JUDr. Miroslav Opatrný

T. G. Masaryka 293

Kladno

 

 

Spisová značka : 19 C 218/2006.

 

 

    Vážený pane doktore,

 

 

    reaguji na Váš dopis ze dne 20.4.2007, který v kopii přikládám. Ani po jeho přečtení se nemohu zbavit pocitu, že ačkoliv jste byl soudem ustaven mým obhájcem a měl by jste tedy hájit mé zájmy, vystupujete spíše z pozice jakéhosi "nestranného arbitra", nebo ještě spíše z pozice obhajoby postupu FÚ Slaný (a dalších institucí státní správy).

    Možná se ale pouze dopouštíte stejné chyby, které jsem se z počátku dopouštěl i já a sice, že vycházíte z logického předpokladu, že instituce (v tomto případu finanční úřad a správce konkurzní podstaty), které byly vytvořeny proto, aby zajišťovaly praktické naplňování nějakého zákona (v tomto případu Zákona o správě daní a Zákona o konkurzu a vyrovnání) se budou sami tímto zákonem důsledně řídit. 

    Realita je ale jiná. V praxi se tyto instituce (samozřejmě jejich pracovníci) snaží hledat mezery a slabá místa zákonů, tak aby je mohli různě obcházet a mnohdy zákony zcela jednoduše sami nerespektují, zřejmě v přesvědčení, že jim jejich vlastní pozice a značné kontakty s dalšími lidmi ze státní správy umožní se vyhnout postihům za své nezákonné jednání.  

    Jako svého právníka jsem Vás velmi jednoznačně informoval, že jsem přesvědčen o společném podvodu JUDr. Pavla Pikoly (bývalého SKP v konkurzu 38K 19/99) a Ing. Jaromíra Matějky (bývalého ředitele FÚ Slaný), kteří nejprve do mé daňové evidence zařadili dvě falešná daňová přiznání v celkové výši cca 10 mil. Kč, aby je později JUDr. Pavel Pikola uznal jako můj oprávněný závazek. Nepochybuji o tom, že nejméně JUDr. Pavel Pikola měl a má z doby svého působení v StB a v Policii ČR i takové známé, kteří dovedou vyrobit padělky čehokoliv k nerozeznání od

pravých dokumentů. Nevím, zda jsou tito lidé jako "nepostradatelní odborníci" i nadále zaměstnáváni Policií ČR, nebo odešli pracovat do soukromého sektoru, každopádně jim nic nebrání v tom, aby své nadstandardní schopnosti a možnosti uplatnili i pro soukromé zájmy. I Vy jistě víte, že hlavní sférou, kde se s padělky pracuje je sféra zločinu.  Doklady "prokazující" mým vyjádřením, že jsem o předepsané dani věděl a souhlasil s ní tedy považuji za další zfalšované dokumenty. Znova bych proto chtěl v této souvislosti zdůraznit, že jsem o oněch dvou dodatečně a záhadně se na FÚ Slaný objevivších daňových přiznáních nevěděl a s FÚ Slaný jsem proto o nich nevedl žádnou korespondenci.

     Dnes, s časovým odstupem, po zjištění řady okolností, které mi nebyly známé (některé z nich přede mnou byly zřejmě záměrně utajeny) a po seznámení se s "metodami práce" JUDr. Pavla Pikoly rovněž v dalších jím vedených konkurzech jsem dokonce přesvědčen, že konkurz na můj majetek byl připraven předem a cíleně, podobně jako kupř. konkurz na společnost pana Ing. Zdenka Nymurského ( jeho kauzu jsem Vám přiložil k nahlédnutí - JUDr. Pikola je konkurzním správcem společnosti HEJP, s.r.o.).

     Nějak mi uniká, proč jste Vy, jako můj obhájce, přistoupil na "pracovní hypotézu FÚ Slaný a MF ČR" a sice, že daňová povinnost plátce daně je odvozena  od kusu papíru zvaného "Daňové přiznání", které může, jak je i z tohoto případu patrné, jménem plátce dát na FÚ prakticky kdokoliv.

     Já jsem stále přesvědčen, že v případu DPH taková povinnost plátci daně vznikne prodejem zboží. Když se z tohoto pohledu pokusíme společně analyzovat situaci na kterou by mělo navazovat druhé z falešných přiznání, to za květen 1999, pak bych musel, jako OSVČ prodat zboží za cca 26 mil. Kč. Protože rozvoz zboží byl prováděn vozy AVIA a průměrná finanční hodnota nákladu se v závislosti na strultuře zboží pohybovala okolo 100.000,-Kč, reprezentuje toto zboží asi 250 plně naložených AVIÍ a asi 1000 odběratelů (průměrný odběr zdaleka nebyl za 100.000,-Kč). Jak jsem to asi dokázal, když jsem v té době byl již několik měsíců zaměstnancem fy TEMPO Slaný, a.s. a žádné zboží jsem ani neměl, ani neprodával? 

      Jistě se shodneme na tom, že by musela existovat řada odběratelů, kterým bylo toto zboží vyfakturováno a kteří jsou stále ještě ze zákona povinni svou evidenci mít. Možná mi namítnete, že jsem mohl zboží prodat jen jedinému odběrateli. I to je jistě možné, situace by v takovém případu byla daleko jednodušší, ať tohoto odběratele FÚ Slaný označí, protože jestliže mi vyměřil daň, nepochybně ví proč a odběratele jistě zná. Dokazování  je totiž ze zákona povinností správce daně ( Zákon o správě daní, § 31). Já jsem si zákon přečetl a nikde jsem se tam nedočetl, že by ustanovení § 31 neplatila, tj, správce daně byl zbaven povinnosti prokazování, je-li přesvědčen, že při vyměření daně postupoval správně (jak se Vy v dopisu domníváte).

     Možná se mi doposud nepodařilo vysvětlit Vám, že těžištěm mých protestů proti postupu FÚ Slaný nejsou jakékoliv papíry a pře o jejich reálnost, či autentičnost podpisů, ale právě oněch 10 mil. Kč, které jsou ode mne požadovány. Tuto částku mi FÚ Slaný předepsal a já chci, aby prokázal, že mi ji předepsal oprávněně. Snad to není tak složité pochopit.

     Nějak se nemohu vyrovnat ani s tím, že bych měl zaplatit neoprávněně vyměřenou daň pouze proto, že se výměr přede mnou podařilo správci daně ve spolupráci se správcem konkurzní podstaty utajit tak dlouho, aby pak mohl namítat jakousi "promlčenost". 10 mil. Kč není v podmínkách ČR a mé osobní situaci tak málo, abych nad tím mávl rukou, sáhnul do kapsy a zaplatil. Vy jste nejspíš větší "grand", a o takový drobný peníz by jste se se státem "nehandrkoval".

    Dovoluji si Vás upozornit ještě na okolnost, že má návštěva v soukromé spisovně u pana Hrubého skončila dosti katastroficky. Jmenovitě jsem se při ní zajímal právě o faktury z r. 1999, domníval jsem se, že mi třeba pomohou tuto "záhadu okolo DPH" pochopit. To se nezdařilo, pouze přibyla jiná záhada. V pořadači, kde měly být uloženy faktury týkající se mého podnikání, se záhadně objevily faktury jakési firmy "VAMPOLA"   (informaci jsem Vám zaslal).

     Za této situace si rozhodně nechci a nebudu svou evidenci od bývalého SKP přebírat sám, ale budu požadovat, aby to učinila Policie ČR.

Jsem přesvědčen, že JUDr. Pikola odstranil z evidence všechny její části, které by ho usvědčovaly z podvodů prováděných v rámci konkurzu 

38K 19/99 a že mu to Policie ČR svou nečinností umožnila.

     Z Vašeho dopisu mne ještě zaujal názor vyslovený pracovníky FÚ Slaný (který jste Vy nejspíše akceptoval jako dostatečné zdůvodnění postupu FÚ v celé záležitosti) a to, že mé jednání na FÚ vnímali jako "tunelování vlasního majetku". Na FÚ Slaný se zřejmě domnívají, že jsem vytvořil ona inkriminovaná daňová přiznání, abych jimi vytuneloval část svého majetku do daňových příjmů státu. To je opravdu velmi zajímavá teorie. Já vidím situaci poněkud jinak. Domnívám se, že abych volil právě takovýto způsob "tunelování", musel bych být opravdu mimořádně "nadstandardně dementní". Co si o tom myslíte Vy?

     Zmínky a upozornění, že je proti mně vedeno trestní stíhání (a jsem tudíž pochybný živel, nejspíš dokonce zločinec) jsem zažil mnohokrát. To jsou přímo typické způsoby jednání StB (ale asi i jiných lidí). Doufám jen, že jste přímo na místě pracovníky FÚ Slaný upozornil na "presumpci neviny", když oni o ní nejspíš nic nevědí.

     Měl jsem snahu také zajistit požadované vyjádření ve věci falešných daňových přiznání jak od mé bývalé ženy, tak i od paní Habadové (kdykoliv si je ale mohla a může vyžádat i jiná instituce, ať už Policie ČR, státní zastupitelství, nebo soud).

     Moje bývalá žena to měla jednodušší, díky skutečnosti, že byla v době podání obou přiznání mimo Slaný a její prohlášení připojuji.

     I s paní Habadovou jsem ve věci komunikoval, ta ale jako účastnice situace v níž se prolínaly záležitosti mého končícího působení v režimu OSVČ s problémy spojenými s "rozjezdem" akciové společnosti TEMPO Slaný a nového počítačového software má všechny události smísené

a její vyjádření nebylo jednoznačné.

    Bez ohledu na uvedené skutečnosti ale trvám na tom, aby správce daně oprávněnost předepsané daně řádně prokázal.  

    Pokud máte pochyby o pravdivosti mých tvrzení, pochopím, když nebudete chtít zatížit své svědomí a mou obhajobu ve věci 19 C 218/2006 odmítnete. I já jsem o nezbytnosti důvěry mezi obhajujícím právníkem a jeho klientem přesvědčen.

 

         S pozdravem a v dokonalé úctě                                          Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

Okresní soud v Kladně : prosím o přiložení ke spisu 19 C 218/2006 .

 

                                                 Děkuji                   Němec.        

 

 
Předmět:

Fw: DNES PRED URADEM VLADY - CUNEK JAKO HUCIN - VSETINSTI ROMOVE PRACUJI - BYLA JSEM LOUTKA - OTRESNY PRIPAD PANA NYMBURSKEHO - ODVOLANI K UMC PRAHA 1 - KOSICKY LUNIK!

Od:

Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

Datum:

Wed, 18 Apr 2007 10:54:33 +0200

Komu:

"Frantisek Hucek - www.linuxsoft.cz"


     Přeji všem hezký den. Dnes jsem dostal dopis od pana Šinágla a upoutal mne v něm příběh pana Nymburského, který pro jistotu přeposílám. Nejen, že se podobá mému vlastnímu případu a dalším úpadcovským kauzám, které znám, objevuje se v něm ale jako iniciátor tlaků společnost HEJP s.r.o - jedna ze společností, jejichž konkurz prováděl náš dobrý známý - JUDr. Pavel Pikola. Básník by řekl "KRUH SE UZAVÍRÁ".

     Začínám věřit tomu, že jde o poměrně malý a zjistitelný okruh lidí, kteří jsou součástí konkurzní mafie zastřešené JUDr. Pikolou. Soudil bych, že protože se nám na pana doktora soustřeďuje nezdravá pozornost, ustupuje tento pán poněkud do pozadí a namísto něho se posouvají "alternativní hráči", v případu K+Z Handel - Montagebau, s.r.o JUDr. Zdeněk Šulc, v kauze JUDr. Maisnerové Ing. Václav Valečka.

     Na vytipování konkrétních jmen pracuji a rozhodně budu chtít oslovit pana Nymburského.

 

                    S pozdravem                    Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný. 

 

 

From: Nymburský

To: ŠINÁGL

Sent: Tuesday, April 17, 2007 10:07 PM

Subject: Konkurs - výnosné podnikání

Vážený pane Šinágl,

 

přiloženě posílám popis, jak mě několik osob zcela zlikvidovalo prosperující firmu, prakticky mě okradli o několik mil. Kč, jak jejich činnost je dále cíleně zaměřena na ekonomickou likvidaci mé osoby a celé mé rodiny.

To vše se zcela samozřejmě děje podle platných zákonů ČR,  zřejmě i za souhlasu soudů a policie.

Zatím jsem neuvedl jména osob, které zřejmě vše připravili, ale myslím si, že jsem pro tyto osoby pouze další "kořist" jejich "podnikání", i když takovéto podnikání není dosud uvedeno v živnostenském zákoně.

 

 

              S pozdravem               Ing.Zdeněk Nymburský

 

                                                                      

                                                                                                           Dne 15.dubna 2007

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                Dne 15.dubna 2007

Věc:  Výnosné „podnikání „ v ČR =

         předem připravený likvidační a řízený konkurs 

                Vážení,

dnes , je volný den, mám okolo sebe celou rodinu a v životní situaci, do které mě a mou rodinu cíleně „dostal“ někdo jiný, jsem přesto nepřestal věřit  ve   s p r a v e d l n o s t   právního řádu ČR a   nezávislost soudů.

            Dne 23.5.2005 byl na obchodní společnost K+Z Handel-Montagebau, s.r.o.(dále jen „K+Z“ ), IČ 48953351 za velice neobvyklých a zvláštních podmínek prohlášen konkurs, spis.zn.:  37 K 11/2005.

V této společnosti jsem 100 % vlastníkem a jediným jednatelem

         Firma prosperovala a dosahovala zisku po zdanění více jak 10 mil. Kč a měla smluvně zajištěny zakázky na několik let dopředu ve výši 300 mil. Kč !!!!!!!!!!

            Dále je uvedena několik základních skutečností, jak lze za cílené a účelové spolupráce několika osob, možná i soudu a policie, zdánlivě zcela „ v souladu se zákony ČR „ lze zlikvidovat prosperující firmu, obohatit se z této firmy a nakonec existenčně  zlikvidovat i jejího majitele a jeho rodinu :

- na podkladě ex. příkazu Ex 110/2004-25 zabavil dne 25.5.2004 exekutor zcela neoprávněně a protizákonně firmě K+Z , jako   t ř e t í  osobně stavební stroje a dopravní prostředky,

- K+Z podala téhož dne trestní oznámení na policii v Kolíně,

- pod značným ekonomickým, psychickým a finančním tlakem a za nápadně nevýhodných podmínek pro společnost K+Z jsem podepsal jako jednatel dne 16.6.2004 dohodu o přistoupení k dluhu 3 mil. Kč s přísl., který měla údajně dlužit firma HEJP spol. s r.o. firmě Robex s.r.o. a ex. zápis EZ 22/2005,

-  toto byla podmínka, že exekutor společnosti K+Z vrátí   zpět neoprávněně a protizákonně zabavené stroje  a nebude dále proti K+Z provádět další kroky, myšleno tím zabavovat i další stroje a dopravní prostředky i když si musel být vědom , že jeho postup je zcela v rozporu se zákonem,

- avšak na podkladě , v nedávné době  zjištěných skutečností, dluh, ke kterému  K+Z přistoupila ke dni podpisu předmětné dohody , již  v době podpisu   n e e x i s t o v a l   !!!!!, tudíž dohoda je v plném rozsahu neplatná,

- v dané, značně nevýhodné situaci, hrozilo K+Z vysoké penále za nepokračování stavby a za její nedokončení ve smluvně stanoveném termínu,  předpokládané škody by byly vyšší než hodnota 3 mil. Kč, tj. částka, ke které K+Z přistoupila, i když pod nátlakem,

- na podkladě zjištěných skutečností podala dne 26.4.2005 K+Z na Městský soud v Praze žalobu na určení a návrh na předběžné opatření ( spi.zn.: 35 Cm 79/2005 ),

- na Krajský soud v Praze podala firma Robex s.r.o. návrh na konkurs na spol. K+Z na částku 3 mil. Kč s příl. a spol. HV Financ s.r.o. na částku 1,080 mil. Kč (  na doplnění uvádím, že uvedené společnosti jsou ekonomicky a personálně spjaté, stejní majitelé i jednatelé ),

- ke dni 3.5.2005, tj. v době ještě před prohlášením konkursu , tyto pohledávky     

 n e e x i s t o v a l y  !!!!!! , tuto skutečnost a datum zdůrazňuji,

- domnívám se, že tato skutečnost byla, jak exekutorovi tak KS v Praze,  známy,

- přesto byly dále  činěny ze strany soudů a některých osob( zřejmě vzájemně spjatých, propojených  a spřátelených )   další cílené a účelové kroky k úplnému „ovládnutí „ celé spol. K+Z, konkrétně :

      -        dne 13.5.2005 doručuje společnosti K+Z tentýž exekutor ex.příkaz Ex 482/2005-10 na prodej podniku (K+Z) a dosazuje do firmy K+Z správce podniku,

      -        tímto krokem byly mé osobě, jako statutárnímu zástupci – jednateli - „  o d e b r á n y“ veškeré pravomoci, lze se domnívat zřejmě, že  to byl cíl a záměr osob, které se podíleli na konkursu K+Z,

      -        dne 20.5.2005 podává právní zástupce K+Z k usnesení Okresního soudu v Nymburce spi.zn.: 7 Nc 5300/2005-9     o d v o l á n í k exekuci na prodej podniku,

      -    aniž by mi,  jako statutárnímu zástupci – jednateli – byla dána možnost odvolání na návrh na prohlášení konkursu na K+Z, usnesením Krajského soudu v Praze

                 37K  11/2005-46 byl dnem 23.5.2005  na K+Z prohlášen konkurs,

       Tímto usnesením Krajského soudu v Praze se domnívám, že byla p o r u š e n a    následující ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání ( dále jen „ZKV“ ), případně dalších zákonných ustanovení,  a to zejména z následujících důvodů :

            - přestože soudu byly zřejmě známy výše uvedené skutečnosti ( konkurs byl  prohlášen 20 dní !!!!!  po tom co  závazky K+Z navrhovatelům konkursu byly již   zcela  uhrazeny ),  prohlásil KS v Praze na majetek K+Z konkurs ( domnívám se,  že byl  porušen § 12a ZKV ) ,

                - navrhovatelé v souladu s § 4  ZKV nevzali své návrhy zpět, přestože pohledávky  neexistovaly nebo měli od společnosti K+Z zcela vyrovnány,       

            - společnost K+Z Handel-Montagebau, s.r.o. dosáhla za rok 2004 zisk ve výši 14 mil. Kč, k datu 22.5.2005 více jak 3 mil. Kč a měla na několik let zajištěny stavební           zakázky ve výši 300 mil. Kč !!!!!!, a to na velice významných zakázkách (důkazy je   možné předložit ),

            . jelikož byla zajištěna značně zisková podnikatelská činnost společnosti K+Z pro další roky domnívám se, že    n e e x i s t o v a l y   podmínky pro prohlášení   konkursu na   majetek K+Z ,zejména z pohledu dalšího vývoje firmy,

                - domnívám se, jako statutární zástupce a jediný vlastník společnosti K+Z, že  neexistovaly podmínky pro prohlášení konkursu a konkurs na společnost K+Z byl  prohlášen pouze   c í l e n ě    a    ú č e l o v ě     a  zcela v rozporu se zákonem o konkursu a vyrovnání,     

                - KS v Praze byl  ustaven správcem konkursní podstaty (SKP ) zcela   n e z k u š e n ý  a nemající žádnou praxi s konkurzem ( SKP byl zřejmě „ustaven „  „účelově“ ze     strany    KS v Praze zřejmě předem  „přidělen“ první konkurs ( existují důkazy ),  přestože tato osoba  n e m ě l a  žádnou praxi  v konkursním řízení),

                - domnívám se, že Krajským soudem v Praze  byl porušen zejména § 8 ZKV, jelikož   ustanovený SKP   n e m ě l  přiměřenou odbornou způsobilost  v konkursním  řízení,

 -tento SKP okamžitě dnem 23.5.2005   z a s t a v u j e  chod fungující firmy, tím, že vyhazuje z práce 24 zaměstnanců, včetně mě a mé rodiny ( manželku a dva syny ),

- bez jakéhokoli soupisu    z a b a v u j e   veškeré účetní doklady, účetní a obchodní knihy uložené ve správním středisku K+Z v Libici n.C. ( doklady byly uloženy ve 4 kancelářích, jejich osud mi není znám ),

- tento SKP ihned druhý den 24.5.2005 odjíždí na několikatýdenní exotickou dovolenou, zřejmě nechává firmu „likvidovat“ dosazenému správci podniku ,

- není bez zajímavosti, že tento SKP byl a nebo dosud je s uvedeným správcem podniku velice úzce spjat jak ekonomicky, majetkově a personálně v několika firmách a prostřednictvím řady činností ( některé údaje jsou  veřejně dostupné ),

- na tyto skutečnosti a řadu pochybení ze strany SKP jsem již dvakrát formou stížnosti upozornil Advokátní komoru ČR,

- ode dne 23.5.2005 do současné doby mi neposkytuje SKP, jako 100 % vlastníkovi a jednateli žádné informace o stavu  a hospodaření K+Z ,

- některé informace a závěry , které jsou dostupné v soudním spise, jsem nucen na své náklady si nechat kopírovat, řada kroků a závěrů SKP mi není známa a dostupná, což jako jednateli a jedinému vlastníkovi firmy K+Z je neobvyklé a zřejmě účelové a záměrné,

               

- ihned bylo jasné, že SKP „vyčká“ až „přijdou“ na účet  zaplacené faktury od odběratelů, prodá všechny stroje a získané peníze „přerozdělí“, způsobem zadávání různých prací svým známým , osobám a firmám, s kterými je nebo byl dříve prokazatelně personálně, ekonomicky a hospodářsky spjat a úzce propojen   ( důkazy o této spjatosti jsou dostupné z veřejně dostupných informací o ekonomických subjektech ),

               

- toto se SKP prakticky již podařilo, jelikož z téměř cca 14 mil. Kč, které „získal“, resp. samy „přišly“ na účet utratil téměř 9 mil. Kč a samozřejmě, že věřitelům neuhradil nic,

není bez zajímavosti, že někteří věřitelé a i řádně zvolený zástupce věřitelů nesouhlasili s podivnými postupy a činností SKP, podali několik  návrhů na zproštění SKP z funkce,

konkursní soud  však tyto návrhy, bez jakéhokoliv zdůvodnění   v ž d y    zamítl a SKP  „

- v klidu „ pokračuje v likvidaci K+Z a zřejmě svém „obohacení“ (například si bez předchozího souhlasu zástupce věřitelů a se souhlasem soudu vyplatil zálohu na odměnu  ve výši více jak 1 mil. Kč a v „klidu“ za tyto peníze odjel opakovaně na několikatýdenní dovolenou),

- není bez zajímavosti, že jednání soudu ve vztahu k SKP prakticky vždy proběhla ve vzájemně „familierných“ a zřejmě i na základě osobních vztazích mezi SKP a soudkyní, o čemž jsou pořízeny  záznamy a byla i podána za tento způsob jednání stížnost na KS v Praze,

- ovšem i tato stížnost byla „vyřízena“ jako neopodstatněná, což se dalo v dané situaci předpokládat,  mohu předložit i důkazy,

- na celém konkursu K+Z bude mít, vlastně částkou zřejmě více jak 10 mil. Kč, prospěch jenom SKP a „spřátelené“ firmy, kterým tento zřejmě zadával různé a dobře placené činnosti ( včetně firmám dosazeného správce podniku ),

- tudíž jednání SKP je zcela   v     n e p r o s p ě c h   a na úkor   věřitelů, ale většině věřitelů to je již nyní zřejmě lhostejné, jelikož SKP více jak 9 mil. Kč již utratil a věřitelům zcela pochopitelně nic neuhradil, proto se většina věřitelů již neúčastní soudních jednání, jelikož je jim vše zcela jasné, že postup a zájem  SKP a ani soudu   n e n í    směřován ve prospěch těchto věřitelů,ale zcela někoho jiného,

- aby byl ze strany SKP zřejmě předem stanovený záměr zcela dokončen, tento SKP  zřejmě   ú č e l o v ě    a v můj neprospěch, jako společníka, zmanipuloval a  provedl „úpravy“ a „změny“ účetních zápisů společnosti K+Z  a „vytvořil“ vůči mé osobě dluh, půjčku společníka, ve výši 3,1 mil. Kč,

- jelikož k těmto skutečnostem mám prokazatelné důkazy, podal jsem na SKP na tuto posledně uvedenou činnost a na další podivné činnosti SKP několik trestních oznámení, jak na orgány Policie ČR , tak některé stupně státních zastupitelství,

- na podkladě takto „vytvořeného „ dluhu podal SKP návrh na konkurs na můj majetek a prakticky na majetek mé rodiny, čímž zahájil konečnou fázi likvidace společnosti K+Z a mé osoby a rodiny,

- přestože jsem se odvolal, KS v Praze dnem 18.7.2006 usnesením 39K 12/2006-12 prohlásil na můj majetek  konkurs ,

- činnost SKP a zřejmě i dalších osob je k mé osobě vedena i podáváním trestních oznámen na mou osobu,

                Je velice podivné, že prakticky všechna mnou podaná trestní oznámení na SKP , ke kterým jsou předloženy řádné důkazy, Policie ČR vždy  o d l o ž í, ale  podivně podané podněty několika osobami na mou osobu jsou bez důvěryhodných důkazů a podkladů vyšetřovány.

                Posledním krokem proti mé osobě ze strany Policie ČR byly provedená domovní prohlídky dne 3.4.2007 ( zřejmě to byla reakce policie na mou stížnost na jejich obvinění ).

                Kromě toho, že do našeho domu vtrhlo několik policistů v civilu, společně s několika např. počítačovými specialisty, domovní prohlídky se zúčastnilo asi osm policistů v uniformách.

                Toto bylo pokračování   n á t l a k u     a   r a z i e     na mou osobu,  je  zarážející, že těmito kroky začíná Policie ČR vyvíjet rovněž nátlak na mou manželku a dceru, jelikož i jim byly „prošacovány“ osobní věci, lůžkoviny, ošacení a navíc dceři, která studuje VŠ bylo zabaveno řada CD se soukromými fotografiemi, rovněž byla zabavena veškerá CD s rodinnými foto.

          Tento nátlak na mou osobu a mou rodinu je již neúnosný, manželka se již léčí u psychologa, kromě problémů, které má např. se srdcem.

                Mám dojem, že cílem této policejní razie bylo získat mnou uváděné důkazy proti osobám, které jsem označil jako podezřelé ze spáchání řady trestných činů, a tyto doklady předat k okopírování nebo i předání těmto osobám, jelikož i tyto osoby jsou vyšetřovány OHK v Nymburce.

            Z výše uvedeného, důkazů, které jsou uloženy v uvedených soudních spisech, rovněž na podkladě důkazů, které je možné ještě předložit, se lze jenom domnívat, že celý konkurs na společnost K+Z Handel-Montagebau, s.r.o.  a následně na majetek mé osoby     b y l   zřejmě     p ř e d e m      připraven a účelově zorganizován s cílem obohacení několika osob. Nelze rovněž přehlédnou zřejmou snahu    „ z í s k a t „      velice zajímavý objem stavebních zakázek, na které měla společnost K+Z uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí v objemu   300 mil. Kč !!!!

                Dosud věříme já a celá moje rodina  v naší republice ve spravedlnost, přestože jsme  téměř dva roky  vystaveni  značnému psychickému a ekonomickému nátlaku.

                Samozřejmě, že některé skutečnosti uvádím pouze stručně, s detaily je možné se seznámit v jednotlivých soudních spisech, případně je možné je doložit důkazy.

                Velice mě, jako občana ČR znepokojuje skutečnost, že se veškeré činnosti, jednání a závěry, které zřejmě nejsou v souladu se zákony ČR,   dějí za „tichého“ souhlasu soudu, který by měl vlastně dohlížet na zákonný průběh konkursu a ne nečinně a „tiše“ přihlížet k likvidaci fungující firmy, likvidaci ekonomické, společenské a existenční statutárních zástupců a majitelů firmy a  jejich rodiny, což zřejmě není smyslem a cílem zákonů v ČR.

                Samozřejmě, že mohu  předložit detailní podklady o podáních a krocích, které jsem dosud již provedl v předmětné věci, jelikož některé postupy a jednání  SKP rovněž vyšetřují orgány činné v trestním řízení  ( Policie ČR a jednotlivé stupně státních zastupitelství ) a Advokátní komora ČR.

                Jako jeden z možných postupů, zvažuji rovněž případné zveřejnění celého průběhu předmětného konkursu ve sdělovacích prostředcích a tisku., a to v případě, že již bude nátlak na mou osobu a mou rodinu zcela neúnosný.

                Současně mí rodinní příslušníci uvažují se obrátit o pomoc na obhájce lidských práv nebo i orgány v rámci EU.

                Následně, v případě zájmu, uvedu i konkrétní osoby, některé nebudou zřejmě řadě podobně poškozených podnikatelů neznámé !!!

                Myslím si, že by se mohli objevit jako „organizátoři“ i jiných konkursů.

        

                                                                                              Ing.Zdeněk Nymburský                                                                                                                                        jednatel K+Z Handel-Montagebau, s.r.o.