/99 je přihlášena rovněž 

v konkurzu na společnost ANDR ČR, spol. s r.o., prohlášeném Krajským obchodním soudem

pod sp.zn. 90K 39/2000. Tímto dvojím přihlášením jedné a téže dlužné částky byla naplněna

skutková podstata trestného činu získání neoprávněného prospěchu.

    Jsem přesvědčen, že KB, a.s. by se nikdy tak trapného a nesmyslného jednání nedopustila.

Zdá se ovšem, že podobné jednání nepřipadá nevhodným některým jejím pracovníkům.

    Já se ale nemíním smířit se situací, že mě někdo díky zneužití pravomocí úředního 

činitele v rozporu se zákonem "pošle do konkurzu", v něm mne připraví o majetek v řádu

stovek milionů Kč a asi jako "kompenzaci" mi několikanásobně zvýší objem dluhů a tak

jsem se pokusil podniknout kroky ke zjištění, jak a proč došlo k tomu, že se na nezákonném

navýšení mých závazků podílí i KB, a.s..

     V minulých dnech jsem se proto obrátil na KB, a.s. opakovaně a to nejprve na KB Kladno,

kde jsem ale dostal informaci, že všechny písemnosti týkající se mé osoby, event. společnosti

TEMPO Slaný, a.s. již byly předány do útvaru 9420 - vymáhání pohledávek a že bych se měl 

s žádostí o kopie dokladů obrátit na tento útvar.

     Jednal jsem proto s pracovnicí tohoto útvaru - paní Károvou, které jsem vysvětlil celou

situaci, stejně jako jsem se o to snažil i v následné písemné žádosti. Doufal jsem, že KB, a.s.

zohlední okolnost, že mi konkurzní správce JUDr. Pavel Pikola nevrátil mou podnikatelskou

evidenci ani nepředal evidenci (tedy ani žádné doklady od KB, a.s.) z doby trvání konkurzu

a že mi všechny doklady, na které se odvolává v přiloženém dopisu poskytne duplicitně.

Bohužel jsem se nesetkal s pochopením.

    Pokud jde o jednání JUDr. Pavla Pikoly, jsem přesvědčen, že je motivováno snahou

zabránit prokazování jeho rozsáhlé trestné činnosti, kladu si ale otázku, jaké důvody má

pro své odmítání poskytnout mi doklady o nichž tvrdím, že je nemám a nikdy jsem je 

nedostal KB, a.s.? Doufám, že ne stejné, jako JUDr. Pavel Pikola.

    Kromě kopií dokladů, které mi KB, a.s. ve věci pohledávky převedené na TEMPO Slaný, a.s.

posílala chci ještě požádat o sdělení, kdy a jakým způsobem dostala KB, a.s.  částku

16.297,69Kč z konkurzu (viz Usnesení 38K 19/99-490,str.1.).

    Žádná taková částka totiž z konkurzního účtu u ČSOB č.ú. 478487073 neodešla, stejně

jako částka 34.786,68 Kč pro KONPO, spol. s r.o. (a řada dalších položek, které nesporně

policie zjistí sama), takže je důvodné podezření, že si tyto částky JUDr. Pikola neoprávněně

ponechal, nebo je dostali jeho partneři v KB, a.s. a KONPU, spol. s r.o., kteří mu pomáhali

vytvářet nereálné pohledávky a obchodovat s nimi.

   S dopisem se obracím na KB, a.s., ale také na orgány činné v trestním řízení, které žádám, 

aby zajistily jak mou podnikatelskou evidenci, tak především evidenci, kterou byl JUDr. Pavel

Pikola o průběhu konkurzu povinen vést a zabránily tak jejímu případnému zničení.

   Upozorňuji ještě, že JUDr. Pavel Pikola zneužíval postavení SKP a možností, které mu 

dával Zákon o konkurzu a vyrovnání a že konkurzy neprováděl ve prospěch konkurzních

věřitelů a maximálního uspokojení jejich pohledávek, ale využíval je k vlastnímu obohacování.

    Jeho konkurzy nesou znaky "zmanipulovaných konkurzů" a je v nich soustavně a hrubě

porušován zákon. Podle mého názoru jde o výrazně rozsáhlejší kauzu, než je mediálně známá

kauza "BERKA". (SKP Mgr. Thonat měl cca 17 konkurzů, JUDr. Pavel Pikola 60) a nepochybně

se na ní v různém stupni a různou formou podílela řada spolupachatelů a kompliců.

     Věřím, že Policie ČR se bude případem seriozně zabývat. Skutečnosti uvedené v tomto

dopise považujte za trestní oznámení. Pro vyšetřování jsem plně k dispozici.

 

              S pozdravem                          Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.