----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: a.s. Oddělení vymáhání. ; TC Moje banka ; Katerina_Karova@kb.cz ; Okresní soud v Kladně ; Sona_Bendova@kb.cz

Cc: Ministerstvo spravedlnosti ČR ; Soudcovská unie ČR ; Nejvyšší soud ČR ; Krajský soud v Praze ; Palkoska Ivo, JUDr., AK Kladno ; JUDr. Josef Holub ; JUDr. Petr Knap ; Kulhánková Martina Mgr. ; Mgr. Gabriel Šíp ; Cibulka Petr - Pravý blok

Sent: Wednesday, January 24, 2007 3:57 PM

Subject: Žádost o vyhledání a zaslání dokladů.


Komerční banka a.s.                                                        Okresní soud v Kladně

odbor 9420                                                                        Nám. Ed. Beneše 1997

Na Příkopě 22                                                                   Kladno

Praha 1

                                                                                         Prosím o založení ke

                                                                                         spisovým značkám :

Kateřina Kárová.                                                             1/  12 Nc 5506/2004

                                                                                        2/  18 C 333/2004

 

 

    Vážená paní,

 

    navazuji na naše jednání z pondělka 21.1.2007 a chci Vás požádat, aby jste dala podnět k vyhledání všech dokladů, které se týkají dále popsané situace.

    Pro Vaší informaci uvádím. V r. 1998 jsem se rozhodl ukončit podnikání jako fyzická osoba (OSVČ) a za situace, kdy jsem zaměstnával

cca 300-350 lidí a v r. 1997 dosáhl ročního obratu 1,3 miliardy Kč dát svému podnikání statut akciové společnosti. Jako vhodný termín a to i z účetního hlediska se mi jevilo rozhraní let 1998-1999.  Všechny přípravné práce se podařilo zvládnout a založená společnost TEMPO Slaný, a.s. byla zapsána na obchodním rejstříku Městského soudu v Praze dne 5.1.1999. Společnost byla ve všech směrech pokračovatelem mých předchozích aktivit. Ve stejných prostorách stejní lidé zajišťovali tutéž činnost, kterou jsem do konce r. 1998 provozoval já a já jsem na společnost převedl všechna svá aktiva.

    Pokud šlo o mé závazky, chtěl jsem je na společnost převést také, zákon pro takový postup ale předpokládal souhlas věřitelů. Z tohoto důvodu jsem dopisem z 11.1.1999 všechny své věřitele (včetně Komerční banky) oslovil, vysvětlil jim celou situaci a požádal je, aby dali souhlas k převodu

závazků na TEMPO Slaný, a.s.. Současně s tímto dopisem dostali všichni věřitelé také podepsanou smlouvu mezi mnou jako OSVČ a společností TEMPO Slaný, a.s., tak aby měli jistotu, že akciová společnost skutečně jejich pohledávku převezme a zaplatí. Pro ilustraci jednu smlouvu přikládám. Jak si lze z textu ověřit (byl pro všechny věřitele identický a byl do něj pouze konkretizován věřitel a uvedena výše jeho pohledávek) platnost smlouvy byla podmíněna udělením souhlasu věřitele, bez něhož smlouva platnost nenabyla. Tuto smlouvu ale dostali všichni věřitelé a to bez jakékoliv závislosti na tom, zda se rozhodnou svůj souhlas k převodu udělit, nebo nikoliv.

    Posledním přiloženým materiálem byl výše zmíněný souhlas. Komerční banka k převodu pohledávek svůj souhlas dala, jak je zřejmé z přiložených kopií. K souhlasu byla přiložena specifikace z níž je patrné o které položky se jedná. Dále přikládám kopii výzvy k úhradě a prosím, aby jste si povšimla, že výzva není adresována mně, jako fyzické osobě, ale TEMPU Slaný, a.s.. Je tedy nesporné, že si KB byla vědoma uděleného souhlasu a že v souladu s ním i postupovala.

    Přesto později přihlásila své pohledávky do konkurzu za mnou jako OSVČ a následně ji postoupila jiným subjektům.

    Jsem přesvědčen, že takový postup odporuje zákonům a kladu si otázku, jak mohlo vůbec k něčemu podobnému dojít. Žádné vyrozumění

o těchto událostech jsem od KB nikdy nedostal a tak je důvodem mé žádosti snaha zjistit, kdy, kde a kým přestala být respektována řádně uzavřená smlouva mezi mnou a KB, a.s. (i když se materiál nazývá "Souhlas věřitele s privátní intercesí", jde nepochybně o smlouvu).

Žádám Vás proto o zajištění všech podkladů, které byly do oddělení vymáhání pohledávek předány z pobočky KB Kladno, tak aby bylo zřejmé, zda k pochybení došlo na této pobočce, nebo někde jinde.

    Závěrem chci zdůraznit. Považuji KB a.s. za korektní a zcela důvěryhodnou instituci, která rozhodně nemá zapotřebí a ani si nemůže dovolit provádět drobné podvody tohoto typu vůči svým klientům. Totéž se ale, podle mého názoru a zkušeností, ani zdaleka nedá tvrdit o všech jejích zaměstnancích. Pokud tedy došlo v tomto případu k porušení zákona, zcela jistě to nemohlo být v rámci oficielní strategie KB, a.s., ale muselo se jednat o "soukromou aktivitu" a nebo pochybení nějakého konkrétního pracovníka banky. Jsem hluboce přesvědčen, že KB a.s. nebude takové jednání svých zaměstnanců chtít nějak zakrývat, nebo bagatelizovat, ale naopak, pomůže k jeho odhalení a bude se podílet na řádném a zákonném vyřešení celé situace.

 

               S pozdravem                                                             Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

      

 

----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: KB ; a.s. Oddělení vymáhání.

Sent: Tuesday, January 23, 2007 11:05 AM

Subject: Dotaz.


Kateřina Kárová

 

 

   Přeji hezký den a chci si pouze ověřit, že jsem při zadávání Vaší 

adresy neudělal nějakou chybu.

 

                                  Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.