Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 39
Povinnosti držitele zbrojní licence
(1) Držitel zbrojní licence je povinen
a) ustanovit zbrojíře, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pro každou provozovnu nebo místo uložení zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva,
b) kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) zajistit, aby zbraň nebo střelivo držela nebo nosila fyzická osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny,
d) vydat vnitřní předpis, který stanoví zejména
1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,
2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a
3. , způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,
e) zabezpečit zbraň a střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení (§ 58),
f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,
g) dodržovat podmínky přechovávání nebo skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
h) na výzvu příslušnému útvaru policie předložit zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole,
i) ustanovit zbrojíře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
j) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby, místa uložení zbraně nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,
k) vést evidenci
1. zbraní a střeliva, které vlastní, vydaných a přijatých zbraní, černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které má u sebe, včetně přehledu o vydaném a přijatém množství, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po ukončení činnosti,
2. související s podnikáním v oblasti zbraní a střeliva podle § 2 odst. 2 písm. d) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 let;
při ukládání archiválií postupuje podle zvláštního právního předpisu,16)
l) zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,
m) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
n) odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li jejich držitelem,
o) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E je dále povinen
a) při znehodnocování zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveného prováděcím právním předpisem,
b) označit znehodnocenou zbraň kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a
c) vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen
a) při ničení zbraně nebo střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem a
b) vydat vlastníku zbraně potvrzení o zničení zbraně nebo střeliva.
(4) Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.
(5) Způsob vedení evidencí podle odstavce 1 písm. k) a l) stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), i) a l). Je však povinen plnit povinnosti zbrojíře stanovené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582