Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 36
Odnětí zbrojní licence
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojní licence, jestliže
a) pominul důvod, pro který byla vydána,
b) její držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona, nebo
c) odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, anebo odpovědný zástupce fyzické osoby, přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence podle odstavce 1 nemá odkladný účinek a držitel zbrojní licence je povinen tuto licenci neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582