Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 24
(1) Důležité písemnosti, zejména rozhodnutí, se doručují do vlastních rukou.
(2) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoliv se
v místě doručení zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní
licence nebo u obecního úřadu a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát
písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát
o uložení nedozvěděl.
(3) Odepřel-li adresát bezdůvodně písemnost příjmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo
odepřeno; na to musí doručovatel adresáta upozornit.
(4) Má-li účastník řízení, který se zdržuje v cizině nebo tam má sídlo, opatrovníka nebo zástupce
v tuzemsku, doručí se písemnost tomuto opatrovníku nebo zástupci.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582