Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 30
Zkušební komisař
(1) Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let ministerstvo. Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je průkaz zkušebního komisaře, který vydává ministerstvo.
(2) Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:
a) dosáhla věku 30 let,
b) má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,
d) je držitelem zbrojního průkazu a
e) není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.
(3) Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo podané žádosti eviduje v seznamu žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
(4) Obsahem žádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být
a) osobní údaje a
b) číslo zbrojního průkazu.
(5) K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit doklady prokazující splnění podmínek pro jmenování zkušebním komisařem uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a d), čestné prohlášení o tom, že není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, a 2 fotografie.
(6) Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.
(7) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících
1. ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a
2. oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(8) Praktická část zkoušky se skládá
a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem,
b) ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby a
c) ze střelby na pevný cíl.
(9) Ministerstvo odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) přestal splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. d) nebo e); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu,
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nebo
c) požádal o odvolání.
(10) Ministerstvo pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) mu byl zajištěn zbrojní průkaz (§ 57); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu, nebo
b) je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
Ministerstvo obnoví činnost zkušebního komisaře, pokud důvody pozastavení pominou.
(11) Obsahovou náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582