----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Mgr. Stínková Martina

Cc: Okresní soud Kladno ; Ministerstvo spravedlnosti ČR ; Vrchní soud v Praze ; Soudcovská unie ČR ; Nejvyšší správní soud ; Nejvyšší soud ČR ; Krajský soud v Praze ;

Sent: Sunday, January 28, 2007 3:02 PM

Subject: Vyjádření k usnesení 19C 78/2006-63.


Mgr. Martina Stínková                                Okresní soud v Kladně

T.G. Masaryka 346                                      Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.                                                       Kladno.

 

 

Ke spisové značce : 19C  78/2006-63.          Věc :      O D V O L Á N Í.

                                                                  (prosím o založení do spisu)

 

    Vážená paní magistro,

 

     proti výše uvedenému rozhodnutí Okresního soudu v Kladně (kopie přiložena) se

chci odvolat.

     Toto vyjádření zasílám v kopii také Okresnímu soudu v Kladně, tak aby bylo zřejmé,

že k odvolání došlo v zákonné lhůtě.

     Věřím, že  této chvíli nevadí, že odvolání nemá požadované právní náležitosti. Tuto vadu

jistě snadno odstraníte.

     Ke spisové značce uvádím, že jsem v r. 2006 žádnou žalobu v kaze "DETECHA" nepodával.

Soudím, že jde o žalobu ze 25.10.2004 evidovanou původně pod sp. značkou 19 Nc 7708/2004,

která byla, aniž bych o tom byl vyrozuměn, změněna na 19C 78/2006.

    S podobnými změnami se u Okresního soudu v Kladně setkávám často a s ohledem na

okolnosti již začínám mít velmi nepříjemný pocit, že nejde ani o náhodu, ani o běžný "úřední

postup". Nové spisová značka jednak vyvolává dojem, že podání bylo učiněno podstatně

později a kromě toho se z ní "vytrácí kontinuita" a zřejmě i doklady, které tvořily součást

prvotního podání.

   Jinak si totiž neumím vysvětlit, že se ve zdůvodnění zamítnutí podání neobjevuje hlavní

argument a současně i hlavní důvod, proč jsem žalobu podával a sice skutečnost, že v prvotní

záležitosti, t.j. při rozhodování o Ro 403/99 si soud počínal zcela nezodpovědně a o mé 

povinnosti platit rozhodl, aniž by od navrhovatele požadoval věrohodně doložit, že mu opravdu

něco dlužím ( ve spisu jsou jako důkaz založené nikým nepodepsané dodací listy).

    To považuji za velice triviální pochybení ze strany soudu, který by měl rozhodovat na

základě zjištěné skutkové podstaty a rozhodně ne jen proto, že ho o rozhodnutí někdo

požádal. Jsem přesvědčen, že pokud soud pochybí, musí za to také přijmout a nést

zodpovědnost. Takové soudy, které to odmítají a na svých pochybeních bigotně lpí

zcela evidentně nejsou pro občana garantem spravedlnosti. Troufám si tvrdit,

že takové soudy (nebo soudce) občané nepotřebují.

    Rozhodnutí Okresního soudu v Kladně 19C 78/2006-63 znova zvýraznilo problém, 

který poznamenává většinu kauz, jež se mne dotýkají a to bez rozdílu, zda v nich 

figuruji jako žalobce, nebo žalovaný. Ve všech těchto případech a situacích (nejde jen

o soudní spory) mi chybí má podnikatelská evidence, takže nejsem schopen svá tvrzení

(postavená většinou pouze na paměti, či dohadech) také dokládat.

    Za této situace mohu být zřejmě obviňován z čehokoliv, nebo si naopak stěžovat

na nezákonné jednání vůči mně a soud bude stále věci zamítat, odmítat, odkládat atp.

a nic zřejmě nebude řešit pod záminkou, že jsem své tvrzení "věrohodně neprokázal".

    Na této situaci má ale soud (již několik let neřeší mou žalobu na vrácení evidence)

a takzvané "orgány činné v trestním řízení" zcela evidentně svůj podíl. Je příznačné,

že ho tyto instituce nejen nechtějí připustit a přijmout nějakou spoluodpovědnost, ale

snaží se naopak před situací soustavně "zavírat oči" a všechny negativní dopady 

nechávají dopadat stále a pouze na mne.

    Chci Vás proto požádat, aby jste v odvolání požadovala vrácení mé evidence.

V tomto případu nejméně knihu pošty. Na jejím základě pak bude možné ověřit,

zda a kdy mi byl Ro 403/99 doručen, ale především bude možné si ověřit i to,

zda a kdy jsem ( v případě jeho doručení) na něj reagoval ODPOREM a zjistit také,

proč se odpor ve spisu nenalézá.

   

 

                S pozdravem               Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Pro potřebu založení do spisu dopis elektronicky podepisuji.........FN