Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 21
Odborná způsobilost pro vydání zbrojního průkazu
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.
(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).
(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(5) Praktická část zkoušky se skládá ze
a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b) střelby na pevný cíl.
(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.
(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582