Ing. Bohuslav Sobotka

Ministr financí ČR


Vážený pane ministře,


když se při našem osobním setkání v rámci semináře k reformě veřejných financí ukázalo, že přes „bombardování dopisy“, kterými jsem se Vás snažil informovat o sobě a svých problémech s Finančním úřadem Slaný , Vy prakticky nic nevíte, pochopil jsem, že pokusy oslovit Vás přes „úřednický aparát“ Vašeho resortu jsou snažením vpravdě „Sisyfovským“. Přes „filtr aparátu ministerstva“ se k Vám zřejmě většina hlasů ze strany zoufalých stěžovatelů (nechci svůj případ považovat za něco výjimečného) vůbec nedostane a pokud ano, tak je nepochybně natolik postižena „informačním šumem“, že mají zcela jinou podobu, než se jim snaží vtisknout jejich pisatelé. Proto jsem se rozhodl poslat Vám kromě žádosti o odstranění tvrdosti také některé podklady z nichž si budete schopen udělat alespoň hrubou představu, co se vlastně stalo. Většinu skutečností o kterých budu psát máte navíc možnost si ověřit, protož o nich existují záznamy i v evidenci Vámi řízeného resortu.

Předem konstatuji, že neočekávám, že by někdo ať už na FÚ Slaný, nebo na Finančním ředitelství, či na Ministerstvu financí připustil, že se někdy v minulosti dopustil chyby. Všichni jsou si vědomi, že by si tím „nedali dobré vysvědčení“ a tak budou stále hájit stanovisko, že všechno co se stalo, bylo v naprostém pořádku. Přesto si dovolím Vám celou situaci „zrekapitulovat“ ze svého pohledu.

Společnost TEMPO Slaný, a.s.(o tu se jedná) byla zapsána do obchodního rejstříku 5.1.1999. Nejednalo se o společnost výrobní, ale společnost, která měla jako předmět podnikání nákup a prodej zboží. Z logiky situace vyplývá, že než mohla začít zboží prodávat, musela ho nakoupit. Za první měsíc své existence mohla v krajním případu prodat všechno zboží, které nakoupila. Pak by se přiznání DPH pohybovalo okolo 0,-Kč. Vy osobně jistě (na rozdíl od Vašich úředníků) připustíte, že nebylo logicky možné, aby společnost nic nenakoupila, ale prodala za 20 milionů Kč zboží. Zákon 337/1992 mj. říká, že správce daně je povinen při stanovení daně přihlížet ke všem okolnostem. To FÚ Slaný zcela zřejmě neučinil. Kladu si otázku, zda vůbec bylo na místě stanovovat daň za situace, kdy daňový subjekt podal v termínu řádné daňové přiznání. Podle mého názoru bylo vhodnějším postupem toto přiznání co do reálnosti zkontrolovat. Takový postup jsme také v několika jednáních navrhovali. Zákon 337/1992 říká, že o jednáních mezi daňovým plátcem a správcem daně je nutné pořídit zápis. Tuto povinnost zákon neukládá plátci, ale správci daně. Jestliže takový zápis nebyl pořízen, jedná se o další zcela zřejmé porušení zákona.

Vysloví-li správce daně pochybnosti o údajích v daňovém přiznání, musí se jednat o pochybnosti vyjádřené adresně. Jedině takto formulované pochybnosti mohou být plátcem daně vyvráceny a může být o nich jednáno. Pokud se jedná o pochybnosti, jako „stav mysli, duše či nálad“ pracovníků Finančního úřadu, jde spíše o záležitost pro psychiatra, než podklad pro věcné jednání mezi správcem a plátcem daně. Vyjádření pochybností o daňovém přiznání TEMPA Slaný za leden 1999 zákonem předepsané náležitosti zcela zřejmě postrádá.

Před několika týdny jsem se na některé ústavní a státní činitele obrátil s dotazem, zda by stanovená daň měla odpovídat zákonem předepsané daňové povinnosti (samozřejmě i tehdy, vyměří-li ji plátci správce daně), nebo zda může být Finančním úřadem vyměřena bez ohledu na realitu. Od Vás jsem na tuto otázku zatím žádnou odpověď nedostal. Nikdo z činitelů, kteří se k problému dosud vyjádřili si kupodivu nemyslí, že by Finanční úřady měly ze zákona oprávnění nerespektovat realitu a stanovit daň podle své libovůle. Zákon říká, že pokud dojde k situaci, kdy je daňová povinnost stanovena s využitím pomůcek, mělo by i to proběhnout za součinnosti s plátcem daně. Ujišťuji Vás, že společnost TEMPO Slaný se na podivném stanovení daně podle pomůcek nepodílela. Ujišťuji Vás rovněž, že to nebylo proto, že by odmítla jakoukoliv vyžádanou součinnost. Pracovníci FÚ Slaný stanovili daň jednostranným aktem, žádnou součinnost daňového plátce nejen nevyžadovali, ale vůbec nepřipustili, ačkoliv jim to zákon ukládá.

Když už takto postupovali a vznikla situace, že Finanční úřad s využitím pomůcek plátci daně vyměřil daň odlišnou od jeho vlastního daňového přiznání, měl splnit několik zákonných povinností. Součástí výměru mělo být zdůvodnění, proč se vyměřená daň liší od přiznané, jak a podle jakých pomůcek byl zjištěn daňový základ a stanovena daň a stalo-li se tak bez přiznání či hlášení daňového subjektu. Správce daně je při podobném postupu mj. zákonem zavázán, aby přihlédl ke zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt a to i tehdy, když jím nebyly v řízení uplatněny.

Pane ministře, mohl bych takto vypisovat další zcela konkrétní kroky FÚ Slaný vůči TEMPU Slaný, které nemají oporu v zákonu. Všechny tyto argumenty se ale pokusím uplatnit až u soudu. Pro žádost s kterou se na Vás chci obrátit snad nejsou nezbytné.

Přes všechny mé dosavadní protesty je stav takový, jaký byl vytvořen výše uváděným problematickým postupem FÚ Slaný. Samozřejmě nezůstalo utajeno, že se snažím o změnu, že podávám protesty, trestní oznámení a podnikám další kroky ve snaze dovolat se někde spravedlivého řešení.

Bohužel ani „druhá strana“ nezahálí. Má v této chvíli nepoměrně lepší možnosti. Oficielně má na své straně zákon a zřejmě se rozhodla, zasadit mi „poslední ránu“. Poté, kdy na mne byl v přímé souvislosti s výše uvedenými událostmi vyhlášen konkurz a kdy mi byl zabaven majetek za cca 150-200 milionů Kč, zůstali mi pouze dluhy. Na DPH dlužím státu cca 9 milionů Kč. Po několika letech klidu se rozhodl Finanční úřad Slaný tento dluh vymáhat formou exekuce starobního důchodu (což je můj jediný současný příjem). V uplynulých dnech mi bylo z České zprávy sociálního zabezpečení sděleno, že mi bude důchod od července 2003 krácen o 3.772,-Kč.

Zkuste počítat se mnou. Můj důchod činí 8.202,- Kč. Jsem rozvedený (za to, do značné míry, vděčím rovněž všem událostem, které svým postupem odstartoval FÚ Slaný), žiji sám a za byt a s ním spojené služby platím měsíčně cca 3.800,-Kč. Na nezletilou dceru platím soudem stanovené výživné 2.500,- Kč. Jak mám za těchto okolností žít ? Co mám dělat ?

Podívám-li se na situaci „z druhé strany“, pak jednoduchým výpočtem zjistím, že při srážce cca 45.000,-Kč ročně, bych evidovaný dluh zaplatil za 200 let. Za jak dlouho jsem schopen vyrovnat dlužnou daň při splátkách 45.000,- Kč ročně, bude-li se tato ročně zvyšovat o cca 1,350.000,-Kč (uvažuji penále v roční výši 15%, není to mnoho ?) ? Už sama tato otázka je nesmyslná a absurdní, jako celá popisovaná situace.

Proto se na Vás obracím a žádám Vás. Využijte svých pravomocí a dejte příkaz k odepsání mého dluhu. Z pohledu státu jde o záležitost nevymožitelnou. Vůči mně pak je postup zvolený FÚ Slaný tvrdý a asociální.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že nevezmete mou žádost jen jako osobní záležitost. Jsem přesvědčen, že jednání jejich aktérů je také odrazem „korupčního prostředí“ v ČR a obtížné vymahatelnosti práva, což jsou problémy, které si vláda předsevzala řešit.

Věřím, že Vás nežádám o něco co není ve Vaší kompetenci, nebo s čím by jste se nemohl lidsky ztotožnit a tak budu prožívat následující dny v naději, že mě zbavíte té „chmurné“ perspektivy.


S přáním pevného zdraví

a plného úspěchu při prosazování reformy veřejných financí


30.6.2003

Ing. Němec Ferdinand Vítězná 1568, 274 01 Slaný
Přílohy : Přiznání k DPH TEMPA Slaný, a.s za leden 99, Výzva k odstranění pochybností o tomto přiznání, DPH stanovená s využitím pomůcek, Stanovisko daňové poradkyně k postupu FÚ Slaný, Stanovisko z ministerstva spravedlnosti, Výměr důchodu, Rozhodnutí o výživném, Oznámení o provádění srážek z důchodu.