Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 44
Dožádání
(1) Správní orgány provádějí procesní úkony v obvodu své působnosti.
(2) Nemůže-li správní orgán provést některý procesní úkon v obvodu své působnosti nebo je-li to
účelné z jiných důvodů, je oprávněn dožádat o jeho provedení jiný správní orgán téhož nebo nižšího
stupně.
(3) Dožádaný správní orgán je povinen v mezích své působnosti dožádání vyhovět nejpozději ve
lhůtě 15 dnů, není-li v dožádání stanovena lhůta delší.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582