----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Obvodní soud pro Prahu 4


Sent: Tuesday, February 27, 2007 12:10 PM

Subject: Reakce na dopis.


Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

Praha 10.

 

Věc : spisová značka 13 Nc 5840/98 ( 13 Nc 34201/2004, 54 Nc 10105/2005).

 

 

Ivana Kubínová,

vyšší soudní úřednice.

 

 

      Vážená paní,

 

       reaguji na Váš dopis psaný dne 15.11.2006, který mi byl ale doručen až 23.2.2007.

Chci hned úvodem konstatovat, že nemám v úmyslu si stěžovat na Váš postup ve věci a

ani Vám nechci nějak komplikovat život a vytvářet problémy. Naopak, Váš postup považuji

za korektní a oceňuji ho. Důvody, proč tak zarputile trvám na pokračování ve vymáhání dluhu

za nezaplacené zboží od paní Kotounové jsou jiné, daleko závažnější, než několik desítek

tisíc Kč, které mi dluží paní Kotounová a já se je pokusím uvést.

       Především. Pani Kotounová a pokud jde o "platební morálku" jí podobní podnikatelé

mi zůstali dlužní cca 41 mil. Kč a způsobili mi tak vážné platební problémy, které umožnily

prohlásit na můj majetek konkurz.

      K tomu došlo usnesením Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 38K 19/99. Soudem

ustavený SKP - JUDr. Pavel Pikola zařadil do konkurzní podstaty aktiva v rozsahu cca

150-200 mil. Kč, mezi jinými i soubor pohledávek v nominální hodnotě výše uvedených

cca 41 mil. Kč. Ačkoliv mu zákon o konkurzu a vyrovnání výslovně ukládá v zájmu

maximálního uspokojení úpadcových věřitelů zpeněžit aktiva konkurzní podstaty co

nejlépe, JUDr. Pikola za všechna aktiva získal pouhých neuvěřitelných cca 6,5 mil. Kč

a za pohledávky jen cca 0,63 mil. Kč. 

    Po ukončení konkurzu mi JUDr. Pikola nevrátil mou evidenci, takže mi mj. znemožnil

zjistit, které pohledávky a v jakém rozsahu se na oficielně vykázaném příjmu z jejich realizace 

podílejí. Ztratil jsem také jakoukoliv možnost své bývalé odběratele oslovit, protože jsem

je osobně (až na několik výjimek odběratelů ze Slaného a jeho okolí) ve zdrcující většině

neznal (bylo jich cca 4.000) a nepřicházel jsem s nimi osobně do kontaktu.

     Nakonec se mi ale podařilo získat část pohledávek z těch, které byly vymáhány soudně

a začal jsem zjišťovat, zda je JUDr. Pikola v průběhu konkurzu vymáhal a s jakým výsledkem.

Ukázalo se, že ve většině případů se JUDr. Pikola pohledávky vymáhat ani nepokusil (ačkoliv

měl k dispozici jejich kompletní soupis), takže zcela evidentně jednal v rozporu se smyslem 

a duchem zákona o konkurzu a vyrovnání.

    Právě to se snažím i na tomto případu orgánům činným v trestním řízení dokumentovat.

    Policie se ale soustavně snaží všechny nezákonnosti JUDr. Pavla Pikoly nevidět a i za

špatné zpeněžení mých pohledávek obvinila a trestně stíhá mne.

    Obvodní soud pro Prahu 4 jsem oslovil již v r. 2004 (viz sp. zn. 13 Nc 34201/2004) a ačkoliv

jde o jednoduchou záležitost, nebylo do dnešního dne v řízení postoupeno. Nejprve jsem musel

podat další návrh a prokazovat nárok na prominutí soudních poplatků a pod.(viz sp. zn. 54 Nc

10105/2005), pak se ukázalo, že s podobnou žádostí jsem se již na soud obracel v r. 1998

prostřednictvím právničky, která mne ale později přestala zastupovat, takže projednávání podání

se ocitlo v jakémsi "vzduchoprázdnu". Když se podařilo všechny nejasnosti odstranit a dokonce i

zjistit současnou adresu povinné (jak uvádíte v dopisu), chce soud záležitost odložit, protože

jmenovaná od r. 2006 pobírá důchod.

    Mně připadá ale logické, že by toto zjištění mělo být naopak podkladem pro rozhodnutí

soudu, aby byl dluh povinné splácen exekucí na její důchod. Z vlastní zkušenosti vím, že

takový postup je možný, protože i já mám důchod, jako jediný příjem, exekučně krácen.

    Chci se proto soudu zeptat, co brání takovému rozhodnutí, případně co musím udělat,

aby soud o takové možnosti jednal a rozhodl?

    Z celé kauzy je ale patrné, že JUDr. Pikola neučinil nic pro to, aby dluh paní Kotounové

vymohl, čímž porušil zákon. Zatímco v současné době bude již vymáhání dlužné částky

od p. Kotounové velmi obtížné, je pravděpodobné, že v r. 1999 tato osoba ještě podnikala

a možná měla i majetek, který měla dost času na někoho převést. Do vyměření důchodu

měla zřejmě i nějaké příjmy, které bylo možné pro úhradu použít. JUDr. Pikola tak

nevymáháním této pohledávky poškodil mne i mé bývalé věřitele.

   

 

          S pozdravem               Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

   Prosím orgány činné v trestním řízení, aby toto podání považovaly za doplňující informace

k již učiněným oznámením podezření trestného činu porušování povinností při správě

cizího majetku (§ 255) a poškozování věřitelů (§ 256).

 

   Okresní soud v Kladně žádám o založení tohoto dopisu včetně příloh do spisů

 9 Nc 7743/2004 (žaloba na vrácení evidence) a 3 T 56/2006-6900 (mé obvinění

z maření konkurzu a poškozování věřitelů).

 

                     Děkuji a přeji hezký den..............................Němec.