----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze

Sent: Thursday, March 29, 2007 10:43 AM

Subject: Vyjádření ve věci 18 C 194/2006.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

 

Spisová značka : 18 C 194/2006.

 

 

 

    Vážení,

 

     dostal jsem od Okresního soudu v Kladně kopii vyjádření JUDr. Pavla Pikoly k mému podání vedenému soudem pod spisovou značkou 18 C 197/2006 (je přiloženo). Předpokládám, že mi bylo zaslána proto, abych se k němu vyjádřil, což tímto činím.

     Neztotožňuji se s tvrzením JUDr. Pavla Pikoly, že jde o stejné obvinění se stejným předmětem řízení, jaké již bylo soudem zahájeno. Pro srovnání přikládám obě podání. Z podání ze 17.9.2006 (spisová značka 18 C 197/2006) je zřejmé, že se týká lží a podvodů, kterých se JUDr. Pavel Pikola dopustil v konkurzu 38K 19/99, především pak lživých tvrzení, že jsem mu nepředal svou podnikatelskou evidenci a jde tedy o zcela jednoznačné obvinění JUDr. Pavla Pikoly, je podání 12 C 237/2006 (ze 17.11. 2006) jiného charakteru.

   Je to žaloba, která sice v rámci popisu situace zmiňuje JUDr. Pavla Pikolu, ale pouze jako osobu, která se chová, jako by má podnikatelská evidence a evidence o průběhu konkurzu byla jejím majetkem. Za této situace žádám od soudu, aby jasně a jednoznačně rozhodl, komu tato evidence patří, zda bývalému SKP, jenž pověření již před několika lety skončilo, nebo úpadci, který je ze zákona i nadále nejen za své vlastní jednání, ale i za průběh konkurzu odpovědný. Mělo by tedy jít o právní stanovisko podložené rozhodnutím soudu.  V žalobě jde tedy o obecný problém, který ovšem bude mít nějaký vliv i pro hodnocení jednání JUDr. Pavla Pikoly, ale také Policie ČR v tomto konkrétním případu, bude mít ovšem také všeobecnou platnost pro zacházení s evidencí všech úpadců - bývalých podnikatelů v režimu OSVČ.

   Celé přiložené vyjádření JUDr. Pavla Pikoly proto považuji za ryze účelový krok, kdy se poukazováním na formální nedostatky mých laických

podání snaží zabránit tomu, aby byla projednávána skutková podstata mých žalob.

   Již v této fázi soudního jednání je tak zcela očividně porušován princip rovnosti účastníků řízení. JUDr. Pikola, jako osoba s právnickou kvalifikací je proti mně ve značné výhodě.

    Považuji proto za potřebné, aby mi soud již pro odstranění formálních závad mých podání ustavil pro obhajobu mých zájmů právníka ex offo.

Za samozřejmé považuji, že to nebude bývalý pracovník či spolupracovník StB (JUDr. Pikola byl pracovníkem StB), ale ani bývalý člen KSČ, nebo milicionář.

   

 

           S pozdravem                                                                 Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

Okresní soud Kladno prosím o přiložení ke spisu 18 C 194/2006 a ke spisu 3 T 56/2006-6900.

                                                                                                                                            Děkuji...........Němec.

Elektronicky podepsáno.