Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ A STŘELIVO
Hlava I
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.
(2) Zákon se nevztahuje na
a) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,1) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky a ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
b) zbraně, střelivo a vojenskou munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům subjekty uvedenými v písmenu a), Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstvem obrany,
c) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,3)
d) zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí, a
e) zřizování a provozování střelnic subjekty uvedenými v písmenech a) až c) pouze pro jejich potřebu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582