Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 13
(1) Z týchž důvodů jako pracovník správního orgánu (§ 9) je z projednávání a rozhodování věci
vyloučen i člen komise (správní komise) národního výboru, která provádí řízení.
(2) Jakmile se člen komise (správní komise) národního výboru dozví o skutečnostech
nasvědčujících jeho vyloučení, oznámí to neprodleně radě národního výboru, která rozhodne, je-li člen
komise (správní komise) z řízení vyloučen.
(3) Stane-li se komise (správní komise) vyloučením svých členů nezpůsobilou se usnášet, provede
řízení rada národního výboru, pokud plenární zasedání národního výboru neučiní pro takový případ jiné
opatření k zajištění dalšího řádného řízení.
(4) Ustanovení § 10, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 2 platí obdobně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582