KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Mozartova 3

601 52 Brno


2 KZn 314/2003-8


JUDr. Alana MátlováVážená paní státní zástupkyně,


navazuji na vyrozumění z 15.4.2004, které jsem od Vás ve výše uvedené věci obdržel. Omlouvám se, že se značným časovým posunem, ten bude ale v následujících řádcích nepochybně zdůvodněn.

Vaše vyrozumění jsem přijal v pevné víře, že proběhne policejní šetření, které jednoznačně prokáže podvod v souvislosti s manipulací akciemi a následně manipulací s majetkem společnosti TEMPO Slaný, a.s. a určí, jaký podíl na něm jednotliví „aktéři případu“ mají.

Vlastní postup policie mě ale překvapil. Ačkoliv jsem policii notářským zápisem doložil, že je 50% akcií této společnosti od jejich emise do současnosti v mém držení a přestože ani pan Sluka za společnost GMS, ani notář Kalous žádné důkazy pro svá tvrzení nepředložili (pan Sluka vypověděl, že už si nepamatuje, zdali akcie notáři ukazoval či neukazoval; notář Kalous tvrdil, že akcie viděl), vyšetřující policista případ odložil „pro rozpornost výpovědí a nemožnost určení, která z nich je pravdivá a která nikoliv“.

Bohužel ani můj protest proti postupu a závěrům policie se nesetkal s pochopením. Dozorující státní zástupce mi sdělil, že v postupu policisty neshledal pochybení (jde asi o cyklostylovaný materiál, na němž se pouze mění adresáti a doplňují podpisy) a tak i on umožnil, aby byla záležitost odložena.

Nic takového ale nechci umožnit já. Musel jsem se proto opětovně situací zabývat a ujišťuji Vás, že to dělám nerad. Jsem přesvědčen, že pro dodržování zákonů a boj proti trestné činnosti tu jsou orgány činné v trestním řízení a že by jejich činnost neměli simulovat občané, zatímco policie bude trestní oznámení odkládat, buď z pohodlnosti, nebo neschopnosti věc řádně vyšetřit a nebo dokonce za úplatky od jejich pachatelů.

Byl jsem nahlédnout do stanov společnosti (nepochybně jsou k dispozici i policii u Městského soudu v Praze ve spisu B 5726) z nichž jednoznačně vyplynulo, že celý akt notářského zápisu proběhl nezákonně.

Policie si také nezajistila žádný doklad o pohybu akcií (přestože jsem o to výslovně žádal a zdá se mi to pro posouzení jednotlivých výpovědí naprosto nutné a logické), ani jejich evidenci.

Ze zakládací listiny společnosti se Policie dozví, že při založení společnosti jsem byl vedením evidence akcií pověřen já a po prodeji 50% akcií společnosti EZOP Conzult, spol. s r.o. jsem na základě žádosti této společnosti 13.10.1999 pověřil vedením evidence pana Vladimíra Nováka, r.č. : 520328/021, Úvoz 16, Brno (kopii zmocnění přikládám).

Je zajímavé a podle mého názoru má vypovídací schopnost i skutečnost, že tento člověk byl nezákonně dne 22.11.1999 panem Slukou (tedy již z pozice společnosti GMS,s.r.o.) jmenován namísto mne předsedou představenstva TEMPA Slaný, a.s. (kde je stále zapsán – lze si ověřit na portálu „Justice“).


Obrátil jsem se na Vás v důvěře, že tento případ náleží do Vaší pravomoci a prosím o informaci, jak bude ve věci dále pokračováno.


Ve Slaném 24.4.2005


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, 274 01 Slaný