Nejvyšší soud ČR

Burešova 20

657 37 Brno


D O V  O L Á N Í .

Dovolávám se k Nejvyššímu soudu ČR proti USNESENÍ 22 Co 411/2004 - 25 (kopii přikládám), kterým Krajský soud v Praze odmítl mé odvolání proti usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 7.5.2004 č.j. 10 Nc 5213/2004 – 6 (kopii rovněž přikládám, dále přikládám kopii odvolání proti tomuto usnesení a kopie Exekučních příkazů navazujících na toto usnesení).

Pro řádné posouzení situace uvádím následující skutečnosti. O tom, že byl proti mně podán soudu nějaký návrh jsem se dozvěděl až prostřednictvím pracovníka Exekutorského úřadu Kladno, který mi doklady předal osobně a to po 27.5.2004.

Zareagoval jsem podáním odvolání, kde jsem mj. argumentoval tím, že společnost DETECHA svůj nárok neuplatnila v konkurzu na můj majetek, ačkoliv jí k tomu zákon o konkurzu ve svém § 20 zavazuje. Z uvedené okolnosti jsem usuzoval, že takový nárok neexistoval. I dnes jsem přesvědčen, že odvolací soud měl tuto námitku vzít v úvahu a že si měl před svým rozhodováním zajistit soupis věřitelů, kteří dali souhlas k převodu své pohledávky na TEMPO Slaný, a.s.

Za rozhodující důvod, proč by se měl odvolací soud případem solidně zabývat jsem ale považoval skutečnost, že se ve věci nekonalo nikdy žádné řízení, což hodnotím jako hrubé nerespektování mých ústavních práv a tak jsem v odvolání výslovně žádal, aby se jednání konalo, abych byl jeho účastníkem a měl pro jednání právní zastoupení.

Teprve po podání odvolání (nechtěl jsem zmeškat termín) jsem se vypravil na Okresní soud v Kladně a nahlédl do příslušného spisu. Zjistil jsem z něho, že ani před platebním rozkazem Ro 403/99-29, na který se návrh DETECHY odvolává nebylo řádně doloženo, že k nějaké dodávce zboží mezi DETECHOU a mnou vůbec došlo. Považuji to za hrubé pochybení soudu. Ani útržek obálky, kterým mi měl být rozkaz doručen, nenesl můj podpis. Bylo na něm uvedeno pouze mé jméno.

Zarážející je i skutečnost, že 5.5.2004 přišla žádost o výkon rozhodnutí Okresnímu soudu Kladno a již 7.5.2004 soud rozhodl a návrhu vyhověl. Přestože od rozkazu, jehož oprávněnost nebyla žalobcem doložena, uplynulo několik let, nepovažoval soud za nutné mě ve věci kontaktovat a dát mi jakoukoliv možnost situaci ovlivnit.

Zdůvodnění k usnesení, kterým odvolací soud odmítl mé odvolání se přitom jen „hemží“ různými formálními argumenty a důvody. Považuji za akt nevkusu, jestliže se soud odvolává na termíny tam, kde jsem nebyl nikdy informován o soudních krocích, proti nimž bych se byl měl a mohl odvolávat. Považuji rovněž za nesmyslné, aby soud od občana vyžadoval perfektní znalost právních předpisů a formální chyby jeho podání vydával za kvalifikovaný důvod pro odmítnutí jeho podání, při čemž mu nevyhoví v žádosti o právníka ex offo, který by nepochybně dokázal podání občana po formální stránce vyprecizovat.

Chci připomenout rovněž čl. 4 „Listiny základních práv a svobod“, podle něhož by se soud měl zabývat skutkovou podstatou problému, pro který se občan na soud obrátí a měl by při tom respektovat smysl zákona.

Ani soud prvního stupně, ani soud odvolací ale nepovažuje zřejmě za potřebné se ve vztahu k občanovi touto „Listinou“ řídit. Usnesení Krajského soudu 22 Co 411/2004-25 mi přitom přímo „zapovídá“ použít mimořádný opravný prostředek – dovolání.

Nevěřím, že takový postup soudu je správný a že namísto napravení prvotního chybného postupu soudu je možné celou situaci vyřešit zákazem odvolání proti němu.


Navrhuji proto, aby Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení jak soudu prvního stupně, tak i soudu odvolacího ve všech jejich výrocích a požadavek DETECHY posoudil jako nepodložený.

Před zasláním dovolání Nejvyššímu soudu ČR žádám Okresní soud v Kladně o přidělení obhájce. Žádám současně, aby soud toleroval případné formální závady tohoto dovolání, kterých jsem se jako laik nepochybně dopustil a která můj právní zástupce odstraní.

Požaduji rovněž, aby jako přílohu k dovolání zaslal Okresní soud v Kladně Nejvyššímu soudu nikým nepodepsané dodací listy, kterými společnost DETECHA „prokazovala“ svůj nárok, jakož i další listinné materiály, které já přiložit nemohu, protože je nemám a nikdy jsem je neměl.
Ve Slaném 25.10.2004


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568

Na vědomí : Okresní soud v Kladně