Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 37
Zánik platnosti zbrojní licence
(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže
a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence (§ 36),
b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,
c) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou nečitelné nebo je porušena její celistvost,
d) obsahuje neoprávněně provedené změny,
e) obsahuje nesprávné údaje,
f) právnická osoba zanikla, vstoupila do likvidace nebo na její majetek byl prohlášen konkurs,
g) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost, pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo
h) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(2) O zániku platnosti zbrojní licence podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e) rozhodne příslušný útvar policie. Souhlasí-li držitel zbrojní licence s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.
(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. a) je povinen její držitel odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru policie.
(4) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. f) je povinen odevzdat neprodleně kterémukoliv útvaru policie její držitel a podle odstavce 1 písm. g) ten, kdo s ní přišel do styku.
(5) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, vydá příslušný útvar policie novou zbrojní licenci bez žádosti, s dobou platnosti původní zbrojní licence. V případě ztráty nebo odcizení zbrojní licence musí být v nově vydané zbrojní licenci vyznačeno, že jde o duplikát.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582