----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Mgr. Lenka Kolačkovská

Cc: Krajský soud v Praze ; Nejvyšší soud ČR ; Nejvyšší správní soud ; Soudcovská unie ČR ; Vrchní soud v Praze ; Ministerstvo spravedlnosti ČR ; Okresní soud Kladno ;

Sent: Friday, March 30, 2007 6:23 PM

Subject: Reakce na dopis.


Mgr. Lenka Kolačkovská                                                 Okresní soud v Kladně

Třebízského 180                                                               Nám. Ed. Beneše 1997

Slaný.                                                                               Kladno

 

 

Spisová značka : 9 Nc 7743/2004.                                Prosím založit ke sp. zn. 9 Nc 7743/2004

                                                                                                                           3 T 56/2006-6900.

 

    Vážená paní advokátko,

 

    dostal jsem Váš dopis - výzvu (přiložena) abych se dostavil ve věci 9 Nc 7743/2004-200 a přinesl listinné podklady související s daným případem, tak aby mohly být odstraněny vady podání.

    Na jednání se rozhodně dostavím, považuji za vhodné Vám ještě před naším jednáním poskytnout některé podklady a informace, tak aby jste  se mohla v situaci předběžně orientovat a naše jednání pak mohlo být konkrétnější a konstruktivnější.

   Přikládám především text žaloby. Je v ní chronologicky a domnívám se, že dostatečně srozumitelně popsán vývoj situace i to co od soudu požaduji a tak nechápu, čemu v žalobě vlastně soudkyně Mgr. Alena Hadravová neporozuměla a jak by měla být žaloba upravena. Z čísla usnesení (200) je patrné, že žaloba byla doložena spoustou dokumentů a to nejen při podání, ale také dodatečně v období mezi r. 2004-2007 a tak nepovažuji za nutné je všechny přikládat k tomuto dopisu.

   Nemusím snad přikládat v kopii zákony ČR a mohu se na ně pouze odvolat. Zákon o konkurzu a vyrovnání mně, jako úpadci ukládal povinnost předat SKP (JUDr. Pavlu Pikolovi) celou svou podnikatelskou evidenci. To jsem beze zbytku splnil. JUDr. Pikola mi ale potvrdil příjem pouze některých podkladů (kopie zápisů přikládám), u ostatní evidence, která byla řádně uložena v archivu a zapsána v archivní knize příjem nepotvrdil. Evidenci převzal s příslibem, že po kontrole, zda skutečný stav odpovídá deklarovanému, převzetí evidence potvrdí. Jestliže to nakonec neudělal, dopustil se již v této chvíli podvodu a nezákonného jednání. JUDr. Pikola byl ale natolik nesolidní, že jak Policii ČR, tak FÚ Slaný tvrdil, že jsem mu žádnou evidenci nepředal.

    Ve věci již byla vyslechnuta p. Habadová, která zcela jednoznačně potvrdila, že k předání mé kompletní podnikatelské evidence došlo a že proběhlo tak, jak jsem je popsal. Protokol o její výpovědi je součástí spisu Středočeské Policie ČTS : KVSC-2048/2000, odkud si ho může soud vyžádat. Lze i znova vyslechnout paní Habadovou, nebo další svědky uvedené v žalobě. Pro ilustraci postupu a charakteru JUDr. Pavla Pikoly přikládám kopii jeho vyjádření pro FÚ Slaný, kde tvrdí, že nemohl zpracovat daňové přiznání k termínu prohlášení konkurzu, protože ode mne neměl potřebné podklady a že jsem mu nepředložil žádné faktury. Protože obojí protokolárně převzal (viz přiložené protokoly), jde o velice evidentní a naprosto nepochybnou lež.

   Jsem přesvědčen, že už v té době si JUDr. Pavel Pikola tímto způsobem připravoval půdu pro podvody, kterých se v rámci konkurzu dopustil a

že již v té době záměrně a cíleně počítal s tím, že mi evidenci nevrátí, tak aby zabránil odhalení svých podvodů.

   Z formulace usnesení Okresního soudu v Kladně 9 Nc 7743/2004-200 mám velmi nepříjemný pocit, že soudkyně Mgr. Alena Hadravová bude chtít postupovat tak, že jestliže neuvedeme přesný seznam dokladů, které požadujeme, aby JUDr. Pavel Pikola vrátil, rozhodne v náš neprospěch. To já ale, bez archivní knihy přesně říci neumím.

    Lumpovi v ČR zřejmě stačí udělat několik podvodů, v tomto případu převzít a fyzicky odvést doklady, nepotvrdit převzetí (nepochybně v rozporu se zákonem) a potom zničit soupis těchto dokladů (Archivní knihu). 

    Pak už se, půjde-li ovšem o bývalého pracovníka StB, může spolehnout, že mu orgány činné v trestním řízení takové jednání budou plně tolerovat a jako "prémii za zcizení seznamu dokladů" mu doklady ponechají.

    Nebude jim zřejmě vadit ani to, že JUDr. Pikola sice prohlásil, že ode mne žádné doklady nepřevzal, přesto ale za archivaci nepřevzatých dokladů zaplatil částku 580.000,-Kč (Závěrečná zpráva z konkurzu str. 3). Takovou drobnou nesrovnalost mají zřejmě orgány činné v trestním řízení právo "přehlédnout", což se i stalo. Přehlížet se jí snaží i nadále, přestože jsem je již na nelogičnost upozornil a přestože si JUDr. Pikola dodatečně "vzpomněl", že vlastně nějaké doklady převzal a "byl je nucen archivovat", protože já, jako úpadce jsem je od něho po ukončení konkurzu nechtěl převzít zpět (výpověď před Krajským soudem v Praze, sp.zn. 36 C). Nikomu také nevadí, že JUDr. Pikola i nadále pokračuje

ve lžích, protože smlouva o uložení dokladů (kopie dopisu z archivu přiložena) byla uzavřena dva roky před ukončením konkurzu. Zřejmě je to pracovníky orgánů činných v trestním řízení a soudci považováno u státem pověřeného správce konkurzní podstaty za normální vystupování a jednání.

    Připojuji dále seznam dokladů, který by podle dopisu současného provozovatele onoho "soukromého archivu" měly být v archivu uloženy. Podotýkám ovšem, že jsem začal podnikat již v r. 1991, že jsem své podnikání po celou dobu řádně evidoval a že JUDr. Pikola převzal všechny mé doklady. Dovolil si ale svévolně a protiprávně rozhodnout o jejich likvidaci (viz kopie dokladů Skartace 1-5) a to 2.12.2005, tedy v době a za situace, kdy věděl, že svou evidenci požaduji zpět a to dokonce formou soudní žaloby.

    JUDr. Pikola je kvalifikovaný právník a uznávaný odborník na konkurzní právo. Nepochybně musí vědět, že jeho nárok na mou evidenci nebyl založen na jejím vlastnictví, ale pouze na zákonem delegovaném oprávnění mít evidenci k dispozici pro potřeby konkurzního řízení a že ukončením konkurzu toto jeho právo zaniklo. Pokud dal přesto pokyn k její likvidaci, je zřejmé, že chtěl a chce znemožnit, nebo alespoň znesnadnit doložení podvodů, kterých se v rámci konkurzu 38K 19/99 dopustil.

    Jestliže orgány činné v trestním řízení a soud k podobnému jednání JUDr. Pavla Pikoly nečinně a tolerantně přihlížejí, případně ho umožňují svou nečinností a pomalým jednáním, stávají se ze zákona jeho spoluviníky. Věřím, že si to všichni tito lidé uvědomují.

    Snad je po doložení a vysvětlení situace již zřejmé, které doklady chci od JUDr. Pavla Pikoly zpět. Věřím, že se Vám podaří mé podání formulovat tak, aby to z něho poznala i soudkyně Mgr. Alena Hadravová.

    Kromě evidence z období před prohlášením konkurzu, které se týkaly předchozí řádky a podklady,  byl ovšem ze zákona JUDr. Pikola povinen vést řádnou evidenci o průběhu konkurzu. Protože to byla jeho povinnost, jistě ji řádně plnil. V opačném případě by nemohl zpracovat Závěrečnou zprávu z konkurzu, která jím ale byla zpracována. Na každou korunu celkového příjmu podle konečné zprávy (přiložil jsem i ostatní strany zprávy, aby jste ji měla kompletní), který byl získán zpeněžením aktiv či jiným způsobem a stejně tak na každou korunu nákladů a výdajů musí existovat doklad.

    I tato evidence patří po uzavření konkurzu úpadci, protože se týká jeho majetku ale také jeho práv a povinností. I tuto evidenci na JUDr. Pavlu Pikolovi požaduji. V tomto případu nedovedu a ani nemohu říci o jaké konkrétní doklady se jedná, je ale zcela nesporné, že musí po svém zpracování odpovídat částkám z JUDr. Pikolou zpracované konečné zprávě z konkurzu a nebude proto obtížné zkontrolovat jejich správnost.  

   Věřím, že se mi podařilo vyjádřit dostatečně jasně o co vlastně svou žalobou usiluji.

 

             S pozdravem                                                               Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.      

   

P.S. Dopis zasílám rovněž orgánům činným v trestním řízení a prosím, aby ho považovaly za podnět k řádnému vyšetření praktik JUDr. Pavla Pikoly a to nejen v konkurzu 38K 19/99 (více informací na www.volny.cz/ferda.nemec/ a www.ley.cz/nemec/ ), našim zákonodárcům a zástupcům státu s přáním, aby byla věnována náležitá pozornost "zmanipulovaným konkurzům" a činnosti "konkurzních  mafií", kterých je rozhodně podstatně více, než by vypadalo podle dosud jediného řešeného případu - kauzy "BERKA".   

 

Dopis elektronicky podepisuji.