Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Část třetí
Průběh řízení
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 18
Zahájení řízení
(1) Řízení se zahajuje na návrh účastníka řízení nebo z podnětu správního orgánu.
(2) Řízení je zahájeno dnem, kdy podání účastníka řízení došlo správnímu orgánu příslušnému ve
věci rozhodnout. Pokud se řízení zahajuje z podnětu správního orgánu, je řízení zahájeno dnem, kdy
tento orgán učinil vůči účastníku řízení první úkon.
(3) O zahájení řízení uvědomí správní orgán všechny známé účastníky řízení; jestliže mu účastníci
řízení nebo jejich pobyt nejsou známi, nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpis, uvědomí je
o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582