npor. Ing. Voráček,

policejní rada

Policie ČR

156 00 Praha 5 - ZbraslavObracím se na Vás, abych Vaším prostřednictvím podalT R E S T N Í O Z N Á M E N Ína JUDr. Pavla Pikolu, advokáta se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 10 – bývalého správce konkurzní podstaty úpadce ing. Ferdinanda Němce pro podezření ze spáchání trestných činů „Zneužití pravomocí veřejného činitele“, „Poškozování věřitele“, „Křivé obvinění“, „Zpronevěry“ a „Vědomé způsobení škody značného rozsahu“, kterých se dopustil takto :jmenovaný po svém ustavení do funkce správce konkurzní podstaty ing. Ferdinanda Němce (IČO 14464845) na mne podal trestní oznámení, které mj. zdůvodňoval mojí snahou zkrátit možnost uspokojení věřitelů převedením pohledávek soukromé osoby na akciovou společnost. Takové hodnocení situace je již svojí podstatou nesmyslné. Já jako soukromá osoba jsem byl držitelem pohledávek před jejich uváděným postoupením akciové společnosti a zůstal jsem držitelem pohledávky i po jejím převodu. Ke změně došlo pouze v „nositeli“ pohledávky, což ovšem není trestním činem. Pochybnost může vyvolávat fakt, že zatímco původní nominální hodnota postoupených pohledávek činila 40, 911. 567,- Kč, byly postoupeny za částku 10, 227. 875,- Kč. K této situaci bych chtěl konstatovat, že transakce byla provedena z pozice znalosti charakteru původního „balíčku“ pohledávek a jejich dobytnosti a odpovídala reálné situaci. JUDr. Pikola požádal soud o určení neplatnosti smlouvy (kopii žádosti přikládám). Jednání mělo probíhat 5.1.2000 a já jsem byl předvolán jako zástupce TEMPO Slaný, a.s. (kopii předvolání zasílám). Z jednání jsem se ale omluvil, protože jsem v době jeho konání již nebyl ani předsedou představenstva společnosti, ani jejím zaměstnancem.

JUDr. Pikola ale nečekal na výsledek soudního jednání a již před 22.11.1999 si svévolně přivlastnil celý původní „balíček“ pohledávek tj. pohledávky v nominální hodnotě oněch výše uvedených cca 40 milionů Kč. Podle mého názoru se tím dopustil zneužití pravomoci veřejného činitele. Já jsem proti tomuto postupu vznesl námitky (kopii dopisu přikládám), na stavu věcí se tím ovšem nic nezměnilo. Jsem přesvědčen, že JUDr. Pikola nebyl cenou za které byla akciová společnost ochotna pohledávky odkoupit nijak vázán. Mohl je prodat daleko lépe a pro věřitele výhodněji a to tím spíše, že se mu cena 10 milionů z pohledu správce a věřitelů fyzické osoby jevila jako „zlodějská“. Jako další doklad toho, že měl pohledávky k dispozici a zpeněžil je přikládám kopii usnesení soudu, kterým mu právě pro možnost jejich řádného zpeněžení byla prodloužena zákonná doba trvání konkurzu. Dále uvádím, že spolu s pohledávkami „přešel do působnosti“ JUDr. Pikoly i pan Navara – původně pracovník oddělení vymáhání pohledávek v TEMPU Slaný, který se poté ještě několik měsíců vymáháním pohledávek ve prospěch konkurzní podstaty zabýval.

Přikládám také USNESENÍ krajského soudu o rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty. Jedinou konkrétně uváděnou příjmovou položkou v něm je příjem za zpeněženou nemovitost (předpokládám, že jde o nedokončený rodinný dům). Vyplývá z něho, že proti příjmu 3,438.418,51 Kč bylo použito 3,155.915,48 Kč a před podáním návrhu na rozvrh použito (předpokládám, že jako odměna pro správce konkurzní podstaty) 282.340,04 Kč.

V závěrečné bilanci konkurzu postrádám několik desítek milionů Kč, které by tam s ohledem na charakter a hodnotu předaných aktiv měly být (jen u postoupených pohledávek jde o částku mezi 10 – 40ti miliony Kč). Domnívám se proto, že se správce dopustil trestného činu poškození věřitelů zcela neadekvátním zpeněžením aktiv a mnohamilionového poškození mé osoby, které v důsledku špatného zpeněžení zůstaly původní dluhy téměř nezměněné, zatímco o všechna aktiva jsem byl připraven.

Jsem přesvědčen, že podrobné a důsledné vyšetření činnosti JUDr. Pavla Pikoly ve funkci správce konkurzní podstaty nejen v konkurzu na mou osobu, ale i v dalších konkurzech prokáže, že se dopustil ještě dalších a možná i závažnějších trestních činů, než jsou ty, kterých se týká toto obvinění.

Pane vyšetřovateli, jestliže jsem se obrátil s tímto trestním oznámením adresně na Vaší osobu, vedlo mě k tomu mj. přesvědčení, že fakta, která jsem Vám sdělil vezmete v úvahu i při objasňování opodstatněnosti trestního stíhání mé osoby.Ve Slaném 30.3.2003


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, Slaný


Na vědomí :


JUDr. Jiří Beneš

a d v o k á t

Václavské nám. č. 834/17

110 00 Praha 1