JUDr. Josef Holub                                                Městský soud v Brně

Kleinerova 24                                                      Rooseveltova 16

Kladno.                                                                Brno

 

                                                                           Spis. zn. :  3 Cm 75/2005.

                                                                            (prosím o potvrzení příjmu)

 

 

     Vážený pane doktore,

 

     potvrzuji příjem informace, že ve věci 3 Cm 75/2005 se bude konat u KS v Brně jednání dne

15.2.2007.

     Nevím, zda se jednání zúčastním. Jak je Vám známo, je mým jediným příjmem starobní

důchod, který je mi exekučně krácen, takže žiji dlouhodobě na hranici existenčního minima

a náklady spojené s cestováním do Brna zřejmě nebudu schopen uhradit.

     Již v několika případech se mi stalo (kupř. v kauze "KREJZA + BUREŠ", kde jste mne

rovněž zastupoval), že jsem se k soudu dostavil jen proto, abych si vyslechl již připravené

rozhodnutí a nebo se sice konalo jednání, při němž mi ale nebylo umožněno se k průběhu

vyjádřit a popřít lživá tvrzení, která v průběhu jednání protistrana uváděla.

     Pokud by jednání před KS v Brně mělo proběhnout obdobně, je moje osobní účast zcela

zbytečná.

     Pro případ, že se soud bude zajímat o skutkovou podstatu této kauzy, chci svou výpověď

učinit písemnou formou. Pokusím se sled událostí vylíčit co nejvýstižněji a upozornit při tom

na nezákonné kroky a podvodné jednání hlavních aktérů. Současně svá tvrzení buď doložím

a nebo uvedu, kde si lze pravdivost mého tvrzení ověřit a prosím Vás, aby jste v případě mé

nepřítomnosti mým jménem navrhl tyto podklady soudu jako důkazní materiály.

    Zástupci společnosti EZOP Consult s.r.o. mě oslovili v r. 1999, v době kdy mnou založená

společnost TEMPO Slaný, a.s. měla v důsledku nezákonného postupu FÚ Slaný problémy

a nabídli mi, že díky svému finančnímu zázemí problémy vyřeší a udrží tak společnost, která

byla v segmentu drogerie největším distributorem v ČR v chodu. 

    Na základě této nabídky jsem se rozhodl k prodeji 50% akcií za cenu cca  7,5 mil. Kč. 

Tato transakce proběhla, což si v případě pochybností lze ověřit ze spisu Středočeské Policie

ve Zbraslavi sp. zn. : ČTS:KVSC-2048/2000.   

     Zbývajících 50% akcií mám stále ve svém držení (přikládám kopii notářského zápisu).

V návaznosti na prodej 50% akcií jsem byl zástupci společnosti EZOP požádán, abych

vedením evidence akcií (jako předseda představenstva společnosti) pověřil pana Nováka.

Necítil jsem to jako problém a pana Nováka jsem vedením evidence pověřil (kopii

 přikládám).

     Držení 50% akcií ale neumožňovalo společnosti EZOP ani nikomu jinému rozhodovat 

o složení statutárních orgánů společnosti. Ze stanov společnosti (lze si vyžádat jejich

ověřený opis na OR MS v Praze ze svazku oddíl B, vložka 5726) rovněž vyplývá, že

jednání valné hromady společnosti se nemůže konat bez osobní  účasti předsedy

představenstva společnosti.

    Přes tyto prokazatelné a nesporné skutečnosti se jakýsi pan Sluka ze společnosti 

GMS, s.r.o. dostavil k notáři JUDr. Přemyslu Kalousovi, kde se vydával za jediného 

(a tedy držícího celých 100% akcií) akcionáře společnosti TEMPO Slaný, a.s. a v

"postavení valné hromady společnosti" odvolal řádné členy statutárních orgánů

společnosti a jmenoval nové (zápis přikládám). 

     Už v této chvíli zcela zřejmě došlo k několika nezákonným a nejspíše přímo

podvodným událostem.

1/Pokud společnost GMS získala akcie od společnosti EZOP, pak jich mohla mít 

   legálně pouze 50% a zbylých 50% musela padělat. Jestliže jich od společnosti

   EZOP zakoupila opravdu 100%, pak musela akcie padělat společnost EZOP.

   Pozoruhodné je, že se novým předsedou představenstva stal nikoliv někdo ze

   společnosti GMS (jejímž jménem pan Sluka jednal), ale tentýž pan Novák,

   který byl na žádost zástupců EZOPu pověřen vedením evidence akcií ???

   Je také možné, že jsem se podvodu dopustil já, 50% akcií jsem padělal a

   teď se pokouším obviňovat nevinné lidi.

2/Z okolnosti, jak brzo se společnost "EZOP" akcií zbavila je patrné, že se

   vůbec nepokusila TEMPO Slaný, a.s. provozovat a že její tvrzení při nákupu

   akcií bylo pouze účelové. Společnost EZOP Consult, s.r.o. za akcie také

   nikdy nezaplatila.

3/Notář Kalous si (podle přiloženého notářského zápisu) řádně ověřil pouze

   totožnost pana Sluky. V ostatním se spokojil s prohlášením pana Sluky,

   že je oprávněn jednat jak jménem společnosti GMS, tak i za společnost

   TEMPO Slaný, a.s.. Pokud si prověřoval i tato oprávnění, dopustil se chyby,

   když tyto skutečnosti ve svém zápisu neuvedl. Dalšího pochybení se JUDr.

   Kalous dopustil, když si ze stanov společnosti TEMPO Slaný, a.s. neověřil,

   jak musí proběhnout valná hromada společnosti a připustil takovou formu

   průběhu, která stanovám odporuje.

 

    V této souvislosti Vás chci upozornit, že i proti notáři JUDr. Přemyslu Kalousovi

je podána žaloba pro porušení povinností a že v rámci této žaloby bylo požadováno,

aby pan Novák - podvodně jmenovaný "předseda představenstva" TEMPA Slaný, a.s.

předložil evidenci akcií (je to tentýž člověk, který byl pověřen jejím vedením) z níž

by se dalo zjistit, kde došlo k "rozmnožení akcií" z 50% na 100% a aby ve věci

vypovídal.

    To se ukázalo jako nemožné, protože pan Novák je již (podle sdělení policie) dva

roky na své adrese nedosažitelný a jde o osobu celostátně stíhanou pro trestnou

činnost. Domnívám se, že i to má nemalou vypovídací schopnost.

    Tímto notářským zápisem JUDr. Kalouse ale události nekončí. Zápis byl zcela

zřejmě pořizován pro potřebu "dát personálním změnám iniciovaným panem

Slukou zdání legálnosti" a tak byl na jeho základě podán k OR Městského

soudu v Praze návrh na zápis změn (kopii usnesení OR přikládám).

    Na rozdíl od notáře Kalouse si úřednice MS v Praze - JUDr. Milada Mašinová od

navrhovatelů vyžádala doložení vlastnictví akcií, jako doklad oprávněnosti jednat za 

společnost. Přestože navrhovatelé žádný doklad o tom, že jsou vlastníky 100% akcií

společnosti TEMPO Slaný nepředložili a nebyli tedy zapsáni jako noví akcionáři

společnosti (tam jsem tedy i nadále veden já a má bývalá žena), bylo jim vyhověno

a na jejich žádost jsem byl já (a další řádně ustavení členové statutárních orgánů

společnosti) z evidence na OR vymazán a byli do nich zapsáni podvodníci. To jsou,

podle mého názoru tak kuriózní postupy, že by si zasloužili široké publicity, jako

příklad toho, co všechno je v ČR možné.

     Všimněte si, prosím, značného časového rozdílu mezi podáním návrhu na zápis

(2.12.1999) a jeho deklarovaným provedením (13.5.2002). Přitom ještě další cca 1 rok

nebyl zápis proveden a v evidenci OR jsem byl stále veden (kopii výpisu přikládám)

jako předseda představenstva já. 

    Jak je možné, že se mnou ale nikdo nejednal. Na společnost byl Městským soudem

v Praze prohlášen konkurz. Proč mě o tom soud, jako zapsaného předsedu

představenstva společnosti a člověka oprávněného jménem společnosti jednat neuvědomil.

Jak je možné, že mně a společnosti bylo tímto postupem soudu znemožněno se proti

prohlášení konkurzu jakkoliv bránit? Není to, náhodou, v rozporu se zákonem? Považujte můj

předchozí dotaz za "básnickou otázku". Vaší odpověď nečekám. Jsem si jist, že to zákonu

odporuje.

     Odkud získaly státní instituce informaci, že nemají jednat se mnou, přestože jsem 

jako zástupce TEMPA Slaný, a.s. v OR uváděn, ale s jinými osobami, když se jejich jména

v OR objevila až v r. 2003 ?

     Obzvláště kuriózní je to v případu JUDr. Pavla Pikoly, konkurzního správce v konkurzu

na můj osobní majetek. Tento člověk s podvodníky jednal v době, kdy probíhalo soudní

řízení proti mé bývalé ženě právě o oněch 50% akcií, které byly vydány na její jméno a

které on chtěl vrátit do konkurzu na mne. Tento člověk věděl zcela bezpečně, že akcie

má moje žena a nemůže je tedy mít nikdo jiný. Kromě toho se mohl kdykoliv se mnou

kontaktovat a situaci si ujasnit.

     Tento člověk ale přesto jednal s podvodníky. V právním státu by ovšem dohody, které

jménem někoho jiného udělala osoba k tomu neoprávněná neplatily. V této podivné ČR

se ale státní úředníci (policie, zástupci, soudci) tváří, že takové postupy jsou zcela legální

a závazné.

    Pokud se podíváte do evidence o společnosti EZOP Consult, spol. s r.o., zjistíte, že jejím dnešním

vlastníkem a jednatelem je jakýsi Leonid Gorbountsov z Ruska. To je opravdu ideální "bílý kůň".

Divil bych se, kdyby byl dosažitelný.

    Podle mého názoru byl právě tak "nastrčenou figurkou" i pan Sluka a nejspíš také pan Novák

a další neoprávněně zapsaní členové statutárních orgánů TEMPA Slaný, a.s..

    Skuteční aktéři podvodu za EZOP Consult, spol. s r.o. již "ustoupili do pozadí" a ukáží se Vám

(a komukoliv jinému) když si vyžádáte nikoliv výpis platných údajů, ale úplný výpis.

    K nim je zapotřebí ještě přidat pana notáře Kalouse, soudkyni Mašinovou a další "podpůrné"

osoby z řad policistů a státních zástupců, kteří nad podvodnými a zmanipulovanými konkurzy

v režii hlavního aktéra - JUDr. Pavla Pikoly soustavně zavírají oči.

    Přesto se i s touto vysvětlující informací na ně obrátím. Nevzdávám se totiž naděje, že se

mezi ně podaří proniknout někomu slušnému, kdo bude mít zájem podvody vyšetřovat a

podvodníky odhalovat a trestat.

 

              S pozdravem                            Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.  

   

P.S. Můžete, prosím, vytisknou text dopisu i pro Mgr. Jiráka (jako podklad do jednání

        v kauze "Notář KALOUS").              Děkuji......................Němec.